EkumenickýJán15

Ján

Evanjelium podľa Jána

Ježiš — pravý vinič1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinoh­rad­ník. 2 Každú ratolesť na mne, ktorá ne­prináša ovocie, od­rezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čis­tí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čis­tí pre slovo, ktoré som vám po­vedal. 4 Zo­staňte vo mne a ja vo vás. Podob­ne ako ratolesť ne­môže prinášať ovocie sama od seba, ak nezos­tane na viniči, tak ani vy, ak nezos­tanete vo mne. 5 Ja som vinič a vy ratoles­ti. Kto zo­stáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pre­tože bezo mňa ne­môžete nič urobiť. 6 Ak nie­kto nezos­táva vo mne, vy­hodia ho von ako ratolesť a uschne. Po­tom ich po­zbierajú, hodia do ohňa a zhoria. 7 Ak zo­stávate vo mne a ak aj moje slová zo­stávajú vo vás, pros­te, čo len chcete, a stane sa vám. 8 Môj Otec je os­lávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeník­mi. 9 Ako si mňa za­miloval Otec, tak som si za­miloval aj ja vás. Zo­staňte v mojej lás­ke! 10 Ak budete za­chovávať moje pri­kázania, zo­stanete v mojej lás­ke, ako aj ja som za­choval pri­kázania svoj­ho Otca a zo­stávam v jeho lás­ke. 11 Toto som vám po­vedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola ú­pl­ná. 12 To je moje pri­kázanie, aby ste sa milovali na­vzájom tak, ako som vás miloval ja. 13 Ni­kto ne­má väčšej lás­ky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám pri­kazujem. 15 Už vás nenazývam sluhami, pre­tože sluha ne­vie, čo robí jeho pán. Na­zval som vás priateľmi, pre­tože som vám oznámil všet­ko, čo som počul od svoj­ho Ot­ca. 16 Nie vy ste si vy­volili mňa, ale ja som si vy­volil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zo­stávalo, a aby vám Otec dal všet­ko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. 17 Pri­kazujem vám, aby ste sa na­vzájom milovali. Nenávisť sveta18 Ak vás svet nenávidí, vedz­te, že mňa nenávidel skôr ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vy­volil zo sveta, pre­to vás svet nenávidí. 20 Spomeňte si na slová, ktoré som vám po­vedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prena­sledovali, budú prena­sledovať aj vás. Ak za­chovávali moje slovo, budú za­chovávať aj vaše. 21 No to všet­ko budú konať proti vám pre moje meno, pre­tože ne­poz­najú toho, čo ma po­slal. 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, ne­mali by hriech, ale teraz ne­majú výhovor­ku pre svoj hriech. 23 Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môj­ho Ot­ca. 24 Keby som medzi nimi nebol konal skut­ky, aké ni­kto iný nekonal, ne­mali by hriech. Teraz však videli, a pred­sa znenávideli aj mňa, aj môj­ho Ot­ca. 25 Ale to pre­to, aby sa na­pl­nilo slovo, na­písané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny. 26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Ot­ca, Duch prav­dy, ktorý vy­chádza od Ot­ca, ten bude vy­dávať o mne svedec­tvo. 27 Aj vy budete svedčiť, pre­tože ste od začiat­ku so mnou.

EkumenickýJán15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček