EkumenickýJán18

Ján

Evanjelium podľa Jána

Zajatie Ježiša1 Keď to Ježiš po­vedal, vy­šiel so svojimi učeník­mi za po­tok Ced­rón, kde bola záh­rada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. 2 O tom mies­te však vedel aj Judáš, jeho zrad­ca, lebo Ježiš sa tam čas­to schádzal so svojimi učeník­mi. 3 Judáš vzal kohor­tu vojakov aj sluhov veľkňazov a farizejov a prišiel ta s fakľami, lam­pášmi a zbraňami. 4 No Ježiš, pre­tože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal sa ich: Koho hľadáte? 5 Od­povedali mu: Ježiša Nazaret­ského. On im po­vedal: Ja som! Aj Judáš, jeho zrad­ca, bol s nimi. 6 Len čo im Ježiš po­vedal: Ja som! , cúv­li a pad­li na zem. 7 Znova sa ich teda opýtal: Koho hľadáte? Od­povedali: Ježiša Nazaret­ského! 8 Ježiš od­povedal: Po­vedal som vám: Ja som! Ak teda mňa hľadáte, tých­to nechaj­te odísť! 9 Aby sa na­pl­nilo slovo, ktoré po­vedal: Z tých, ktorých si mi dal, ne­stratil som ani jed­ného. 10 Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vy­tasil ho, sekol ním veľkňazov­ho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Mal­chos. 11 Ale Ježiš po­vedal Pet­rovi: Schovaj meč do pošvy! Azda ne­mám vy­piť kalich, ktorý mi dal Otec? Ježiš pred veľkňazom12 Od­diel vojakov s veliteľom a sluhovia Židov chytili Ježiša, zviazali ho 13 a od­vied­li najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kaj­fáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. 14 A práve Kaj­fáš poradil Židom, že bude lepšie, keď jeden človek zo­mrie za ľud. Peter zapiera Ježiša15 Šimon Peter spolu s iným učeníkom na­sledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazov­ho ná­dvoria. 16 Peter však stál von­ku pri dverách. Po­tom ten druhý učeník, ktorý sa po­znal s veľkňazom, vy­šiel, pre­hovoril s vrátničkou a vo­viedol Pet­ra. 17 Tu vrát­nička po­vedala Pet­rovi: Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka? Peter od­povedal: Nie som. 18 Stáli tam aj sluhovia a po­moc­níci, ktorí si na­klád­li oheň a zo­hrievali sa, lebo bola zima. Bol tam s nimi aj Peter a zo­hrieval sa. Vypočúvanie Ježiša19 Veľkňaz sa vy­pytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. 20 Ježiš mu od­povedal: Ja som svetu hovoril verej­ne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všet­ci Židia a nič som nehovoril taj­ne. 21 Prečo sa teda spytuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril! Oni vedia, čo som hovoril! 22 Keď to po­vedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stál, ud­rel Ježiša po tvári a po­vedal: Tak­to od­povedáš veľkňazovi? 23 Ježiš mu od­povedal: Ak som zle po­vedal, vy­daj svedec­tvo o zlom, ale ak dob­re, prečo ma biješ? 24 Po­tom ho An­náš zviazaného po­slal k veľkňazovi Kaj­fášovi. Opätovné Petrovo zapretie25 Šimon Peter stál a zo­hrieval sa. Opýtali sa ho: Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov? On za­prel a po­vedal: Nie som. 26 Jeden z veľkňazových sluhov, príbuz­ný toho, ktorému Peter odťal ucho, po­vedal: Vari som ťa ne­videl s ním v záhrade? 27 Peter však znova za­prel — a hneď nato za­spieval kohút. Ježiš pred Pilátom28 Od Kaj­fáša od­vied­li Ježiša do vlád­nej budovy. Bolo včas­ráno. Oni však ne­vošli do vlád­nej budovy, aby sa ne­poškvr­nili a aby moh­li jesť veľkonočného barán­ka. 29 Pilát teda vy­šiel von k nim a opýtal sa: Akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? 30 Od­povedali mu: Keby nebol zločin­com, ne­vydávali by sme ti ho. 31 Pilát im od­povedal: Vez­mite si ho vy a súďte podľa svoj­ho zákona! Židia mu na to: My ne­máme právo ni­koho usmr­tiť, 32 aby sa na­pl­nilo Ježišovo slovo, ktorým naz­načil, akou sm­rťou má zo­mrieť. 33 Pilát teda opäť vošiel do vlád­nej budovy, pred­volal si Ježiša a opýtal sa ho: Ty si kráľ Židov? 34 Ježiš od­povedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne po­vedali iní? 35 Pilát od­povedal: Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vy­dali. Čo si vy­konal? 36 Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľov­stvo bolo z tohto sveta, moji služob­níci by sa za mňa bili, aby som nebol vy­daný Židom. Lenže moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto. 37 Nato mu Pilát po­vedal: Tak pred­sa si kráľ? Ježiš od­povedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vy­dal svedec­tvo prav­de. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. 38 Pilát mu po­vedal: Čo je prav­da? ! Ako to po­vedal, opäť vy­šiel k Židom a vy­hlásil pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. 39 Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc pre­púšťam jed­ného väzňa. Chcete teda, aby som vám pre­pus­til židov­ského kráľa? 40 Oni znova skrík­li: Nie toho, ale Barab­báša! Barab­báš bol však zboj­ník.

EkumenickýJán18

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček