EkumenickýJán9

Ján

Evanjelium podľa Jána

Uzdravenie slepého od narodenia1 Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. 2 Jeho učeníci sa ho opýtali: Rab­bi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia? 3 Ježiš od­povedal: Ani on, ani jeho rodičia ne­zhrešili, ale stalo sa to pre­to, aby sa na ňom zjavili Božie skut­ky. 4 My musíme konať skut­ky toho, ktorý ma po­slal, do­kiaľ je deň; pri­chádza noc, keď nik ne­môže pracovať. 5 Kým som na svete, som svet­lo sveta. 6 Keď to po­vedal, na­pľul na zem, urobil zo sliny blato, po­trel mu ním oči 7 a po­vedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená Po­slaný. Od­išiel teda, umyl sa a vrátil sa vidiaci. 8 Susedia a tí, čo ho pred­tým vídali žob­rať, po­vedali: Nie je to ten, čo tu sedával a žob­ral? Jed­ni tvr­dili: Je to on! 9 Iní hovorili: Nie je, len sa na neho podobá. On sám po­vedal: Ja som to! 10 Opýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti ot­vorili oči? 11 On od­povedal: Človek menom Ježiš urobil blato, po­trel mi oči a po­vedal: Choď k Siloe a umy sa! Šiel som teda, a keď som sa umyl, začal som vidieť. 12 Opýtali sa ho: Kde je ten človek? Od­povedal: Ne­viem. 13 Toho pred­tým slepého za­vied­li k farizejom. 14 Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a ot­voril mu oči, bola sobota. 15 Pre­to sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. Po­vedal im: Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. 16 Tu nie­ktorí z farizejov po­vedali: Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však hovorili: Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? A vznik­la medzi nimi rozt­ržka. 17 Opýtali sa teda znova toho slepého: Čo hovoríš o ňom ty — veď tebe ot­voril oči! ? A on od­povedal: Je prorok! 18 Židia však ne­verili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. 19 Opýtali sa ich: Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? 20 Jeho rodičia od­povedali: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. 21 Ale ne­vieme, ako to, že teraz vidí, a ne­vieme ani to, kto mu ot­voril oči. Jeho sa opýtaj­te. Má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe. 22 Rodičia tak hovorili pre­to, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už uznies­li, že každého, kto by ho vy­znával ako Mesiáša, vy­lúčia zo synagógy. 23 Pre­to rodičia uzdraveného po­vedali: Má svoje roky, jeho sa opýtaj­te! 24 Za­volali teda toho človeka, ktorý bol slepý, druhý raz a vy­zvali ho: Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešny. 25 On však od­povedal: Či je hriešny, ne­viem, ale jed­no viem, že som bol slepý a teraz vidím. 26 Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil? Ako ti ot­voril oči? 27 Od­povedal im: Už som vám to po­vedal, a ne­počúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeník­mi? 28 Vy­nadali mu a po­vedali: Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. 29 My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto ne­vieme, ani od­kiaľ je. 30 Ten človek po­vedal: Práve to je čud­né, že vy ne­viete od­kiaľ je, a mne ot­voril oči. 31 Vieme, že Boh hriešnikov ne­vypočuje, ale vy­počuje toho, kto je bohaboj­ný a pl­ní jeho vôľu. 32 Ni­kdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia nie­kto ot­voril oči. 33 Keby on nebol od Boha, ne­mohol by nič urobiť. 34 Od­povedali mu: Ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás poúčať? A vy­hnali ho von. Duchovná slepota35 Ježiš sa do­počul, že ho vy­hodili. Vy­hľadal ho a po­vedal mu: Ty veríš v Syna človeka? 36 Ten mu od­povedal: a kto je to, Pane, aby som v neho veril? 37 Ježiš mu po­vedal: Už si ho videl; je to ten, čo sa s tebou rozp­ráva. 38 A on po­vedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu. 39 Tu Ježiš po­vedal: Súdiť som prišiel na ten­to svet, aby tí, čo ne­vidia, videli, a tí, čo vidia, oslep­li. 40 Počuli to farizeji, ktorí boli pri ňom, a po­vedali mu: Vari sme aj my slepí? 41 Ježiš im od­povedal: Keby ste boli slepí, ne­mali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme, a tak váš hriech zo­stáva.

EkumenickýJán9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček