EkumenickýJán19

Ján

Evanjelium podľa Jána

Ježiš odsúdený na smrť1 Nato vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. 2 Vojaci upliet­li z tŕnia korunu a položili ju Ježišovi na hlavu, ob­liek­li ho do pur­purového plášťa, 3 pri­chádzali k nemu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! A bili ho po tvári. 4 Po­tom Pilát znova vy­šiel a po­vedal im: Po­zrite, vediem vám ho von, aby ste spoz­nali, že na ňom nenachádzam nijakú vinu. 5 Tu vy­šiel Ježiš von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im po­vedal: Hľa, človek! 6 Len čo ho veľkňazi a ich sluhovia za­zreli, kričali: Ukrižuj ho! Ukrižuj! Pilát im po­vedal: Vez­mite si ho a vy ho ukrižuj­te! Lebo ja na ňom nenachádzam vinu! 7 Židia mu od­povedali: My máme zákon a podľa toho zákona musí zo­mrieť, lebo sa vy­dával za Božieho Syna. 8 Keď to Pilát počul, ešte viac sa vy­strašil. 9 Znova vošiel do vlád­nej budovy a po­vedal Ježišovi: Od­kiaľ si? Ale Ježiš mu ne­od­povedal. 10 Pilát mu po­vedal: Ty sa so mnou nerozp­rávaš? Ne­uvedomuješ si, že mám moc pre­pus­tiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať? 11 Ježiš mu od­povedal: Ne­mal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Pre­to ten, kto ma vy­dal tebe, má väčší hriech. 12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval pre­pus­tiť ho, ale Židia kričali: Ak toh­to pre­pus­tíš, nie si cisárov priateľ. Lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. 13 Keď teda Pilát počul tieto slová, vy­viedol Ježiša von, po­sadil sa na súd­nu stolicu, na mies­to menované Litos­trótos, po heb­rej­sky Gab­bata. 14 Bol príp­rav­ný deň pred Veľkou nocou a bolo okolo šies­tej hodiny. Tu pre­hovoril k Židom: Hľa, váš kráľ! 15 Nato oni začali kričať: Preč s ním, preč s ním! Ukrižuj ho! Pilát im po­vedal: Vášho kráľa mám ukrižovať? Veľkňazi od­povedali: Ne­máme kráľa, iba cisára! 16 Tak im ho teda vy­dal, aby ho ukrižovali. Ukrižovanie Ježiša17 Niesol si kríž a šiel na mies­to nazývané Leb­ka, po heb­rej­sky Gol­gota. 18 Tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany, a Ježiša upro­stred. 19 Pilát na­písal aj nápis a dal ho za­vesiť na kríž. Bolo tam na­písané: Ježiš Nazaret­ský, kráľ Židov. 20 Ten­to nápis čítalo mnoho Židov, lebo mies­to, kde Ježiša ukrižovali, bolo blíz­ko mes­ta. Bol na­písaný po heb­rej­sky, po latin­sky a po gréc­ky. 21 Židov­skí veľkňazi hovorili Pilátovi: Ne­píš „k­ráľ Židov“ , ale „On po­vedal: Som kráľ Židov“. 22 Pilát však od­povedal: Čo som na­písal, na­písal som. 23 Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vr­ch­né rúcho a roz­delili ho na štyri čas­ti, každému vojakovi jed­nu. Vzali aj jeho spod­ný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale od­hora nadol vcel­ku utkaný. 24 Pre­to si medzi sebou po­vedali: Ne­tr­haj­me ho, ale žrebuj­me oň, čí bude! Tým sa na­pl­nilo Pís­mo: Roz­delili si moje rúcho a o môj odev hodili žreb. Matka zverená učeníkovi25 Pri Ježišovom kríži stála jeho mat­ka, ses­tra jeho mat­ky, Mária Kle­ofášova a Mária Mag­daléna. 26 Keď Ježiš zbadal mat­ku a pri nej učeníka, ktorého miloval, po­vedal mat­ke: Žena, hľa, tvoj syn! 27 Po­tom po­vedal učeníkovi: Hľa, tvoja mat­ka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Ježišova smrť28 Po­tom, keďže Ježiš vedel, že je už všet­ko do­konané, po­vedal, aby sa spl­nilo Pís­mo: Som smäd­ný! 29 Bola tam nádoba pl­ná oc­tu. Na­stok­li teda špon­giu na­siak­nutú oc­tom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam. 30 Keď Ježiš okúsil ocot, po­vedal: Je do­konané! Na­klonil hlavu a odo­vzdal ducha. 31 Pre­tože bol príp­rav­ný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať kos­ti a sňať ich, aby ich telá nezos­tali na kríži v sobotu, lebo na tú sobotu pri­padal veľký sviatok. 32 Prišli teda vojaci a polámali nohy pr­vému i druhému, čo boli s ním ukrižovaní. 33 Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕt­vy, ne­polámali mu nohy, 34 ale jeden z vojakov mu pre­bodol kopijou bok, od­kiaľ hneď vy­šla krv a voda. 35 Ten, čo to videl, vy­dal o tom svedec­tvo a jeho svedec­tvo je prav­divé. On vie, že hovorí prav­du — aby ste aj vy verili. 36 Stalo sa to pre­to, aby sa spl­nilo Pís­mo: Kosť mu nebude zlomená. 37 A zasa inde Pís­mo hovorí: Uvidia, koho pre­bod­li. Ježišov pohreb38 Po­tom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom — ale taj­ným zo strachu pred Žid­mi, — požiadal Piláta, aby mu do­volil sňať Ježišovo telo. Pilát do­volil. Šiel teda a sňal jeho telo. 39 Prišiel aj Ni­kodém, ten, čo pr­vý raz navštívil Ježiša v noci, a priniesol asi sto libier myr­hy zmiešanej s aloou. 40 Vzali Ježišovo telo a za­vinuli ho aj s voňavými masťami do plachiet, ako je u Židov zvykom po­chovávať. 41 Na mies­te, kde ho ukrižovali, bola záh­rada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte ni­kto neležal. 42 Tam teda uložili Ježiša, lebo bol príp­rav­ný deň Židov a hrob bol blíz­ko.

EkumenickýJán19

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček