EkumenickýJán21

Ján

Evanjelium podľa Jána

Ježiš sa ukázal siedmim učeníkom1 Po­tom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiad­skom mori. Zjavil sa tak­to: 2 Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Na­tanael z Kány Galilej­skej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im po­vedal: Idem loviť ryby. Po­vedali mu: Aj my ideme s tebou. Vy­brali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. 4 Keď sa už rozo­dnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci ne­vedeli, že je to Ježiš. 5 Ježiš im po­vedal: Deti, ne­máte niečo zajesť? Od­povedali mu: Nie! 6 Nato im po­vedal: Spus­tite sieť na­pravo od lode a náj­dete. Spus­tili teda a už ju ne­vládali ani vy­tiah­nuť pre množs­tvo rýb. 7 Učeník, ktorého mal Ježiš rád, po­vedal Pet­rovi: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, pre­hodil si plášť — bol totiž na­hý — a hodil sa do mora. 8 Os­tat­ní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dve­sto lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. 9 Keď vy­stúpili na breh, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb. 10 Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz chytili. 11 Šimon Peter teda vstúpil na loď a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­po­tr­hala. 12 Ježiš im po­vedal: Poďte sa najesť! A ani jeden z učeníkov sa ne­od­vážil opýtať sa ho: Kto si ty? , lebo všet­ci vedeli, že je to Pán. 13 Ježiš pri­stúpil, vzal chlieb a podával im. Podob­ne aj rybu. 14 To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom po tom, ako vstal z mŕtvych. Ježiš a Peter15 Keď sa najed­li, opýtal sa Ježiš Šimona Pet­ra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Od­povedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje barán­ky! 16 Opýtal sa ho znova, po druhý raz: Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on od­povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje ov­ce! 17 Spýtal sa ho aj tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa za­rmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: Máš ma rád? , a od­povedal mu: Pane, ty vieš všet­ko, ty dob­re vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje ov­ce! 18 Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zo­star­neš, vy­strieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nech­ceš. 19 To po­vedal, aby naz­načil, akou sm­rťou os­lávi Boha. Keď to po­vedal, vy­zval ho: Na­sleduj ma! Ježiš a milovaný učeník20 Peter sa ob­zrel a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri na­klonil k jeho hrudi a opýtal sa: Pane, kto je to, čo ťa zrádza? 21 Keď Peter videl toh­to učeníka, po­vedal Ježišovi: Pane, a čo bude s týmto? 22 Ježiš mu od­povedal: Ak ho chcem nechať, kým ne­prídem, čo ťa do toho? Ty ma na­sleduj! 23 A tak sa medzi brat­mi roz­chýrilo, že ten učeník nezom­rie. Ježiš mu však ne­povedal, že nezom­rie, ale: Ak ho chcem ponechať, kým ne­prídem, čo ťa do toho? Druhý záver knihy24 To je ten učeník, ktorý vy­dáva svedec­tvo o týchto veciach a ktorý ich za­písal. A my vieme, že jeho svedec­tvo je prav­divé. 25 Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vy­konal. Keby sa to všet­ko malo do­pod­rob­na spísať, mys­lím, že by celý svet ne­mal do­sť mies­ta na knihy na­písané o tom.

EkumenickýJán21

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček