EkumenickýJán10

Ján

Evanjelium podľa Jána

Ježiš — Dobrý pastier1 Amen, amen, hovorím vám: Kto ne­vchádza do ovčin­ca dverami, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zboj­ník. 2 Kto však vchádza dverami, je pas­tier oviec. 3 Tomu vrát­nik ot­vára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vy­vádza ich. 4 Keď vy­ženie všet­ky svoje ov­ce, kráča pred nimi a ony ho na­sledujú, lebo po­znajú jeho hlas. 5 Cudzieho však nebudú na­sledovať, ale uj­dú od neho, lebo cudzí hlas ne­poz­najú. 6 Ježiš im po­vedal toto prirov­nanie, oni však ne­pochopili, o čom im to hovoril. 7 Ježiš im znova po­vedal: Amen, amen, hovorím vám: Ja som dvere k ovciam. 8 Všet­ci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zboj­níci, ale ovce ich ne­počúvali. 9 Ja som dvere. Kto voj­de cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vy­chádzať a náj­de pas­tvu. 10 Zlodej pri­chádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. 11 Ja som dob­rý pas­tier. Dob­rý pas­tier kladie svoj život za ov­ce. 12 Nájom­ník a ten, kto nie je pas­tier a ovce nie sú jeho, keď vidí pri­chádzať vl­ka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a roz­háňa. 13 Veď on je len nájom­ník a nezáleží mu na ov­ciach. 14 Ja som dob­rý pas­tier. Po­znám svoje a moje po­znajú mňa. 15 Ako mňa po­zná Otec, aj ja po­znám Otca a svoj život dávam za ov­ce. 16 Mám aj iné ov­ce, ktoré nie sú z tohto ovčin­ca. Aj tie musím pri­viesť. Budú počúvať môj hlas a bude jed­no stádo a jeden pas­tier. 17 Otec ma pre­to miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. 18 Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som do­stal od svoj­ho Ot­ca. 19 Pre tieto slová zasa na­stala rozt­ržka medzi Žid­mi. 20 Mnohí z nich hovorili: Je po­sad­nutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate? 21 Iní zasa na­mietali: To nie sú reči po­sad­nutého. Môže azda zlý duch ot­várať oči slepým? Ježiš na sviatkoch posvätenia chrámu22 V Jeruzaleme boli vtedy sviat­ky po­svätenia chrámu. Bola zima. 23 Ježiš sa pre­chádzal v chráme v Šalamúnovej stĺpovej sieni. 24 Ob­stúpili ho Židia a po­vedali mu: Do­kedy nás chceš ešte držať v napätí? Ak si Mesiáš, po­vedz nám to ot­vorene! 25 Ježiš im od­povedal: Po­vedal som vám, a ne­veríte. Skut­ky, ktoré ja konám v mene svoj­ho Ot­ca, svedčia o mne. 26 Ale vy ne­veríte, lebo nie ste z mojich oviec. 27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich po­znám a ony ma na­sledujú. 28 Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich ne­vy­trh­ne z ruky. 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všet­ci, a ni­kto ich ne­môže vy­trh­núť Ot­covi z ruky. 30 Ja a Otec sme jed­no. 31 Židia znova zdvih­li kamene, aby ho kameňovali. 32 Ježiš im po­vedal: Ukázal som vám veľa dob­rých skut­kov od Ot­ca, pre ktorý z nich ma kameňujete? 33 Židia mu od­povedali: Nekameňujeme ťa za dob­rý skutok, ale za rúhanie a pre­to, že sa robíš Bohom, hoci si len človek. 34 Ježiš im od­povedal: Či vo vašom zákone nie je na­písané: Ja som po­vedal: Bohovia ste. 35 Ak na­zval boh­mi tých, ku ktorým za­znelo Božie slovo — a Pís­mo ne­možno zrušiť! —, 36 ako teda, že tomu, ktorého Otec po­svätil a po­slal na svet, hovoríte: Rúhaš sa! , len pre­to, že som po­vedal: Som Boží Syn? 37 Ak nekonám skut­ky svoj­ho Ot­ca, ne­ver­te mi. 38 Ale ak ich konám, aj keď ne­veríte mne, ver­te tým skut­kom, aby ste spoz­nali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi. 39 Tu ho znova chceli chytiť, ale on sa im vy­mkol z rúk. 40 Opäť od­išiel za Jor­dán, na mies­to, kde Ján pôvod­ne krs­til, a zo­stal tam. 41 Mnohí prišli za ním a hovorili: Ján síce ne­urobil nijaké znamenie, ale všet­ko, čo o ňom Ján po­vedal, je prav­da. 42 A mnohí tam v neho uverili.

EkumenickýJán10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček