EkumenickýJán16

Ján

Evanjelium podľa Jána

1 Toto som vám po­vedal, aby ste sa ne­pohoršovali. 2 Vy­lúčia vás zo synagóg, ba pri­chádza hodina, keď sa každý, kto vás za­bije, bude naz­dávať, že tým slúži Bohu. 3 A budú to robiť pre­to, lebo ne­poz­nali Otca ani mňa. Pôsobenie Ducha Svätého4 Ale po­vedal som vám to pre­to, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to hovoril. 5 Spočiat­ku som vám to nehovoril, lebo som bol s vami. 6 Teraz však od­chádzam k tomu, ktorý ma po­slal, a ni­kto z vás sa ma ne­pýta: Kam ideš? 7 Ale pre­tože som vám to po­vedal, smútok vám na­pl­nil srd­ce. 8 Ja vám však hovorím prav­du: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž ne­odídem, Tešiteľ k vám ne­príde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. 9 No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravod­livosť a súd. 10 Hriech je v tom, že ne­veria vo mňa, 11 spravod­livosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už ne­uvidíte, a 12 súd v tom, že knieža toh­to sveta je už od­súdené. 13 Ešte vám mám toho veľa po­vedať, ale teraz to ne­môžete zniesť. 14 Keď však príde on, Duch prav­dy, uvedie vás do celej prav­dy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zves­tuje vám aj to, čo príde. 15 On os­lávi mňa, lebo z môjho vez­me a zves­tuje vám. Ježišov odchod a príchod16 Všet­ko, čo má Otec, je moje, pre­to som vám po­vedal, že z môjho vez­me a zves­tuje vám. 17 O chvíľu ma už ne­uvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte. 18 Tu si nie­ktorí z jeho učeníkov medzi sebou hovorili: Čo to znamená, keď nám hovorí: O chvíľu ma už ne­uvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte, a: Idem k Otcovi? 19 Hovorili teda: Čo to znamená, keď hovorí: O chvíľu? Ne­vieme, čo hovorí. 20 Ježiš spoz­nal, že sa ho chcú niečo opýtať, a po­vedal im: Pýtate sa jeden druhého, prečo som po­vedal: O chvíľu ma už ne­uvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte? 21 Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete za­rmútení, ale váš zár­mutok sa pre­mení na radosť. 22 Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. Len čo však porodí dieťa, ne­spomína viac na úz­kosť pre radosť, že na svet prišiel človek. 23 Aj vy máte teraz zár­mutok, ale zasa vás uvidím a srd­ce sa vám bude radovať a vašu radosť vám ni­kto ne­vez­me. 24 V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to. Ježišovo víťazstvo nad svetom25 Doteraz ste v mojom mene o nič ne­prosili. Pros­te teda a do­stanete, aby vaša radosť bola ú­pl­ná! 26 Toto som vám hovoril v obrazoch, ale pri­chádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi rozp­rávať ot­vorene. 27 V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. 28 Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vy­šiel od Boha. 29 Vy­šiel som od Otca a prišiel som na svet; a znova opúšťam svet a idem k Otcovi. 30 Jeho učeníci po­vedali: Hľa, teraz už hovoríš ot­vorene a ne­vyjad­ruješ sa v obrazoch. 31 Teraz vieme, že vieš všet­ko a ne­pot­rebuješ, aby sa ťa nie­kto opytoval. Pre­to veríme, že si vy­šiel od Boha. 32 Ježiš im od­povedal: Teraz veríte? 33 Hľa, pri­chádza hodina, ba už prišla, keď sa roz­pŕch­nete na všet­ky strany, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. 34 Toto som vám po­vedal, aby ste našli vo mne po­koj. Na svete máte súženie, ale dúfaj­te, ja som pre­mohol svet!

EkumenickýJán16

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček