EkumenickýJán13

Ján

Evanjelium podľa Jána

Umývanie nôh učeníkom1 Bolo pred sviat­kami Veľkej noci. Pre­tože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby od­išiel z tohto sveta k Otcovi, a pre­to, že miloval svojich, ktorí boli na svete, pre­ukázal im do­konalú lás­ku. 2 Pri večeri, po tom, čo diabol vnukol do srd­ca Judášovi, synovi Šimona Iškari­ot­ského, myšlien­ku o tom, aby ho zradil, 3 Ježiš, vedomý si toho, že Otec mu dal všet­ko do rúk a že od Boha vy­šiel a k Bohu od­chádza, 4 vstal od večere, od­ložil si vr­ch­ný odev, vzal si zás­teru a opásal sa. 5 Po­tom nalial do umývad­la vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zás­terou, ktorou bol opásaný. 6 Tak prišiel k Šimonovi Pet­rovi. Ten mu po­vedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? 7 Ježiš mu od­povedal: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale ne­skôr po­chopíš. 8 Peter mu po­vedal: Ni­kdy mi nebudeš umývať nohy! Ježiš mu od­povedal: Ak ťa ne­umyjem, nebudeš mať so mnou podiel. 9 Šimon Peter mu po­vedal: Pane, teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu! 10 Ježiš mu od­povedal: Ten, kto sa okúpal, ne­pot­rebuje sa už umývať, iba ak nohy; inak je celý čis­tý. Aj vy ste čis­tí, ale nie všet­ci. 11 Vedel totiž, kto ho zradí, pre­to po­vedal: Nie všet­ci ste čis­tí. 12 Keď im umyl nohy a ob­liekol si vr­ch­ný plášť, znova sa po­sadil k stolu a po­vedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dob­re hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte na­vzájom umývať nohy. 15 Dal som vám prí­klad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani po­sol nie je väčší ako ten, kto ho po­slal. 17 Ak to viete, ste blaho­slavení, keď tak aj konáte. 18 Nehovorím to o vás všet­kých. Ja viem, ktorých som si vy­volil; ale aby sa na­pl­nilo Pís­mo: Ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu. 19 Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili po­tom, keď sa to stane, že Ja som. 20 Amen, amen, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal. Označenie zradcu21 Keď to Ježiš po­vedal, za­chvel sa v duchu a vy­hlásil: Amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. 22 Učeníci sa po­zreli v rozpakoch jeden na druhého, o kom to hovorí. 23 Jeden z jeho učeníkov, ktorého Ježiš miloval, bol za stolom po Ježišovom boku. 24 Jemu dal Šimon Peter znamenie, aby sa opýtal, o kom to hovorí. 25 On sa na­klonil k Ježišovej hrudi, a opýtal sa ho: Pane, kto je to? 26 Ježiš od­povedal: Ten, komu podám na­močenú skyvu. Po­tom na­močil skyvu, vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškari­ot­ského. 27 A hneď po tej smid­ke vošiel do Judáša satan. Tu mu Ježiš po­vedal: Čo chceš urobiť, urob čím skôr. 28 Ni­kto zo stolujúcich však nerozumel, prečo mu to po­vedal. 29 Pre­tože Judáš mal po­klad­ničku, nie­ktorí si mys­leli, že mu Ježiš po­vedal: Na­kúp, čo po­trebujeme na sviat­ky! , alebo aby dal niečo chudob­ným. 30 Judáš vzal smid­ku a vy­šiel von. Bola noc. Nové prikázanie31 Keď Judáš vy­šiel, Ježiš po­vedal: Teraz je os­lávený Syn človeka a Boh je os­lávený v ňom. 32 A keď je v ňom os­lávený, aj Boh ho os­lávi v sebe a os­lávi ho čo­skoro. 33 Deti, už len krát­ko budem s vami. Budete ma hľadať, ale ako som po­vedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy ne­môžete ísť. 34 Nové pri­kázanie vám dávam, aby ste sa na­vzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy na­vzájom milovali. 35 Podľa toho všet­ci spoz­najú, že ste moji učeníci, ak budete mať lás­ku jeden k druhému. Predpoveď Petrovho zapretia36 Šimon Peter sa ho opýtal: Pane, kam ideš? Ježiš mu od­povedal: Kam ja idem, tam teraz so mnou ísť ne­môžeš. No pôj­deš za mnou ne­skôr! 37 Peter mu po­vedal: Pane, prečo ne­môžem ísť za tebou teraz? Aj život za teba položím! 38 Ježiš mu od­povedal: Život za mňa položíš? Amen, amen, hovorím ti, kohút ešte ani neza­spieva, a ty ma tri razy za­prieš!

EkumenickýJán13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček