EkumenickýJán5

Ján

Evanjelium podľa Jána

Uzdravenie chorého pri rybníku1 Po­tom bol židov­ský sviatok a Ježiš vy­stupoval do Jeruzalema. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je ryb­ník po heb­rej­sky nazývaný Betes­da, s piatimi stĺporadiami. 3 V nich ležalo množs­tvo chorých, slep­cov, chromých, ochr­nutých. 4 Bol tam človek, chorý už trid­saťosem rokov. 5 Keď ho Ježiš videl ležať a spoz­nal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: Chceš vy­zdravieť? 6 Chorý mu od­povedal: Pane, ne­mám človeka, čo by ma zaniesol do ryb­níka, keď sa zvíri voda; kým ta dôj­dem sám, zo­stúpi predo mnou iný. 7 Ježiš mu po­vedal: Vstaň, zo­ber si lôžko a choď! 8 A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. 9 a tak Židia do­hovárali uzdravenému: Je sobota, ne­smieš nosiť lôžko! 10 Ale on im od­povedal: Ten, čo ma uzdravil, mi po­vedal: Zo­ber si lôžko a choď! 11 Oni sa ho spýtali: Ktože je ten človek, čo ti po­vedal: Zo­ber si lôžko a choď!? 12 Ale uzdravený ne­vedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil zo zá­stupu, ktorý sa zišiel na tom mies­te. 13 Po­tom Ježiš našiel toh­to človeka v chráme a po­vedal mu: Po­zri, ozdravel si! Už neh­reš, aby sa ti ne­stalo niečo horšie! 14 Uzdravený od­išiel a po­vedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. 15 Židia prena­sledovali Ježiša aj za to, že to urobil v sobotu. 16 Ale Ježiš im po­vedal: Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. 17 Pre­to sa Židia ešte väčšmi usilovali za­biť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Ot­com a robil sa rov­ným Bohu. 18 Ježiš im po­vedal: Amen, amen, hovorím vám: Syn ne­môže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Ot­ca. Lebo čo robí Otec, to podob­ne robí aj Syn. Ježiš — sudca a darca života19 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všet­ko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skut­ky ako tieto, aby ste sa čudovali. 20 Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕt­vych, tak aj Syn oživuje, koho chce. 21 Lebo Otec ni­koho ani ne­súdi, lež celý súd odo­vzdal Synovi, 22 aby si všet­ci ctili Syna, ako si ctia Ot­ca. Kto si nec­tí Syna, nec­tí si ani Ot­ca, ktorý ho po­slal. 23 Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma po­slal, má večný život a nej­de na súd, ale prešiel zo smr­ti do života. 24 Amen, amen, hovorím vám: Pri­chádza hodina, ba už je tu, keď mŕt­vi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. 25 Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby aj on mal život sám v sebe. 26 A dal mu aj moc súdiť, pre­tože je Synom človeka. 27 Nečuduj­te sa, že pri­chádza hodina, keď všet­ci v hroboch počujú jeho hlas 28 a tí, čo robili dob­re, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na od­súdenie. 29 Ja ne­môžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravod­livý, pre­tože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma po­slal. 30 Ak sám svedčím o sebe, moje svedec­tvo nie je prav­divé. Svedectvá o Ježišovi31 Iný však svedčí o mne a ja viem, že svedec­tvo, ktoré o mne vy­dáva, je prav­divé. 32 Vy ste sa ob­rátili na Jána a on vy­dal svedec­tvo prav­de. 33 Ja však ne­prijímam svedec­tvo od človeka, ale toto hovorím pre­to, aby ste boli spasení. 34 On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svet­le. 35 Ja však mám väčšie svedec­tvo, ako je Jánovo, totiž skut­ky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vy­konal. Samy skut­ky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma po­slal Otec. 36 A Otec, ktorý ma po­slal, sám vy­dal svedec­tvo o mne. Vy ste ni­kdy ne­počuli jeho hlas, ani ne­videli jeho tvár 37 a jeho slovo nezos­táva vo vás, lebo ne­veríte tomu, ktorého po­slal. 38 Skúmate Pís­ma, lebo si mys­líte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. 39 Lenže vy nech­cete prísť ku mne, aby ste mali život. 40 Slávu od ľudí ne­prijímam, 41 ale vás som po­znal, že ne­máte v sebe Božej lás­ky. 42 Ja som prišiel v mene svoj­ho Ot­ca, a ne­prijímate ma. Keby prišiel nie­kto iný vo svojom vlast­nom mene, prijali by ste ho. 43 Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jed­ni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?! 44 Ne­mys­lite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalob­com je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. 45 Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. 46 Ale ak ne­veríte jeho pís­mam, akože uveríte mojim slovám?!

EkumenickýJán5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček