EkumenickýJán7

Ján

Evanjelium podľa Jána

Ježiš na slávnosti stánkov1 Po­tom Ježiš chodil po Galilei. Nech­cel totiž chodiť po Jud­sku, lebo Židia ho chceli za­biť. 2 Blížil sa však židov­ský sviatok, sláv­nosť stán­kov. 3 Tu mu jeho bratia po­vedali: Odíď od­tiaľto a choď do Jud­ska, aby aj tvoji učeníci videli skut­ky, ktoré konáš! 4 Veď ni­kto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verej­ne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. 5 Totiž ani jeho bratia ne­verili v neho. 6 Ježiš im po­vedal: Môj čas ešte ne­na­stal, ale pre vás je stále vhod­ný čas. 7 Vás ne­môže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pre­tože o ňom svedčím, že skut­ky, ktoré koná, sú zlé. 8 Vy choďte na sviat­ky! Ja na tieto sviat­ky nej­dem, lebo môj čas sa ešte ne­na­pl­nil. 9 Toto im po­vedal a zo­stal v Galilei. 10 Keď jeho bratia od­išli na sviat­ky, šiel aj on, no nie verej­ne, ale akoby po­tajom­ky. 11 Židia ho na sláv­nos­tiach hľadali a hovorili: Kdeže je? 12 Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozp­rávalo. Jed­ni vraveli: Je dob­rý! Iní tvr­dili: Nie je, iba čo zvádza ľud! 13 Nik však o ňom nehovoril verej­ne zo strachu pred Žid­mi. Ježiš vyučuje v chráme14 Keď už prešla polo­vica sviat­kov, vy­stúpil Ježiš hore do chrámu a vy­učoval. 15 Židia sa čudovali a hovorili: Ako to, že sa ten­to vy­zná v Písmach, hoci sa ne­učil? 16 Ježiš im od­povedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma po­slal. 17 Ak nie­kto chce pl­niť jeho vôľu, spoz­ná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý a niet v ňom ne­právos­ti. 19 Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon ne­pl­ní. Prečo ma chcete za­biť? 20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom. Ktože ťa chce za­biť? 21 Ježiš im od­povedal: Jeden skutok som vy­konal a všet­ci sa čudujete. 22 Pre­tože vám Mojžiš dal ob­riez­ku — hoci ne­pochádza od Mojžiša, ale od ot­cov — ob­rezávate človeka aj v sobotu. 23 Ak človek prijíma ob­riez­ku v sobotu, aby sa ne­porušil Mojžišov zákon, prečo sa po­tom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? 24 Ne­súďte podľa vzhľadu, ale súďte spravod­livo! 25 Nato sa oz­vali nie­ktorí Jeruzalemčania: Či to nie je ten, ktorého chcú za­biť? 26 Po­zrite, hovorí verej­ne, a nič mu ne­povedia. Vari už aj pop­red­ní muži na­ozaj spoz­nali, že je to Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme, od­kiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, od­kiaľ je. 28 Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: Aj ma po­znáte, aj viete, od­kiaľ som. No ja som ne­prišiel sám od seba, ale prav­divý je ten, ktorý ma po­slal, a toho vy ne­poz­náte. 29 Ja ho po­znám, lebo som od neho a on ma po­slal. 30 Chceli ho teda chytiť, ale nik ne­položil na neho ruku, lebo ešte ne­prišla jeho hodina. 31 Mnohí zo zá­stupu však uverili v neho a hovorili: Urobí azda Mesiáš, keď príde, viac znamení ako ten­to? Úklady farizejov proti Ježišovi32 Farizeji počuli, že to zá­stup hovorí o ňom. Veľkňazi a farizeji po­slali sluhov, aby ho chytili. 33 No vtedy po­vedal Ježiš: Ešte krát­ky čas som s vami a po­tom pôj­dem k tomu, ktorý ma po­slal. 34 Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete. 35 Vtedy si Židia medzi sebou hovorili: Kam chce odísť, že ho nenáj­deme? Chce ísť azda do gréc­kej dias­póry a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč, ktorú po­vedal: Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete? Živá voda37 Po­sled­ný veľký deň sviat­kov Ježiš vstal a zvolal: Ak je nie­kto smäd­ný, nech príde ku mne a nech sa na­pije ten, 38 kto verí vo mňa. Ako hovorí Pís­mo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnút­ra. 39 To po­vedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol os­lávený. Spory o Ježišovi40 Nie­ktorí zo zá­stupu, čo počuli tieto slová, po­vedali: Je to na­ozaj prorok. 41 Iní tvr­dili: Je to Mesiáš! Ďalší však na­mietali: Vari Mesiáš príde z Galiley? 42 Či Pís­mo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho po­tom­stva, z mestečka Bet­lehema, v ktorom býval Dávid? 43 A tak vznik­la v zástupe preňho rozt­ržka. 44 Nie­ktorí z nich ho chceli chytiť, ale nik ne­položil na neho ruku. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: Prečo ste ho ne­privied­li? 46 Sluhovia od­povedali: Človek tak­to ni­kdy nehovoril. 47 Tu im farizeji vy­čítali: Hádam ste sa nedali aj vy zviesť? 48 Uveril v neho azda nie­kto z popredných mužov alebo z farizejov? 49 Ale ten­to zá­stup, ktorý ne­poz­ná zákon, je pre­kliaty! 50 Tu im po­vedal Ni­kodém, jeden z nich, ktorý bol pred­tým za Ježišom: 51 Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vy­počuje a zis­tí, čo robí? 52 Od­povedali mu: Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj Pís­ma a uvidíš, že z Galiley prorok ne­povs­tane. 53 A každý od­išiel do svoj­ho domu.

EkumenickýJán7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček