EkumenickýJán1,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:18

Evanjelium podľa Jána

Boha ni­kto ni­kdy ne­videl. Jed­norodený Syn, Boh, ktorý je v lone Ot­ca, nám ho zjavil.


Verš v kontexte

17 Zákon bol totiž daný skr­ze Mojžiša, no milosť a prav­da prišli skr­ze Ježiša Kris­ta. 18 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl. Jed­norodený Syn, Boh, ktorý je v lone Ot­ca, nám ho zjavil. 19 Toto je Jánovo svedec­tvo: Keď Židia z Jeruzalema po­slali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Ot­covom, on nám vysvetlil.

Evanjelický

18 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; jed­norodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Ot­covom, ten (Ho) známym učinil.

Ekumenický

18 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl. Jed­norodený Syn, Boh, ktorý je v lone Ot­ca, nám ho zjavil.

Bible21

18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Ot­cově náručí, ten jej vy­líčil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček