EkumenickýJán3

Ján

Evanjelium podľa Jána

Ježiš a Nikodém1 Medzi farizej­mi bol jeden človek, volal sa Ni­kodém, bol to pop­red­ný muž medzi Žid­mi. 2 On prišiel v noci k Ježišovi a po­vedal mu: Rab­bi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo ni­kto ne­môže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. 3 Ježiš mu od­povedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže uzrieť Božie kráľov­stvo. 4 Ni­kodém mu po­vedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz voj­sť do lona svojej mat­ky a narodiť sa? 5 Ježiš od­povedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí z vody a z Ducha, ne­môže voj­sť do Božieho kráľov­stva. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7 Nečuduj sa, že som ti po­vedal: Musíte sa znova narodiť. 8 Vietor veje, kam chce; počuješ jeho hlas, ale ne­vieš, od­kiaľ pri­chádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. 9 Na to mu Ni­kodém od­povedal: Ako sa to môže stať? 10 Ježiš mu od­povedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto ne­vieš? 11 Amen, amen, hovorím ti: O tom, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, o tom vy­dávame svedec­tvo, ale vy ne­prijímate naše svedec­tvo. 12 Ak ne­veríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? 13 Nik ne­vys­túpil do neba, jedine ten, čo zo­stúpil z neba, Syn človeka. 14 A ako Mojžiš vy­z­dvihol hada na púšti, tak musí byť vy­z­dvi­hnutý aj Syn človeka, 15 aby každý, kto v neho verí, mal večný život. 16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svoj­ho jed­norodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. 17 Lebo Boh ne­pos­lal Syna na svet, aby svet od­súdil, ale aby ho spasil. 18 Kto verí v neho, nie je od­súdený. Kto ne­verí, už je od­súdený, pre­tože ne­uveril v meno jed­norodeného Božieho Syna. 19 Súd je v tom, že svet­lo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svet­lo, lebo ich skut­ky boli zlé. 20 Veď každý, kto robí zle, nenávidí svet­lo a nej­de na svet­lo, aby jeho skut­ky ne­vyšli najavo. 21 Kto však koná prav­du, ide na svet­lo, aby sa ukázalo, že jeho skut­ky sú vy­konané v Bohu. Posledné Jánovo svedectvo22 Po­tom prišiel Ježiš so svojimi učeník­mi do jud­skej krajiny. Tam s nimi po­budol a krs­til. 23 Krs­til však aj Ján, a to v Ainóne blíz­ko Salimu, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia ta pri­chádzali a dávali sa krs­tiť. 24 Ján totiž vtedy ešte nebol uväz­nený. 25 Medzi Jánovými učeník­mi a is­tým Židom vznik­la hád­ka o očisťovaní. 26 Prišli k Jánovi a po­vedali mu: Rab­bi, ten, čo bol s tebou za Jor­dánom a o ktorom si vy­dal svedec­tvo, krs­tí a všet­ci pri­chádzajú k nemu. 27 Ján mu od­povedal: Človek si nič ne­môže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. 28 Vy všet­ci mi môžete do­svedčiť, že som po­vedal: Ja nie som Mesiáš, ale som po­slaný pred ním. 29 Kto má ne­ves­tu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchov­ho hlasu. Tá moja radosť je ú­pl­ná. 30 On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Syn prichádza zhora31 Kto pri­chádza zhora, je nad všet­kými. Kto je zo zeme, pat­rí zemi a hovorí po­zem­sky. Kto pri­chádza z neba, je nad všet­kými 32 a svedčí o tom, čo videl a počul, ale ni­kto ne­prijíma jeho svedec­tvo. 33 Kto prijal jeho svedec­tvo, po­tvr­dil, že Boh je prav­divý. 34 Veď ten, koho Boh po­slal, hovorí Božie slová, pre­tože Boh dáva Ducha bez miery. 35 Otec miluje Syna a všet­ko mu dal do rúk. 36 Kto verí v Syna, má večný život. Kto však od­mieta Syna, ne­uz­rie život, ale spočíva na ňom Boží hnev.

EkumenickýJán3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček