RoháčekJeremiáš1,5

Jeremiáš 1:5

Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vy­šiel zo života, po­svätil som ťa, za proroka národom som ťa dal.


Verš v kontexte

4 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 5 Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vy­šiel zo života, po­svätil som ťa, za proroka národom som ťa dal. 6 A ja som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, hľa, veď ja ne­viem hovoriť, lebo som dieťa!

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vy­šiel zo života, po­svätil som ťa, za proroka národom som ťa dal.

Evanjelický

5 Skôr, ako som ťa utvoril v živote mat­ky, po­znal som ťa, skôr, ako si vy­šiel z lona mat­ky, po­svätil som ťa; určil som ťa národom za proroka.

Ekumenický

5 Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, po­znal som ťa; skôr než si vy­šiel z lona, po­svätil som ťa; ustanovil som ťa za proroka pre po­hanov.

Bible21

5 „Než jsem tě zfor­moval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům uči­nil jsem tě prorokem.“