Evanjelický1. Mojžišova6

1. Mojžišova

Genesis

Skazenosť ľudstva1 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, 2 Boží synovia videli, že ľud­ské dcéry sú pek­né, a brali si za ženy všet­ky, ktoré si vy­volili. 3 Vtedy riekol Hos­podin: Môj duch nebude pre­bývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stod­vad­sať rokov. 4 V tých časoch, ba aj po­tom, keď synovia Boží vchádzali k ľud­ským dcéram a ony im rodili, boli ob­rami na zemi. To sú hr­dinovia, čo boli po­vest­nými mužmi za starodáv­na. Oznámenie potopy a stavba korábu5 Keď však Hos­podin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všet­ko zmýšľanie ich srd­ca bolo ustavične zlé, 6 Hos­podin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a za­bolelo ho srd­ce. 7 I riekol Hos­podin: Zo­triem z po­vr­chu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebes­ké vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. 8 Ale Nóach našiel milosť v očiach Hos­podinových. 9 Toto je Nóachov rodok­meň: Nóach bol muž spravod­livý a bez­úhon­ný medzi svojimi vrs­tov­ník­mi. Nóach chodieval s Bohom. 10 Nóach splodil troch synov: Šéma, Cháma a Jáfeta. 11 Ale zem bola porušená v Božích očiach; na zemi bolo plno násilia. 12 Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo vied­lo porušený život na zemi. 13 Vtedy Boh riekol Nóachovi: Koniec na­stal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je pl­ná násilia. Vy­hubím ich zo zeme. 14 Urob si koráb z góferového dreva; urob koráb s prieh­radami a na­tri ho zvnút­ra i zvon­ku smolou. 15 Tak­to to urob: tri­sto lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šír­ka a trid­sať lakťov jeho výška. 16 Na korábe urob svetel­ný ot­vor. Sprav ho na lakeť od vr­chu, dvere korábu umiest­ni na boku. Urob spod­né, stred­né a hor­né pod­lažie. 17 Lebo ja uvediem po­topu vôd na zem, aby som vy­hubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe dych života. Všet­ko, čo je na zemi, musí zhynúť. 18 Ja však ustanovím svoju zmluvu s tebou a do korábu voj­deš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. 19 Zo všet­kých živočíchov, z každého tela, vo­vedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe za­choval nažive; budú to samec a samica. 20 Zo všet­kých druhov vtác­tva, zo všet­kých druhov dobyt­ka, zo všet­kých druhov plazov, zo všet­kého voj­dú k tebe dvoj­ice, aby os­tali nažive. 21 Ty si však na­ber zo všet­kých po­travín na jedenie a usklad­ni ich; budú po­travou tebe aj im. 22 Nóach urobil všet­ko tak, ako mu pri­kázal Boh.