Evanjelický1. Mojžišova14

1. Mojžišova

Genesis

Abrámovo víťazstvo nad kráľmi Východu1 Za čias Am­ráfela, kráľa Šineáru, Ar­jócha, kráľa El­lásáru, Kedor­láómera, kráľa Élámu, a Tidála, kráľa Gójíma , 2 títo vied­li voj­nu s Berom, kráľom Sodomy, s Biršom, kráľom Gomory, so Šinábom, kráľom Ad­my, Šeméberom, kráľom Cebójímu, a s kráľom Bely, čiže Cóaru. 3 Títo všet­ci sa spolčili v Sid­dím­skom údolí, to znamená Soľné more. 4 Dvanásť rokov slúžili Kedor­láómerovi a v trinás­tom roku sa mu vzop­reli. 5 V š­tr­nás­tom roku prišiel Kedor­láómer a králi, ktorí boli s ním, a porazili Refáov­cov v Aštarót-Kar­najime, Zúzi­ov v Háme, Émi­ov v Šávé-Kir­játajime 6 a Chórij­cov na po­horí Séír až po Él-Párán, ktoré leží na okraji púšte. 7 Po­tom sa ob­rátili a prišli k Én-Mišpátu, čo znamená Kádeš, a porazili celý kraj Amálékov a Amorej­cov, ktorí bývali v Chacacón-Támáre. 8 Ale kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Ad­my, kráľ Cebójimu a kráľ Bely, čiže Cóaru, vy­tiah­li a na­stúpili proti nim do boja v Sid­dím­skom údolí, 9 totiž proti Kedor­láómerovi, kráľovi Élámu, Tidálovi, kráľovi Gójíma, Am­ráfelovi, kráľovi Šineáru a Ar­jóchovi, kráľovi El­lásáru; štyria králi proti piatim. 10 V Sid­dím­skom údolí však bolo plno as­fal­tových jám, a keď kráľ Sodomy a kráľ Gomory utekali, padali do nich; os­tat­ní ušli na po­horie. 11 Tam­tí po­brali všet­ko imanie Sodomy a Gomory aj všet­ky ich po­traviny a od­tiah­li. 12 Vzali aj Ab­rámov­ho synov­ca Lóta i jeho imanie a od­tiah­li; býval totiž v Sodome. 13 Vtedy prišiel is­tý utečenec a oznámil to Heb­rej­covi Ab­rámovi - býval totiž v dubine Amorej­ca Mam­reho, brata Eškólov­ho a Anérov­ho; tí boli Ab­rámovými zmluv­nými spojen­cami. 14 Keď sa Ab­rám do­počul, že jeho príbuz­ný je zajatý, vy­viedol do boja svojich tri­sto­osem­násť osvedčených ľudí, sluhov v jeho dome narodených, a uháňal až po Dán. 15 On so svojimi sluhami roz­delil v noci svoje voj­sko proti nim, porazil ich a prena­sledoval až po Chóbu, ktorá leží naľavo od Damas­ku. 16 Tak priniesol späť všet­ko imanie aj svoj­ho príbuz­ného Lóta; aj jeho imanie priniesol späť, aj ženy aj ľud. 17 Keď sa po porážke Kedor­láómera a kráľov, ktorí boli s ním, vrátil, vy­šiel mu v ús­trety kráľ Sodomy do údolia Šávé, čo znamená Kráľov­ské údolie. Abrám a Melchisedek18 Mel­chisedek, kráľ Sálemu, vy­niesol chlieb a víno. Bol kňazom naj­vyššieho Boha. 19 Požeh­nal ho a po­vedal: Ab­rám, nech ťa požeh­ná naj­vyšší Boh, Tvor­ca neba i zeme. 20 Požeh­naný Boh naj­vyšší, ktorý ti vy­dal do rúk tvojich protiv­níkov. A Ab­rám mu dal desiatok zo všet­kého. 21 Vtedy po­vedal sodom­ský kráľ Ab­rámovi: Ľudí mi daj, imanie si však zo­ber! 22 Ale Ab­rám od­povedal sodom­skému kráľovi: Dvíham ruku k Hos­podinovi, naj­vyššiemu Bohu, Tvor­covi neba i zeme, 23 že ne­vez­mem ani nit­ky, ani san­dálového remien­ka, ani ničoho, čo je tvoje, aby si ne­povedal: Ja som obohatil Ab­ráma. 24 Ne­vez­mem nič, len čo zjed­li moji mladíci, a podiel pre mužov, ktorí išli so mnou; Anér, Eškól a Mam­ré nech si vez­mú svoj podiel.