Evanjelický1. Mojžišova10

1. Mojžišova

Genesis

Nóachovo potomstvo - rodokmeň národov1 Toto je rodok­meň Nóachových synov, Šéma, Cháma a Jáfeta. Im sa po po­tope narodili synovia. 2 Jáfetovi synovia sú: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mešech a Tírás. 3 Gómerovi synovia sú: Aškenaz, Rífat a Togar­ma. 4 Jávánovi synovia sú: Elíšá Taršíš, Kit­tím a Dódaním. 5 Z tých­to sa po os­trovoch vo svojich krajinách roz­vet­vili národy roz­ličného jazyka, čeľade a národ­nos­ti. 6 Chámovi synovia sú: Kúš, Mic­rajim, Pút a Kanaán. 7 Kúšovi synovia sú: Sebá, Chavílá, Raamá a Sab­techá; Raamovi synovia sú: Šebá a Dedán. 8 Kúš splodil aj Nim­róda, ktorý bol pr­vým moc­nárom na zemi. 9 Bol udat­ným lov­com pred Hos­podinom. Pre­to sa hovorieva: Udat­ný lovec pred Hos­podinom ako Nim­ród. 10 Jeho pr­vou ríšou bol: Bábel, Erech, Ak­kad, všet­ko v krajine Šineár. 11 Z tej­to krajiny tiahol do Aššúru a vy­staval Ninive, Rechobot-Ir a Kelach; 12 aj Resen medzi Ninivem a Kelachom. To je to veľké mes­to. 13 Mic­rajim splodil Lúdov, Anámov, Lehábov, Nef­túchov, 14 Pat­rúsi­ov, Kas­lúchov a Kaf­tóranov, z ktorých po­chádzajú Filištín­ci. 15 Kanaán splodil ako pr­vorodeného Sidóna, Chéta, 16 Jebúsej­cov, Amorej­cov, Gir­gášej­cov, 17 Chivej­cov, Ar­kej­cov, Sinej­cov, 18 Ar­vaďanov, Gemáranov a Chamáťanov. Po­tom sa rozt­rúsili čeľade Kanaán­cov; 19 tak sa územie Kanaán­cov rozp­re­strelo od Sidónu smerom ku Geráru až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebóimu až po Lešu. 20 Toto sú Chámovi synovia vo svojich krajinách a národoch roz­ličných čeľadí a jazykov. 21 Aj Šémovi, ot­covi všet­kých synov Eberových, staršiemu bratovi Jáfetov­mu, sa narodili synovia. 22 Šémovi synovia sú: Élám, Aššúr, Ar­pachšad, Lúd a Arám. 23 Arámovi synovia sú: Úc, Chúl, Geter a Maš. 24 Ar­pachšad splodil Šelacha, Šelach splodil Ébera. 25 Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola roz­delená zem; jeho brat sa volal Jok­tán. 26 Jok­tán splodil Al­módáda, Šelefa, Chacar­máveta, Jeracha, 27 Hadóráma, Úzála, Dik­lu, 28 Óbála, Abímáéla, Šebu, 29 Ófira, Chavílu a Jóbába; to všet­ko sú Jok­tánovi synovia. 30 Ich síd­lis­ko sa rozp­res­tieralo od Méše smerom k Sefáru, k východ­nému po­horiu. 31 Toto sú Šémovi synovia roz­ličných čeľadí, jazykov, krajín a národ­nos­tí. 32 To sú čeľade Nóachových po­tom­kov podľa svoj­ho pôvodu v roz­ličných národoch. Z nich sa po­tom po po­tope roz­vet­vili národy na zemi.