Evanjelický1. Mojžišova23

1. Mojžišova

Genesis

Sárina smrť a kúpa dedičnej hrobky1 Keď sa Sára dožila stod­vad­saťsedem rokov - toľko rokov Sára žila - 2 zo­mrela v Kir­jat-Ar­be, to znamená Cheb­rón v Kanaáne; i šiel Ab­rahám, aby trúch­lil za Sárou a oplakával ju. 3 Po­tom vstal Ab­rahám od svojej mŕt­vej a tak­to sa pri­hovoril Chetej­com: 4 Som cudzin­com a prišel­com u vás; daj­te mi u vás mies­to na dedičnú hrob­ku, aby som mohol vy­niesť a po­chovať svoju mŕt­vu. 5 Nato Chetej­ci od­povedali Ab­rahámovi: 6 Čuj nás, pane: ty si medzi nami Božím kniežaťom; po­chovaj si teda mŕt­vu v naj­lepšom z našich hrobov. Ni­kto spomedzi nás ti ne­odop­rie svoj hrob, aby si v ňom po­choval svoju mŕt­vu. 7 Nato Ab­rahám vstal, po­klonil sa ľudu krajiny, Chetej­com, 8 a hovoril im: Ak je vašou vôľou, aby som vy­niesol a po­choval svoju mŕt­vu, počuj­te ma a za­kročte u Ef­róna, syna Cócharov­ho, 9 aby mi dal jas­kyňu Mach­péla, ktorá je na kon­ci jeho poľa. Nech mi ju dá za pl­nú cenu na dedičnú hrob­ku medzi vami. 10 Ef­rón sedel práve medzi Chetej­cami. Chetejec Ef­rón tak­to od­povedal Ab­rahámovi verej­ne pred Chetej­cami i pred všet­kými, ktorí vchádzali bránou do jeho mes­ta: 11 Nie, pane! Počuj ma; dávam ti pole a dávam ti i jas­kyňu, ktorá je na ňom. Pred očami svojich krajanov ti ju dávam; po­chovaj svoju mŕt­vu. 12 Ab­rahám sa po­klonil pred obyvateľmi krajiny 13 a hovoril Ef­rónovi verej­ne pred obyvateľmi krajiny: Len ma po­slúch­ni! Za pole ti za­platím pl­nú cenu; prij­mi ju odo mňa: a po­tom tam po­chovám svoju mŕt­vu. 14 Nato Ef­rón od­povedal Ab­rahámovi: 15 Pane, počuj ma! Poľa je za štyris­to šekelov strieb­ra, čo je to pre mňa a pre teba? Len tam po­chovaj svoju mŕt­vu. 16 Ab­rahám po­slúchol Ef­róna; od­vážil mu toľko strieb­ra, koľko on verej­ne pred Chetej­cami spomenul, štyris­to šekelov strieb­ra bežnej kupec­kej váhy. 17 Tak Ef­rónovo pole v Mach­péle, ktoré je na­proti Mam­ré, pole aj jas­kyňa na ňom, i so všet­kými stromami na poli a na všet­kých okolitých medziach, prešli 18 do Ab­rahámov­ho vlast­níc­tva pred zrakom Chetej­cov i pred všet­kými, ktorí vchádzali bránou do jeho mes­ta. 19 Po­tom Ab­rahám po­choval svoju ženu Sáru do jas­kyne na poli Mach­péla, na­proti Mam­ré, čo znamená Cheb­rón v Kanaáne. 20 A pole i s jas­kyňou na ňom prešlo z Chetej­cov na Ab­raháma ako dedičná hrob­ka.