Evanjelický1. Mojžišova46

1. Mojžišova

Genesis

Jákobova cesta do Egypta1 Vy­bral sa teda Iz­rael so všet­kým, čo mal, a keď prišiel do Beér-Šeby, priniesol obete Bohu svoj­ho otca Izáka. 2 Vtedy hovoril Boh s Iz­raelom v nočnom videní a oslovil ho: Jákob, Jákob! A on od­povedal: Tu som. 3 Po­tom riekol: Ja som Boh, Boh tvoj­ho ot­ca. Neboj sa odísť do Egyp­ta, lebo tam urobím z teba veľký národ. 4 Ja pôj­dem s tebou do Egyp­ta a pri­vediem ťa zase sem; a Jozef ti za­tlačí oči. 5 Po­bral sa teda Jákob z Beér-Šeby; Iz­raelovi synovia vy­ložili svoj­ho otca Jákoba, svoje deti i svoje ženy na vozy, ktoré po­slal faraón, aby ho do­viez­li. 6 Vzali si aj stáda a imanie, čo si nadobud­li v Kanaáne, a prišli do Egyp­ta: Jákob i všet­ko jeho po­tom­stvo s ním. 7 Svojich synov, synov svojich synov, svoje dcéry a dcéry svojich synov, a vôbec všet­ko svoje po­tom­stvo pri­viedol do Egyp­ta so sebou. 8 Toto sú mená Iz­raelových synov, ktorí prišli do Egyp­ta: Jákob a jeho synovia: pr­vorodený Jákobov Rúben. 9 Synovia Rúbenovi: Chanóch, Pal­lú, Chec­rón a Kar­mí. 10 Synovia Šimeónovi: Jemúél, Jámín, Óhad, Jáchín, Cóhar a Šáúl, syn Kanaán­ky. 11 Synovia Lévího: Géršón, Kehat a Merárí. 12 Synovia Júdovi: Er, Ónán, Šélá, Perec a Zerach. Ér a Ónán však zo­mreli v Kanaáne. Synovia Perecovi boli Chec­rón a Chámúl. 13 Synovia Jis­sáchárovi: Tóla, Puv­vá, Jášúb a Šim­rón. 14 Synovia Zebulúnovi: Sered, Élón a Jach­leél. 15 Toto sú synovia Leini; tých porodila Jákobovi v Pad­dan-Arame, aj jeho dcéru Dínu. Všet­kých jeho synov a dcér bolo 33. 16 Synovia Gádovi: Cif­jón, Chag­gí, Šúní, Ec­bón, Éri, Aródí a Arélí. 17 Synovia Ašérovi: Jim­ná, Jišvá, Jišví, Bería a ich ses­tra Serach. Synovia Béríovi: Cheber a Mal­kiél. 18 Toto sú synovia Zil­py, ktorú dal Lábán svojej dcére Lee; a tých­to porodila Jákobovi, spolu šest­násť osôb. 19 Synovia Jákobovej ženy Ráchel: Jozef a Ben­jamín. 20 Jozefovi sa však narodili v Egyp­te Menašše a Ef­rajim, ktorých mu porodila Asenat, dcéra ón­skeho kňaza Pótifera. 21 Synovia Ben­jamínovi: Bela, Becher, Ašbél, Gérá, Na­amán, Échí, Róš, Mup­pím, Chup­pím a Ard. 22 Toto sú synovia Ráchelini, ktorých porodila Jákobovi, spolu š­tr­násť. 23 Syn Dánov: Chuším. 24 Synovia Naf­tálího: Jach­ceél, Gúní, Jécer a Šil­lém. 25 Toto sú synovia Bil­hy, ktorú dal Lábán svojej dcére Ráchel; tých­to porodila Jákobovi, spolu sedem osôb. 26 Všet­kých osôb, ktoré prišli s Jákobom do Egyp­ta a po­chádzali z jeho tela, ok­rem žien synov Jákobových, bolo spolu šesťdesiat šesť. 27 Synovia Jozefovi, ktorí sa mu narodili v Egyp­te, boli dvaja. Všet­kých osôb Jákobov­ho domu, ktorí prišli s ním do Egyp­ta, je spolu sedem­desiat. 28 Júdu však po­slal pred sebou k Jozefovi, aby mu ukázal ces­tu do Góšenu. 29 Jozef dal za­priah­nuť do svoj­ho voza a vy­šiel na­proti svoj­mu ot­covi Iz­raelovi do Góšenu. Keď ho uvidel, padol mu okolo hrd­la a plakal mu ešte aj na hrudi. 30 Vtedy po­vedal Iz­rael Jozefovi: Teraz môžem umrieť, lebo som videl tvoju tvár a že ešte žiješ. 31 Nato Jozef po­vedal svojim bratom i rodine svoj­ho ot­ca: Pôj­dem to oznámiť faraónovi a po­viem mu: Prišli moji bratia a rodina môj­ho ot­ca, ktorý bol v Kanaáne. 32 Títo mužovia sú však pas­tier­mi oviec, lebo sú chovateľmi dobyt­ka, do­hnali aj svoje ovce a dobytok a všet­ko, čo mali. 33 Ak vás za­volá faraón a po­vie: Čo je vaše za­mest­nanie? 34 po­vedz­te: Tvoji služob­níci boli chovateľmi dobyt­ka od mlados­ti až doteraz, a to my, aj naši ot­covia. Tak budete môcť bývať v krajine Góšen. Všet­ci pas­tieri oviec sú totiž opo­vr­hnutí Egypťan­mi.