Evanjelický1. Mojžišova33

1. Mojžišova

Genesis

Jákobovo zmierenie s Ézavom1 Keď Jákob po­z­dvihol oči, videl, že pri­chádza Ézav a s ním 400 chlapov. Vtedy roz­delil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. 2 Slúžky a ich deti po­stavili do­predu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa na koniec. 3 Sám išiel pred nimi a sklonil sa k zemi sedem razy, kým sa ne­prib­lížil k svoj­mu bratovi. 4 Ale Ézav po­behol na­proti ne­mu, ob­jal ho a padol mu okolo kr­ku, po­boz­kal ho a plakali. 5 Keď po­z­dvihol oči a uvidel ženy a deti, opýtal sa: Koho to máš pri sebe? On od­povedal: To sú deti, ktorými Boh požeh­nal tvoj­ho sluhu. 6 Po­tom pri­stúpili slúžky so svojimi deťmi a po­klonili sa; 7 pri­blížila sa aj Lea a jej deti a po­klonili sa; na­pokon sa však pri­blížil Jozef s Ráchel a po­klonili sa. 8 I opýtal sa: Načo ti je celý ten tábor, čo som stretol? On od­povedal: Aby som našiel milosť v očiach svoj­ho pána. 9 Vtedy Ézav po­vedal: Mám ja do­sť, brat môj; čo je tvoje, nech ostane tvoje. 10 Jákob však po­vedal: Nieže tak! Ak som našiel milosť v tvojich očiach, prij­mi odo mňa ten­to dar, lebo keď som sa díval na tvoju tvár, akoby som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne lás­kavý. 11 Prij­mi teda môj dar ako po­zdrav, ktorý som ti priniesol, veď Boh ma milos­tivo ob­daril tak, že mám všet­ko. I naliehal naň, až to prijal. 12 Po­tom po­vedal Ézav: Po­ber­me sa, poďme; ja pôj­dem pred tebou. 13 On mu však od­povedal: Môj pán vie, že deti sú ešte út­le, a mám na staros­ti pri­dájajúce ovce i kravy; ak ich čo len jeden deň budem príliš hnať, od­hynie celé stádo. 14 Nech len môj pán ide pred svojím sluhom, ja pôj­dem po­maly, ako bude vládať dobytok, čo je predo mnou, a ako budú stačiť deti, až kým ne­prídem k svoj­mu pánovi do Séíru. 15 Nato po­vedal Ézav: Tak teda z ľudu, ktorý je so mnou, ti nie­koľkých ponechám. Ale on od­vetil: Načo to? Len nech náj­dem milosť v očiach svoj­ho pána. 16 Tak sa Ézav ešte v ten deň vrátil svojou ces­tou do Séíru. Jákob v Sícheme17 Medzi­tým sa Jákob vy­bral do Suk­kótu, kde si po­stavil dom; svoj­mu stat­ku však spravil stán­ky: pre­to to mies­to do­stalo meno Suk­kót . 18 Po­tom Jákob došiel bez nehody ces­tou z Pad­dán Aramu k mes­tu Síchem, ktoré je v Kanaáne, a usadil sa východ­ne od mes­ta. 19 Od synov Síchemov­ho otca Chamóra kúpil za 100 kesít kus poľa, na ktorom si roz­ložil stan. 20 Po­stavil tam aj ol­tár a dal mu meno Él, Boh Iz­raela .