Evanjelický1. Mojžišova13

1. Mojžišova

Genesis

Abrám a Lót1 Tak od­išiel Ab­rám so svojou ženou a so všet­kým, čo mal, a s ním aj Lót, z Egyp­ta hore do Negebu. 2 Ab­rám bol veľmi bohatý, mal stáda, strieb­ro a zlato. 3 Po­tom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k mies­tu, kde mal spr­voti svoj stan, medzi Bételom a Ajom, 4 k mies­tu ol­tára, ktorý tam po­stavil na počiat­ku; Ab­rám tam vzýval meno Hos­podinovo. 5 Aj Lót, ktorý putoval s Ab­rámom, mal ov­ce, dobytok i stany; 6 ale územie im ne­stačilo, aby moh­li bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže ne­moh­li spolu bývať. 7 I vznikol spor medzi pas­tier­mi Ab­rámových a Lótových stád. V tom čase bývali v krajine aj Kanaán­ci a Perizej­ci. 8 Vtedy po­vedal Ab­rám Lótovi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pas­tier­mi, veď sme príbuz­ní. 9 Či ne­máš pred sebou celú krajinu? Od­deľ sa teda odo mňa! Ak pôj­deš naľavo, ja sa budem držať na­pravo; ak ty pôj­deš na­pravo, ja sa budem držať naľavo. 10 Keď Lót po­z­dvihol oči, videl, že celé Okolie jor­dán­ske až po Cóar malo hoj­nosť vlahy ako Hos­podinov raj, ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hos­podin skazil Sodomu a Gomoru. 11 Lót si vy­bral celé Okolie Jor­dánu a po­bral sa na východ. Tak sa od­delili jeden od druhého. 12 Ab­rám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mes­tách Okolia jor­dán­skeho a po­sunul si stany až po Sodomu. 13 Mužovia Sodomy však boli veľmi zlí a hrešili proti Hos­podinovi. Nové zasľúbenie Abrámovi14 Hos­podin riekol Ab­rámovi po­tom, keď sa Lót od­lúčil od neho: Po­z­dvih­ni oči a z mies­ta, na ktorom si, za­hľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. 15 Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvoj­mu po­tom­stvu naveky. 16 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako prach na zemi: ak nie­kto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje po­tom­stvo. 17 Vstaň, prej­di krajinou po dĺžke i šír­ke, lebo ju dám tebe. 18 Nato po­sunul Ab­rám stany, prišiel a os­tal býval v dubine Mam­reho, ktorá je v Cheb­róne; i po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi.