Evanjelický1. Mojžišova4

1. Mojžišova

Genesis

Kain a Ábel1 Po­tom Adam po­znal svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kai­na. Po­vedala: Do­stala som muža od Hos­podina. 2 Po­tom porodila Ábela, jeho brata; Ábel bol pas­tierom oviec, Kain bol však roľníkom. 3 Po nejakom čase Kain priniesol Hos­podinovi obeť z plodín poľa. 4 Aj Ábel obetoval z pr­vorodeniat svoj­ho stáda, a to z naj­tučnejších. Vtedy Hos­podin priaz­nivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, 5 ale na Kai­na a na jeho obeť nez­hliadol. Nato Kain vzbĺkol veľkým hnevom a za­mračila sa mu tvár. 6 Hos­podin však riekol Kai­novi: Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti za­mračila tvár? 7 Zais­te, ak budeš dob­re robiť, roz­jas­ní sa ti; ak však nebudeš dob­re robiť, hriech strieh­ne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiados­tivosť; ale ty ho opanuj! 8 Nato Kain po­vedal svoj­mu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain na­padol brata Ábela a za­bil ho. 9 Tu riekol Hos­podin Kai­novi: Kde je tvoj brat Ábel? A on od­vetil: Ne­viem; či som ja strážcom svoj­ho brata? 10 Nato Boh riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvoj­ho brata volá zo zeme ku mne. 11 Teraz budeš kliat­bou za­hnaný z pôdy, ktorá ot­vorila ús­ta, aby prijala krv tvoj­ho brata z tvojich rúk. 12 Keď budeš ob­rábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu; tulákom a bludárom budeš na zemi. 13 I po­vedal Kain Hos­podinovi: Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť. 14 Aj­hľa, dnes ma od­háňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou; budem tulákom a bludárom na zemi; a kto ma stret­ne, za­bije ma. 15 Hos­podin mu však riekol: Práve pre­to, ktokoľvek by za­bil Kai­na, od­nesie si sedem­násob­nú po­mstu. A Hos­podin urobil Kai­novi znak, aby ho ni­kto, kto ho stret­ne, nezabil. 16 Vtedy Kain od­išiel od tváre Hos­podinovej a býval v krajine Nód, východ­ne od Édenu. Kainovo potomstvo17 Kain po­znal svoju ženu; ona počala a porodila Enocha. Po­tom staval mes­to a na­zval to mes­to menom svoj­ho syna Enocha. 18 Enochovi sa narodil Irád a Irád splodil Mechujáéla; Mechujáél zas splodil Metušáéla a Metušáél splodil Lámecha. 19 Lámech si vzal dve ženy; jed­na sa volala Ádá, druhá sa volala Cil­lá. 20 Ádá porodila Jábála; on bol pra­ot­com tých, čo bývajú v stanoch a pri stáde. 21 Jeho brat sa volal Júbal; on bol pra­ot­com tých, čo hrajú na citare a píšťale. 22 Cil­lá porodila Túbal-Kai­na, kováča roz­ličného bron­zového a želez­ného náčinia. Ses­tra Túbal-Kai­na bola Na­amá. 23 Raz po­vedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cil­lá, čuj­te môj hlas, Lámechove ženy, počúvaj­te moju reč! V od­plate za ranu za­bil som muža, za svoju ranu mladíka. 24 Ak bude Kain sedem razy po­mstený, tak Lámech sedem­desiat­sedem razy. 25 Adam po­znal opäť svoju ženu; porodila syna a dala mu meno Šét; lebo mi Boh dal - tak hovorila - nové po­tom­stvo mies­to Ábela, pre­tože Kain ho za­bil. 26 Aj Šétovi sa narodil syn; dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hos­podinovo.