Evanjelický1. Mojžišova25

1. Mojžišova

Genesis

Synovia Ketúry1 Ab­rahám si vzal druhú ženu, menom Ketúra. 2 Tá mu porodila Zim­rána, Jokšána, Medána, Mid­jána, Jišbáka a Šúacha. 3 Jokšán splodil Šebu a Dedána; synovia Dedánovi boli Aššúrovia, Letúšovia a Le­umovia. 4 Synovia Mid­jánovi sú Éfa, Éfer, Chánóch, Abída a El­dáá. Títo všet­ci sú po­tom­kami Ketúry. 5 Ab­rahám dal Izákovi všet­ko, čo mal, 6 ale synom vedľajších žien, ktoré mal Ab­rahám, dal dary a po­slal ich ešte za svoj­ho života preč od svoj­ho syna Izáka na východ, do východ­nej krajiny. Abrahámova smrť a pohreb7 Počet rokov Ab­rahámov­ho života bol 175; 8 po­tom skonal. Tak zo­mrel Ab­rahám v požeh­nanom veku, starý, sýty života, a bol pri­pojený k svoj­mu príbuzen­stvu. 9 Jeho synovia, Izák a Iz­mael, ho po­chovali do jas­kyne Mach­péla na poli Ef­róna, syna Chetej­ca Cóchara, ktoré je na­proti Mam­ré, 10 na poli, ktoré Ab­rahám kúpil od Chetej­cov. Tam po­chovali Ab­raháma a jeho ženu Sáru. 11 Po smr­ti Ab­rahámovej Boh požeh­nával jeho syna Izáka; a Izák býval pri stud­ni Lachaj Róí. Izmaelov rodokmeň12 Toto je rodok­meň Ab­rahámov­ho syna Iz­maela, ktorého porodila Ab­rahámovi Sárina slúžka, Egypťan­ka Hagar. 13 Toto sú mená Iz­maelových synov podľa ich mien a rodov: Nebájot, pr­vorodený syn Iz­maelov. Kédár, Ad­beél, Mib­sám, 14 Mišmá, Dúmá, Mas­sa, 15 Chadad, Témá, Jetúr, Náfíš a Kéd­ma. 16 Toto sú synovia Iz­maelovi a to sú ich mená podľa dedín a táborísk: dvanásť kmeňových kniežat. 17 Iz­maelov život bol dl­hý 137 rokov; po­tom skonal. Iz­mael zo­mrel a pri­pojený bol k svoj­mu príbuzen­stvu. 18 Iz­mael­ci bývali od Chavíly až po Šúr, východ­ne od Egyp­ta, smerom k Asýrii. Usadili sa východ­ne od všet­kých svojich bratov. Narodenie Ézava a Jákoba19 Toto je rodok­meň Ab­rahámov­ho syna Izáka: Ab­rahám splodil Izáka. 20 Izák mal štyrid­sať rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramej­ca Betúéla z Pad­dan Aramu, ses­tru Aramej­ca Lábána. 21 Izák sa mod­lil k Hos­podinovi za svoju ženu, pre­tože bola ne­plod­ná. Hos­podin ho vy­počul a jeho žena Rebeka počala. 22 Keď sa však synovia zrážali v jej živote, po­vedala: Ak je tomu tak, načo som v tom­to stave? A šla sa pýtať Hos­podina. 23 A Hos­podin jej od­povedal: Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa roz­vet­via z tvoj­ho vnút­ra. Jeden kmeň pre­vlád­ne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. 24 Keď sa jej na­pl­nil čas, aby porodila, hľa, dvojčatá boli v jej živote. 25 Pr­vý, ktorý vy­šiel, bol ryšavý a celý bol ako kožuch chl­patý, i po­menovali ho Ézavom. 26 Po­tom vy­šiel jeho brat a rukou sa pev­ne držal Ézavovej päty, i po­menovali ho Jákobom. Izák mal práve šesťdesiat rokov, keď sa narodili. Ézav predáva prvorodenstvo27 Keď chlap­ci vy­rást­li, Ézav sa stal zdat­ným lov­com a žil na poli, Jákob však bol po­kojamilov­ným mužom a býval v stanoch. 28 Izák si obľúbil Ézava, lebo rád jedával divinu, Rebeka si však obľúbila Jákoba. 29 Keď raz Jákob uvaril jed­lo a Ézav prišiel domov z poľa unavený, 30 po­vedal Ézav Jákobovi: Daj sa mi najesť z toho čer­veného jed­la, lebo som unavený. Pre­to sa volá Edóm. 31 Ale Jákob po­vedal: Predaj mi najprv pr­voroden­stvo. 32 Nato po­vedal Ézav: Bez­tak už idem umrieť, načo mi je teda pr­voroden­stvo? 33 A Jákob po­vedal: Hneď mi to od­prisahaj! A on mu od­prisahal; tak predal svoje pr­voroden­stvo Jákobovi. 34 Po­tom dal Jákob Ézavovi chleba a misu šošovice; ten sa najedol a na­pil. Po­tom vstal a od­išiel. Tak po­hr­dol Ézav pr­voroden­stvom.