Evanjelický1. Mojžišova40

1. Mojžišova

Genesis

Jozef vykladá sny kráľovským úradníkom1 Po tých­to udalos­tiach sa po­hár­nik a pekár egypt­ského kráľa pre­hrešili proti svoj­mu pánovi, egypt­skému kráľovi. 2 I roz­hneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlav­ného po­hár­nika a na hlav­ného pekára, 3 a dal ich uväz­niť v dome veliteľa teles­nej stráže do žalára, na mies­to, kde bol uväz­nený Jozef. 4 Veliteľ teles­nej stráže im určil Jozefa na po­sluhovanie; boli vo väzení dl­hší čas. 5 Jed­nej noci mali obaja sen, každý svoj vlast­ný sen; každý - po­hár­nik i pekár egypt­ského kráľa, ktorí boli väz­není v žalári - mal sen iného výz­namu. 6 Keď ráno Jozef vošiel k nim, videl, že sú smut­ní. 7 Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním vo väzení v dome jeho pána: Prečo dnes tak zle vy­zeráte? 8 Oni mu od­povedali: Mali sme sen, a ne­máme ni­koho, kto by nám ho vy­ložil. On im však po­vedal: Vý­klady snov pat­ria Bohu! Len mi ich roz­povedz­te! 9 Vtedy hlav­ný po­hár­nik vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen tak­to: Vo sne som videl pred sebou vinič, 10 na viniči boli tri výhon­ky; keď vy­pučal, za­kvitol a jeho strap­ce prinies­li zrelé hroz­ná. 11 Ja som mal v ruke faraónov po­hár, vy­tlačil som ich do faraónov­ho po­hára a podal som po­hár faraónovi do ruky. 12 Nato mu po­vedal Jozef: Toto je jeho vý­klad: Tri výhon­ky sú tri dni. 13 O tri dni ti faraón po­výši hlavu, do­sadí ťa späť do tvoj­ho úradu a budeš podávať po­hár faraónovi do ruky tak ako pred­tým, keď si býval jeho po­hár­nikom. 14 Ale roz­pomeň sa na mňa, keď sa ti dob­re po­vedie, a pre­ukáž mi lás­kavosť: spomeň ma pred faraónom a po­môž mi vy­j­sť z toh­to domu. 15 Lebo z krajiny Heb­rej­cov ma ukrad­li, a ani tu som ne­urobil nič, za čo by ma mali uvrh­núť do tem­nice. 16 Keď hlav­ný pekár videl, že dob­re vy­ložil sen, po­vedal Jozefovi: Aj ja som mal sen: na hlave som mal tri koše bieleho pečiva; 17 vo vr­ch­nom bolo roz­ličné pečivo pre faraóna a vtáci ho vy­jedali z koša sponad mojej hlavy. 18 Nato Jozef od­povedal: Toto je jeho vý­klad: Tri koše sú tri dni. 19 Po troch dňoch ti faraón po­výši hlavu a obesí ťa na kôl, takže ti vtáci budú obžierať telo. 20 Na tretí deň, v deň vlast­ných narodenín, faraón pri­pravil hody všet­kým svojim služob­níkom a po­výšil hlav­ného po­hár­nika a hlav­ného pekára za prítom­nos­ti svojich služob­níkov. 21 A znovu do­sadil hlav­ného po­hár­nika do úradu po­hár­nika, ten mohol podávať faraónovi po­hár do ruky, 22 hlav­ného pekára však dal obesiť, ako im to Jozef vy­ložil. 23 Hlav­ný po­hár­nik si však na Jozefa ne­spomenul, za­budol na neho.