Evanjelický1. Mojžišova29

1. Mojžišova

Genesis

Jákobov príchod k Lábánovi1 Po­tom sa Jákob vy­dal na ces­tu a od­išiel do krajiny synov Východu. 2 Zrazu za­zrel studňu na poli, a hľa, pri nej ležali tri stáda oviec, lebo z tej stud­ne na­pájali stáda; kameň na ot­vore stud­ne bol však veľký. 3 Keď tam zo­hnali všet­ky stáda, od­valili kameň sponad ot­voru stud­ne a na­pájali ov­ce; po­tom pri­valili kameň na jeho mies­to, na ot­vor stud­ne. 4 Jákob sa im pri­hovoril: Bratia moji, od­kiaľ ste? Oni mu od­povedali: Sme z Cháránu. 5 Vtedy sa ich opýtal: Po­znáte Náchórov­ho syna Lábána? A oni od­povedali: Po­známe. 6 Po­tom sa ich opýtal: A má sa dob­re? Oni od­povedali: Dob­re. Hľa, jeho dcéra Ráchel práve pri­chádza s ov­cami. 7 On im však po­vedal: Veď je ešte ďaleko do kon­ca dňa, nie je čas zháňať stáda; na­poj­te ovce a choďte ich pásť! 8 Nato mu od­povedali: Ne­môžeme, kým nebudú po­zháňané všet­ky stáda. Po­tom sa kameň sponad ot­voru stud­ne od­valí a na­pojíme ov­ce. 9 Keď sa s nimi ešte zhováral, prišla Ráchel s ov­cami svoj­ho ot­ca; ona ich totiž pásavala. 10 Keď Jákob uzrel Ráchel, dcéru mat­kin­ho brata Lábána, a ovce Lábána, brata svojej mat­ky, pri­stúpil, od­valil kameň sponad ot­voru stud­ne a na­pojil ovce mat­kin­ho brata Lábána. 11 Jákob po­boz­kal Ráchel a na­hlas za­plakal. 12 Po­tom Jákob oznámil Ráchel, že je príbuz­ným jej otca a Rebekiným synom. Ona od­beh­la a oznámila to svoj­mu ot­covi. 13 Keď Lábán počul správu o Jákobovi, synovi svojej ses­try, vy­behol mu na­proti, ob­jal ho, po­boz­kal a vo­viedol do svoj­ho domu. On vy­rozp­rával Lábánovi všet­ko, čo sa stalo. 14 Lábán mu po­vedal: Ty si na­ozaj moja kosť a moje telo! I po­budol u neho mesiac. Jákobova ženba15 Po­tom po­vedal Lábán Jákobovi: Budeš mi vari za­dar­mo slúžiť, pre­tože si môj príbuz­ný? Po­vedz mi, aká bude tvoja od­mena! 16 Lábán mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. 17 Lea mala ne­výraz­né oči; Ráchel však bola pek­nej po­stavy i pek­nej tváre. 18 Jákob si za­miloval Ráchel a po­vedal: Za tvoju mladšiu dcéru budem slúžiť sedem rokov. 19 A Lábán od­povedal: Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zo­staň u mňa. 20 Tak Jákob slúžil za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako nie­koľko dní, lebo ju miloval. 21 Jákob po­vedal Lábánovi: Daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej voj­sť, lebo môj čas už uplynul. 22 Nato Lábán zhromaždil všet­kých ľudí z toho mies­ta a vy­strojil hos­tinu. 23 Večer však vzal svoju dcéru Leu, vo­viedol ju k nemu a on vošiel k nej. 24 Lábán dal svojej dcére Lei za slúžku svoju slúžku Zil­pu. 25 Ale ráno vy­šlo najavo, že to bola Lea. Vtedy po­vedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba ne­slúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? 26 Lábán mu však od­povedal: U nás sa to pred­sa nerobieva, aby sa mladšia vy­dávala skôr ako pr­vorodená. 27 Do­konči svadob­ný týždeň s touto, a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších sedem rokov, dáme ti aj druhú. 28 Jákob tak urobil a do­končil s ňou ten týždeň. Po­tom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 29 A Lábán dal svoju slúžku Bil­hu dcére Ráchel za slúžku. 30 Jákob vošiel aj k Ráchel a miloval Ráchel väčšmi ako Leu; slúžil uňho ešte ďalších sedem rokov. Jákobove deti31 Keď Hos­podin videl, že Lea bola nenávidená, ot­voril jej mater­ský život, ale Ráchel os­tala ne­plod­ná. 32 Lea počala, porodila syna a po­menovala ho Rúbenom hovoriac: Hos­podin videl moje utr­penie; teraz ma môj muž bude milovať. 33 A zase počala a porodila syna; i po­vedala: Hos­podin počul , že som v nenávis­ti, pre­to mi dal aj toh­to; a po­menovala ho Šimeónom. 34 Po­tom zase počala, porodila syna a po­vedala: Teraz sa už môj muž pri­mkne ku mne, lebo som mu porodila troch synov; pre­to ho po­menovala Lévim. 35 Po­tom zase počala a porodila syna; i po­vedala: Ten­toraz budem zvelebovať Hos­podina. Pre­to ho po­menovala Júdom. Po­tom pre­stala rodiť.