Evanjelický1. Mojžišova16

1. Mojžišova

Genesis

Hagar1 Ale Ab­rámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egypt­skú slúžku menom Hagar. 2 Sáraj po­vedala Ab­rámovi: Hľa, Hos­podin mi za­bránil rodiť. Voj­di teda k mojej slúžke, azda by som sa z nej moh­la dožiť syna. A Ab­rám po­slúchol Sáraju. 3 Vtedy Sáraj, žena Ab­rámova, vzala svoju slúžku, Egypťan­ku Hagaru - bolo to desať rokov po tom, čo sa Ab­rám usadil v Kanaáne - a dala ju svoj­mu mužovi Ab­rámovi za ženu. 4 Vošiel teda k Hagare, a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opo­vr­hnutím hľadela na svoju paniu. 5 Vtedy Sáraj po­vedala Ab­rámovi: Zod­poved­nosť za moju kriv­du padá na teba. Sama som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď vidí, že počala, som opo­vr­hnutá v jej očiach. Nech Hos­podin roz­súdi medzi mnou a tebou! 6 Ab­rám však po­vedal Sáraji: Svoju slúžku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď po­tom Sáraj s ňou tvrdo na­kladala, tá ušla od nej. 7 Tu ju stretol an­jel Hos­podinov pri žried­le vody na púšti, pri žried­le na ces­te do Šúru, 8 a riekol: Hagar, slúžka Sárajina, od­kiaľ pri­chádzaš a kam ideš? Ona po­vedala: Utekám pred svojou paňou Sárajou. 9 Vtedy jej riekol an­jel Hos­podinov: Vráť sa ku svojej panej a po­kor sa pod jej ruku! 10 A ďalej jej an­jel Hos­podinov hovoril: Veľmi rozm­nožím tvoje po­tom­stvo, takže ho pre množs­tvo nebude možné ani spočítať. 11 A an­jel Hos­podinov po­kračoval v reči: Aj­hľa, počala si i porodíš syna a dáš mu meno Iz­mael . lebo počul Hos­podin o tvojom trápení. 12 Bude to človek ako divý osol; jeho ruka bude proti všet­kým a ruky všet­kých budú proti ne­mu; bude na­protiveň všet­kým bratom. 13 Vtedy na­zvala Hos­podina, ktorý s ňou hovorí: Ty si Él Róí , lebo po­vedala: Vskut­ku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí. 14 Pre­to sa táto studňa volá Beér Lachaj Róí ; leží medzi Kádešom a Beredom. 15 Hagar porodila Ab­rámovi syna a Ab­rám po­menoval syna, ktorého mu Hagar porodila, Iz­maelom. 16 Ab­rám bol osem­desiatšesťročný, keď mu Hagar porodila Iz­maela.