Evanjelický1. Mojžišova1

1. Mojžišova

Genesis

Stvorenie sveta1 Na počiat­ku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem však bola bez­tvár­na a pus­tá; tma bola nad pra­hl­binou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. 3 Vtedy riekol Boh: Buď svet­lo! A bolo svet­lo. 4 Boh videl, že svet­lo je dob­ré; vtedy Boh od­delil svet­lo od tmy. 5 Boh po­menoval svet­lo dňom a tmu po­menoval nocou. A bol večer a bolo ráno: pr­vý deň. 6 Po­tom riekol Boh: Buď ob­loha upro­stred vôd a od­deľuj vody od vôd. 7 Tak učinil Boh ob­lohu a od­delil vody pod ob­lohou od vôd nad ob­lohou. A stalo sa tak. 8 Boh po­menoval ob­lohu nebom. A bol večer a bolo ráno: druhý deň. 9 Po­tom riekol Boh: Nech sa vody na­hromadia na jed­no mies­to pod nebom a nech sa ukáže súš! I stalo sa tak. 10 Boh po­menoval súš zemou a na­hromadené vody po­menoval morom. Boh videl, že to bolo dob­ré. 11 Po­tom riekol: Nech zem vy­dá sviežu zeleň, semenop­lod­né byliny a ovoc­né stromy roz­ličného druhu, čo rodia na zemi ovocie, v ktorom je ich semeno! I stalo sa tak. 12 Zem vy­dala sviežu zeleň, semenop­lod­né byliny roz­ličného druhu a stromy rodiace ovocie, v ktorom je semeno roz­ličného druhu. I videl Boh, že to bolo dob­ré. 13 A bol večer a bolo ráno: tretí deň. 14 Po­tom riekol Boh: Nech sú svet­lá na nebes­kej ob­lohe na od­deľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie ob­dobí, dní a rokov. 15 Nech budú svet­lami na nebes­kej ob­lohe, aby os­vetľovali zem! I stalo sa tak. 16 Boh učinil dve veľké svet­lá: väčšie svet­lo, aby vlád­lo nad dňom, a menšie svet­lo, aby vlád­lo nad nocou; a aj hviez­dy. 17 Boh ich umiest­nil na nebes­kú ob­lohu, aby os­vetľovali zem, 18 aby vlád­li nad dňom aj nocou a aby od­deľovali svet­lo od tmy. A Boh videl, že to bolo dob­ré. 19 A bol večer a bolo ráno: štvr­tý deň. 20 Po­tom riekol Boh: Nech sa vody víria po­hybom živých tvorov a vtác­tvo nech poletuje ponad zem na nebes­kej ob­lohe. 21 Vtedy stvoril Boh veľké mor­ské zvieratá a všet­ky živé tvory roz­ličného druhu, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody; aj všet­ko ok­ríd­lené vtác­tvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo dob­ré. 22 I požeh­nal ich Boh hovoriac: Ploďte a množte sa a na­plňte mor­ské vody. I vtác­tvo nech sa rozm­noží na zemi. 23 A bol večer a bolo ráno: piaty deň. 24 Po­tom riekol Boh: Nech zem vy­dá živé tvory roz­ličného druhu: dobytok, plazy a poľnú zver roz­ličného druhu! I stalo sa tak. 25 Boh učinil roz­ličné druhy poľnej zveri, roz­ličné druhy dobyt­ka a všet­ky plazy roz­ličných druhov. A Boh videl, že to bolo dob­ré. 26 Po­tom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj ob­raz, podľa našej podoby, aby panoval nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom, nad dobyt­kom, nad všet­kou poľnou zverou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa plazia po zemi. 27 Tak stvoril Boh človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. 28 Po­tom ich Boh požeh­nal a riekol im: Ploďte a množte sa a na­plňte zem; pod­maňte si ju a panuj­te nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi! 29 Po­tom riekol Boh: Aj­hľa, dal som vám všet­ky semenop­lod­né byliny, ktoré sú na celej zemi, a všet­ky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom; to vám bude za po­krm. 30 No všet­kým zvieratám zeme, všet­kému nebes­kému vtác­tvu, a vôbec všet­kému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dych života, budú po­travou všet­ky zelené byliny! I stalo sa tak. 31 A Boh videl všet­ko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dob­ré. A bol večer a bolo ráno: šies­ty deň.