Evanjelický1. Mojžišova35

1. Mojžišova

Genesis

Jákobov návrat do Bételu1 Po­tom riekol Boh Jákobovi: Vy­ber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ézavom. 2 Vtedy Jákob po­vedal svojim domácim i všet­kým, ktorí boli s ním: Od­stráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očis­tite sa a pre­ob­lečte si šaty. 3 Po­tom sa vy­berieme a pôj­deme do Bételu; tam urobím ol­tár Bohu, ktorý ma vy­slyšal v deň môj­ho súženia, keď som bol na svojej ces­te. 4 Vtedy odo­vzdali Jákobovi všet­kých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe, ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jákob ich za­kopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme. 5 Keď sa po­hli, strach pred Bohom za­chvátil okolité mes­tá, takže Jákobových synov ne­prena­sledovali. 6 Tak prišiel Jákob i všetok ľud, čo bol s ním, do Lúzu, ktorý je v Kanaáne - to je Bétel. - 7 Tam po­stavil ol­tár a po­menoval to mies­to Él Bétel , lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. 8 Vtedy zo­mrela Rebekina varov­kyňa Debora a po­chovali ju pod dubom poniže Bételu; i po­menoval ho Dubom plaču. 9 A Boh sa opäť zjavil Jákobovi, keď pri­chádzal z Pad­dán-Aramu, a požeh­nal ho. 10 I riekol mu Boh: Tvoje meno je Jákob, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Iz­rael bude meno tvoje. Vtedy ho na­zval Iz­raelom. 11 Po­tom mu riekol Boh: Ja som Boh všemohúci; rozp­loď sa a rozm­nož, nech po­vs­tane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier. 12 A zem, čo som dal Ab­rahámovi a Izákovi, dám tebe, a dám tú zem aj tvoj­mu po­tom­stvu po tebe. 13 Po­tom sa Boh vzniesol od neho z mies­ta, na ktorom s ním hovoril. 14 Jákob po­stavil po­svät­ný stĺp na mies­to, kde hovoril s Ním, kamen­ný stĺp, obetoval na ňom uliat­bu a polial ho olejom. 15 I po­menoval Jákob mies­to, na ktorom s ním Boh hovoril, Bételom . Benjamínovo narodenie a Ráchelina smrť16 Po­tom od­išiel z Bételu. Mali ešte kus ces­ty do Ef­raty, keď Ráchel porodila; mala ťažký pôrod. 17 Keď jej prišlo pri pôrode zle, baba jej po­vedala: Neboj sa, máš zase syna. 18 Keď jej život unikal, lebo už umierala, dala mu meno Ben-Óní , jeho otec ho však po­menoval Ben­jamínom . 19 Tak Ráchel umrela a po­chovali ju na ces­te do Ef­raty, to jest do Bet­lehema. 20 Jákob po­stavil nad jej hrobom po­svät­ný stĺp. To je po­svät­ný stĺp na Ráchelinom hrobe, ktorý je tam až pod­nes. 21 Po­tom sa Iz­rael po­bral ďalej a roz­ložil svoj stan za Mig­dal-Éderom. 22 Iz­rael už býval v tej krajine, Rúben šiel a ležal s Bil­hou, vedľajšou ženou svoj­ho ot­ca. Iz­rael sa však o tom do­počul. Jákobových synov bolo dvanásť. Jákobovi synovia. Izákova smrť23 Leini synovia boli: pr­vorodený Jákobov Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Jis­sáchár a Zebulún. 24 Ráchelini synovia: Jozef a Ben­jamín. 25 Synovia Ráchelinej slúžky Bil­hy: Dán a Naf­tálí. 26 Synovia Leinej slúžky Zil­py: Gád a Ašér. To sú synovia Jákobovi, ktorí sa mu narodili v Pad­dán-Arame. 27 Po­tom prišiel Jákob k svoj­mu ot­covi Izákovi do Mam­ré, do Kir­jat-Ar­by, to jest do Cheb­rónu, kde býval Ab­rahám aj Izák. 28 Izák sa dožil sto­osem­desiat rokov. 29 Po­tom skonal. Keď zo­mrel, starý a sýty života, bol pri­pojený k prís­lušníkom svoj­ho ľudu; po­chovali ho jeho synovia, Ézav a Jákob.