Evanjelický1. Mojžišova12

1. Mojžišova

Genesis

Povolanie Abráma a jeho púť do Kanaánu1 Hos­podin riekol Ab­rámovi: Vy­j­di zo svojej krajiny, zo svoj­ho príbuzen­stva i z domu svoj­ho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. 2 Urobím ťa veľkým národom, požeh­nám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požeh­naním. 3 Žeh­nať budem tých, čo teba žeh­najú, pre­kľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požeh­nané všet­ky čeľade zeme. 4 Vtedy Ab­rám od­išiel, ako mu pri­kázal Hos­podin; šiel s ním aj Lót. Ab­rám mal sedem­desiat­päť rokov, keď vy­šiel z Cháránu. 5 Ab­rám teda vzal svoju ženu Sáraj, bratov­ho syna Lóta i všet­ko svoje imanie, ktoré nadobud­li, i ľudí, ktorých zís­kali v Cháráne, a vy­šli, aby putovali do Kanaánu. Tak prišli do Kanaánu. 6 Ab­rám prešiel krajinou až po po­svät­né mies­to v Sícheme, totiž k dubu Móreho. V tom čase boli v krajine Kanaán­ci. 7 Tu sa Ab­rámovi zjavil Hos­podin a riekol: Tvoj­mu po­tom­stvu dám túto krajinu. Nato po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi, ktorý sa mu zjavil. 8 Od­tiaľ sa po­bral do po­horia východ­ne od Bételu a roz­ložil si stan; Bétel mu padol na západ a Aj na východ. Tam po­stavil Hos­podinovi ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo. 9 Po­tom po­stupoval Ab­rám ďalej k Negebu. Abrám v Egypte10 Keď však na­stal v krajine hlad, Ab­rám zišiel do Egyp­ta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. 11 Keď mal vstúpiť do Egyp­ta, po­vedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krás­na na po­hľad; 12 keď ťa Egypťania uzrú, po­vedia si: To je jeho žena! Mňa za­bijú, teba však nechajú nažive. 13 Hovor, že si mi ses­tra, aby sa mi dob­re vodilo pop­ri tebe a ja aby som tvojím pričinením os­tal nažive. 14 Keď prišiel Ab­rám do Egyp­ta, Egypťania videli, že je to veľmi pek­ná žena. 15 Keď ju uvideli faraónovi dvorania, vy­chvaľovali ju faraónovi; tak od­vied­li ženu do faraónov­ho domu. 16 Ale s Ab­rámom na­kladal dob­re kvôli nej, takže mal oviec, dobyt­ka, oslov, sluhov i služob­níc, os­líc aj tiav. 17 Faraóna však i jeho dom stíhal Hos­podin veľkými ranami pre Sáraj, ženu Ab­rámovu. 18 Vtedy faraón za­volal Ab­ráma a po­vedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­oz­námil, že je to tvoja žena? 19 Prečo si hovoril: To je moja ses­tra? Tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vez­mi si ju a choď! 20 Po­tom mu faraón pri­delil mužov, aby vy­prevadili jeho i jeho ženu i všet­ko, čo mal.