Evanjelický1. Mojžišova7

1. Mojžišova

Genesis

Vstup do korábu1 Po­tom riekol Hos­podin Nóachovi: Voj­di ty i celá tvoja domác­nosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravod­livý predo mnou v tom­to po­kolení. 2 Vez­mi so sebou zo všet­kých čis­tých zvierat po sedem: sam­cov a samice, a zo zvierat, ktoré nie sú čis­té, po páre: sam­ca a samicu. 3 Aj z nebes­kého vtác­tva po sedem: sam­cov a samice, aby sa ich rod za­choval na celom zem­skom po­vr­chu. 4 Lebo o sedem dní spus­tím na zem dážď na štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí; zo­triem zo zeme všet­ky tvory, ktoré som utvoril. 5 A Nóach urobil všet­ko tak, ako mu pri­kázal Hos­podin. 6 Nóach mal šesťs­to rokov, keď prišla na zem po­topa. 7 I vošiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena i ženy jeho synov do korábu pred vodami po­topy. 8 Z čis­tých i z nečis­tých zvierat, zo všet­kého vtác­tva i zo všet­kého, čo sa plazí po zemi, 9 vošli do korábu k Nóachovi po páre: samec a samica, ako pri­kázal Boh Nóachovi. Potopa10 Po sied­mich dňoch prišli vody po­topy na zem. 11 V šesťs­tom roku Nóachov­ho života sedem­nás­teho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa pre­puk­li všet­ky žried­la veľkej pra­hl­biny, ot­vorili sa ok­ná nebies 12 a lial sa dážď na zem štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí. 13 Toho is­tého dňa vstúpil do korábu Nóach a s ním Nóachovi synovia: Šém, Chám a Jáfet, Nóachova žena a tri ženy jeho synov; 14 oni aj všet­ky druhy živočíchov, všet­ky druhy dobyt­ka, všet­ky druhy plazov, čo sa po­hybujú po zemi, a všet­ky druhy vtákov, 15 vošli k Nóachovi do korábu po páre z každého tvora, čo má v sebe dych života. 16 A tie, čo vošli, vošli ako samec a samica z každého tvora, ako mu Boh pri­kázal. Nato Hos­podin za­vrel za ním dvere. 17 Keď po­topa trvala na zemi štyrid­sať dní, rozm­nožili sa vody, zdvih­li koráb, takže sa nad­niesol od zeme. 18 Vody stúpali a veľmi sa rozm­nožili na zemi, takže koráb plával na hladine vôd. 19 Keď vody stále viac stúpali, po­kryli všet­ky vy­soké vr­chy pod celým nebom. 20 Vody ich pre­sahovali o pät­násť lakťov a po­kryli vr­chy. 21 Tak zhynulo každé telo, čo sa po­hybovalo na zemi, a to ako vtác­tvo, dobytok, divá zver, aj všet­ci ľudia. 22 Z toho, čo bolo na suchej zemi, po­mrelo všet­ko, čo malo v sebe život. 23 Tak zo­trel Boh všet­ky tvory, ktoré boli na po­vr­chu zeme; všet­ko od človeka po dobytok, od plazov po nebes­ké vtác­tvo bolo zo­treté zo zeme, tak že zo­stal iba Nóach a čo bolo s ním v korábe. 24 Vody však vlád­li nad zemou stopäťdesiat dní.