Evanjelický1. Mojžišova5

1. Mojžišova

Genesis

Rodokmeň praotcov od Adama po Nóacha1 Toto je zo­znam Adamových po­kolení: Keď Boh stvoril človeka, učinil ho na Božiu podobu. 2 Ako muža a ženu ich stvoril; keď ich požeh­nal, v deň ich stvorenia dal im meno Človek. 3 Keď mal Adam stot­rid­sať rokov, splodil syna sebe podob­ného, na svoj ob­raz, a dal mu meno Šét. 4 Adam žil po splodení Šéta ešte osem­sto rokov, a mal synov i dcéry. 5 Cel­kove Adam žil deväťs­tot­rid­sať rokov; po­tom zo­mrel. 6 Keď mal Šét stopäť rokov, splodil Enóša. 7 Šét po splodení Enóša žil ešte osem­stosedem rokov, a mal synov i dcéry. 8 Cel­kove Šét žil deväťs­tod­vanásť rokov; po­tom zo­mrel. 9 Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, splodil Kénána. 10 Enóš žil ešte osem­stopät­násť rokov po splodení Kénána a mal synov i dcéry. 11 Cel­kove Enóš žil deväťs­topäť rokov; po­tom zo­mrel. 12 Keď mal Kénán sedem­desiat rokov, splodil Mahalaléla. 13 Kénán žil ešte osem­stoštyrid­sať rokov po splodení Mahalaléla a mal synov i dcéry. 14 Cel­kove Kénán žil deväťs­todesať rokov; po­tom zo­mrel. 15 Mahalalél mal šesťdesiat­päť rokov, keď splodil Jereda. 16 Mahalalél žil ešte osem­stot­rid­sať rokov po splodení Jereda a mal synov i dcéry. 17 Cel­kove Mahalalél žil osem­stodeväťdesiat­päť rokov; po­tom zo­mrel. 18 Jered mal stošesťdesiatd­va rokov, keď splodil Enocha. 19 Jered žil ešte osem­sto rokov po splodení Enocha a mal synov i dcéry. 20 Cel­kove Jered žil deväťs­tošesťdesiatd­va rokov; po­tom zo­mrel. 21 Keď mal Enoch šesťdesiat­päť rokov, splodil Metúšelacha. 22 Enoch chodil s Bohom a žil ešte tri­sto rokov po splodení Metúšelacha a mal synov a dcéry. 23 Cel­kove Enoch žil tri­stošesťdesiat­päť rokov. 24 Enoch chodil s Bohom; ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal. 25 Keď mal Metúšelach sto­osem­desiat­sedem rokov, splodil Lámecha. 26 Metúšelach žil ešte sedem­sto­osem­desiatd­va rokov po splodení Lámecha, a mal synov i dcéry. 27 Cel­kove Metúšelach žil deväťs­tošesťdesiat­deväť rokov; po­tom zo­mrel. 28 Keď mal Lámech sto­osem­desiatd­va rokov, splodil syna, 29 na­zval ho Nóachom a po­vedal: Ten­to nás po­teší pri našej práci, pri námahe našich rúk na pôde, ktorú Hos­podin pre­klial. 30 Lámech žil ešte päťs­todeväťdesiat­päť rokov po splodení Nóacha a mal synov i dcéry. 31 Cel­kove Lámech žil sedem­stosedem­desiat­sedem rokov; po­tom zo­mrel. 32 Keď mal Nóach päťs­to rokov, splodil Šéma, Cháma a Jáfeta.