Evanjelický1. Mojžišova36

1. Mojžišova

Genesis

Rodokmeň Ézavov1 Toto je rodok­meň Ézavov, to jest Edómov. 2 Ézav si vzal ženy z Kanaániek: Adu, dcéru Chetej­ca Élóna, Oholíbámu, dcéru Ana­ovu, vnučku Chivij­ca Cibóna, 3 a Basematu, dcéru Iz­maelovu, ses­tru Nebájótovu. 4 Ada porodila Ézavovi Elifáza, Basemat porodila Reúéla 5 a Oholíbáma porodila Jeúša, Jaláma a Kóracha. Toto sú synovia Ézavovi, ktorí sa mu narodili v Kanaáne. 6 Po­tom Ézav vzal svoje ženy, synov a dcéry i všet­ky osoby svoj­ho domu, aj svoj majetok, všetok svoj dobytok a všet­ko svoje vlast­níc­tvo, ktoré si nadobudol v Kanaáne, a od­išiel od svoj­ho brata Jákoba do krajiny Séíru. 7 Ich imanie bolo totiž pri­veľké na to, aby moh­li bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali ako cudzin­ci, im ne­stačila pre množs­tvo ich stád. 8 Tak býval Ézav na Séír­skom po­horí. Ézav je Edóm. 9 Toto je rodok­meň Ézava, pra­ot­ca Edóm­cov na Séír­skom po­horí. 10 A toto sú mená Ézavových synov: Elifáz, syn Ézavovej ženy Ady, Reúél, syn Ézavovej ženy Basematy. 11 Synovia Elifáza boli: Témán, Ómár, Cefó, Gatám a Kenaz. 12 Tim­na však bola vedľajšou ženou Ézavov­ho syna Elifáza a Elifázovi porodila Amáléka. To sú vnuci Ézavovej ženy Ady. 13 Toto sú zase synovia Reúélovi: Na­chat, Zerach, Šam­ná a Miz­zá. To boli vnuci Ézavovej ženy Basematy. 14 A toto boli synovia Ézavovej ženy Oholibámy, dcéry Ana­ovej, vnučky Cibeónovej: Ézavovi porodila Jeúša, Jálama a Kóracha. 15 Toto sú vod­covia Ézavových synov: zo synov Elifáza Ézavov­ho pr­vorodeného: vod­ca Téman, vod­ca Ómar, vod­ca Cefó, vod­ca Kenaz, 16 vod­ca Kórach, vod­ca Gatám, vod­ca Amálék. To sú vod­covia Elifázovi v krajine Edómu; to sú vnuci Ady. 17 Toto sú synovia Ézavov­ho syna Reúéla: vod­ca Na­chat, vod­ca Zerach, vod­ca Šam­má, vod­ca Miz­zá. To sú vod­covia Reúéla v Edóm­sku; to sú vnuci Ézavovej ženy Basematy. 18 Toto sú synovia Ézavovej ženy Oholibámy: vod­ca Jeúš, vod­ca Jálam, vod­ca Kórach. To sú vod­covia Oholibámy, dcéry Ana­ovej, ženy Ézavovej. 19 To sú Ézavovi po­tom­ci a ich vod­covia. To je Edóm. 20 Toto sú synovia Chórij­ca Séíra, pra­obyvateľa krajiny: Lótán, Šóbál, Cibeón, Aná, 21 Dišón, Écer a Díšán. To sú vod­covia Chórij­cov, Séírovi synovia v krajine Edómu. 22 Lótánovi synovia boli: Chóri a Hémám; ses­tra Lótánova bola Tim­na. 23 Toto sú Šóbálovi synovia: Al­ván, Mánachat, Ébál, Šefó a Onán. 24 A toto sú Cibeónovi synovia: Aj­já a Aná. To je ten Aná, ktorý našiel horúce žried­la na púšti, keď pásol osly svoj­mu ot­covi Cibeónovi. 25 A toto sú Anáove deti: Dišón a Oholibáma, dcéra Ana­ova. 26 Toto sú zasa Dišónovi synovia: Chem­dán a Ešbán, Jit­rán a Kerán. 27 Toto sú Écerovi synovia: Bil­hán, Zaaván a Akán. 28 Toto sú Díšánovi synovia: Úc a Arán. 29 Toto sú vod­covia Chórij­cov: vod­ca Lótán, vod­ca Šóbál, vod­ca Cibeón, vod­ca Aná, 30 vod­ca Dišón, vod­ca Écer a vod­ca Díšán. To sú vod­covia Chórij­cov podľa svojich rodov v krajine Séír. 31 Toto sú králi, ktorí panovali v Edóm­sku skôr, ako vládol u Iz­rael­cov kráľ. 32 Bela syn Beórov, kraľoval nad Edómom; jeho mes­to sa volalo Din­hábá. 33 Keď zo­mrel Bela, kraľoval po ňom Zerachov syn Jóbáb z Boc­ry. 34 Keď zo­mrel Jóbáb, kraľoval po ňom Chušám z krajiny Témán­cov. 35 Keď zo­mrel Chušám, kraľoval po ňom Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Mid­ján­cov na Moáb­skej pláni; jeho mes­to sa volalo Avít. 36 Keď zo­mrel Hadad, kraľoval po ňom Sam­lá z Mas­réky. 37 Keď zo­mrel Sam­lá, kraľoval po ňom Šáúl z Rechobótu pri Veľrieke. 38 Keď zo­mrel Šáúl, kraľoval po ňom Ach­bórov syn Baal-Chánán. 39 Keď zo­mrel Ach­bórov syn Baal-Chánán, kraľoval po ňom Hadar; jeho mes­to sa volalo Páú a jeho žena sa volala Mehétabél, dcéra Mat­réda, vnučka Mé-Záhába. 40 Toto sú mená Ézavových vod­cov podľa rodov, miest a mien: vod­ca Tim­ná, vod­ca Al­vá, vod­ca Jetét, 41 vod­ca Oholibáma, vod­ca Élá, vod­ca Pínón, 42 vod­ca Kenaz, vod­ca Témán, vod­ca Mib­cár, 43 vod­ca Mag­diél, vod­ca Irám. To sú vod­covia Edómu podľa sídiel v krajine, ktorú ob­sadili. To je Ézav, Edómov pra­otec.