Evanjelický1. Mojžišova11

1. Mojžišova

Genesis

Babylonská veža1 Vtedy celý svet po­užíval jedinú reč a rov­naké slová. 2 Keď sa na východe ľudia po­hli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 3 Po­vedali si: Poďme, narob­me si tehál a dob­re ich vy­páľme. Tak im teh­ly slúžili za kameň a as­falt za mal­tu. 4 Po­tom si po­vedali: Poďme, vy­stav­me si mes­to a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme neboli rozt­ratení po celej zemi. 5 Nato zo­stúpil Hos­podin, aby videl mes­to i vežu, ktorú stavali ľud­skí synovia. 6 Hos­podin riekol: Je tu jeden ľud a všet­ci majú jed­nu reč; a to je len začiatok ich výčinov; teraz im už nič ne­znemožní vy­konať, čo si zau­mienia. 7 Poďme, zo­stúp­me a zmäťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. 8 Tak ich Hos­podin rozp­týlil po celej zemi a pre­stali stavať mes­to. 9 Pre­to ho po­menovali Bábelom, lebo tam Hos­podin zmiatol reč celému svetu a od­tiaľ ich Hos­podin rozp­týlil po celej zemi. Šémov rodokmeň10 Toto je Šémov rodok­meň: Dva roky po po­tope, keď mal Šém sto rokov, splodil Ar­pachšada. 11 Šém žil ešte päťs­to rokov od­vtedy, ako splodil Ar­pachšada, a mal ešte synov i dcéry, 12 Keď mal Ar­pachšad trid­saťpäť rokov, splodil Šelacha. 13 Ar­pachšad žil ešte štyris­tot­ri rokov po tom, ako splodil Šelacha; mal synov i dcéry. 14 Keď mal Šelach trid­sať rokov, splodil Ébera. 15 Šelach žil ešte štyris­tot­ri rokov po tom, ako splodil Ébera; mal synov i dcéry. 16 Keď mal Éber trid­saťštyri rokov, splodil Pelega. 17 Éber žil ešte štyris­tot­rid­sať rokov po tom, ako splodil Pelega; mal synov i dcéry. 18 Keď mal Peleg trid­sať rokov, splodil Reúa. 19 Peleg žil ešte dve­stodeväť rokov po tom, ako splodil Reúa, a mal synov i dcéry. 20 Keď mal Reú trid­saťd­va rokov, splodil Serúga. 21 Reú žil ešte dve­stosedem rokov po tom, ako splodil Serúga; mal synov i dcéry. 22 Keď mal Serúg trid­sať rokov, splodil Náchóra. 23 Serúg žil ešte dve­sto rokov po tom, ako splodil Náchóra; mal synov i dcéry. 24 Keď mal Náchór dvad­saťdeväť rokov, splodil Teracha. 25 Náchór žil ešte stodevät­násť rokov po tom, ako splodil Teracha; mal synov i dcéry. 26 Keď mal Terach sedem­desiat rokov splodil Ab­ráma, Náchora a Hárána. Abrámov rodokmeň27 Toto je rodok­meň Terachov: Terach splodil Ab­ráma, Náchóra a Hárána; Hárán splodil Lóta. 28 Hárán zo­mrel za života svoj­ho otca Teracha vo svojej rod­nej krajine, v Chal­dej­skom Úre. 29 Ab­rám a Náchór sa oženili. Ab­rámova žena sa volala Sáraj a Náchórova žena sa volala Mil­ká, dcéra Hárána, otca Mil­ky a Jis­ky. 30 Sáraj však bola ne­plod­ná, ne­mala deti. 31 Vtedy vzal Terach svoj­ho syna Ab­ráma a vnuka Lóta, syna Háránov­ho, i svoju ne­ves­tu Sáraj, ženu svoj­ho syna Ab­ráma, a vy­šli spolu z Chal­dej­ského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam. 32 Terach žil cel­kom dve­stopäť rokov; po­tom Terach zo­mrel v Cháráne.