Ekumenický2. Mojžišova9

2. Mojžišova

Exodus

Piata rana: mor dobytka1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin, Boh Heb­rejov: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil. 2 Ak sa budeš zdráhať pre­pus­tiť ho a budeš ho za­tvrd­nuto zdržiavať, 3 po­tom Hos­podinova ruka veľmi ťažko v podobe moru doľah­ne na tvoj dobytok, čo je na poli, na kone, os­ly, ťavy, býky i na ov­ce. 4 Hos­podin však urobí roz­diel medzi iz­rael­ským a egypt­ským dobyt­kom, takže nič nez­hynie z toho, čo pat­rí Iz­raelitom. 5 Hos­podin určil aj čas, keď po­vedal: Zaj­tra to Hos­podin urobí v krajine. 6 Hos­podin to na­sledujúceho dňa aj urobil. Všet­ky stáda Egypťanov uhynuli, ale z izraelského stáda ne­uhynul ani jediný kus. 7 Faraón si to dal zis­tiť, a na­ozaj, z izraelských stád ne­uhynul ani jediný kus. Faraónovo srd­ce aj na­priek tomu zo­stalo za­tvrd­nuté a ľud ne­prepus­til. Šiesta rana: vredy8 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: Na­ber­te si pl­né prieh­rštia sadzí z pece a nech ich Mojžiš pred očami faraóna roz­hodí smerom k nebu. 9 Po celom Egyp­te sa sadze roz­letia ako jem­ný prášok a v celom Egyp­te sa na ľuďoch i na dobyt­ku vy­hodia pľuz­gierovité vredy. 10 Na­brali teda sadzí z pece, po­stavili sa pred faraóna a Mojžiš ich roz­hodil smerom k nebu. Na ľuďoch i na dobyt­ku sa po­tom ob­javili pľuz­gierovité vredy. 11 Pre vredy sa ani vešt­ci ne­moh­li po­staviť pred Mojžiša, lebo vredy boli na nich i na všet­kých Egypťanoch. 12 Hos­podin však za­tvr­dil faraónovo srd­ce. Faraón ich ne­pos­lúchol, ako to Mojžišovi pred­povedal Hos­podin. Siedma rana: krupobitie13 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Včas­ráno pred­stúp pred faraóna a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin, Boh Heb­rejov: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil, 14 lebo teraz zošlem na teba, na tvojich služob­níkov i na tvoj ľud všet­ky po­hromy, aby si po­znal, že na celej zemi niet ni­koho, ako som ja. 15 Už vtedy, keď som vy­strel svoju ruku, aby som teba i tvoj ľud tres­tal morom, mohol som ťa od­strániť zo zeme. 16 Za­choval som ťa však len pre­to, aby som na tebe mohol ukázať svoju moc a po celej zemi sa rozp­rávalo o mojom mene. 17 Ty sa ďalej voči môj­mu ľudu správaš po­výšenec­ky a nech­ceš ho pre­pus­tiť. 18 Pre­to zaj­tra o tomto čase zošlem také prud­ké krupobitie, aké nebolo v Egypte od­vtedy, čo tr­vá, až do­dnes. 19 Rých­lo daj teda od­viesť do bez­pečia stáda a všet­ko, čo máš na poli. Všet­ci ľudia a zvieratá, čo budú na poli a nie pod strechou, za­siah­ne krupobitie a za­hynú. 20 Tí z faraónových služob­níkov, ktorí sa zľak­li Hos­podinových slov, do­vied­li svojich ot­rokov i stáda do prís­trešia. 21 Tí, čo si Hos­podinovo slovo ne­vzali k srdcu, nechali ot­rokov i stáda na poli. 22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku k nebu. Na celý Egypt príde krupobitie, ktoré pos­tih­ne ľudí, dobytok i všet­ko poľné rast­lin­stvo v krajine. 23 Keď Mojžiš zo­dvihol palicu k nebu, Hos­podin zo­slal hromobitie i ľadovec. Na zem padal oheň. Tak­to Hos­podin zo­slal na Egypt krupobitie. 24 Za krupobitia šľahal oheň. Niečo také strašné nebolo v celom Egyp­te, od­kedy sa stal národom. 25 Ľadovec zbil v celom Egyp­te všet­ko, čo bolo na poli, od ľudí po dobytok. Krupobitie zničilo všet­ko poľné rast­lin­stvo a polámalo všet­ky stromy na poli. 26 Len v kraji Góšen, kde bývali Iz­raeliti, ľadovec nebol. 27 Vtedy si dal faraón za­volať Mojžiša a Árona a po­vedal im: Zase som zhrešil. Hos­podin je spravod­livý, ja a môj ľud sme však bez­božní. 28 Pros­te Hos­podina. Hromobitia a ľadov­ca je už do­sť. Pre­pus­tím vás, ne­musíte tu zo­stať. 29 Mojžiš mu od­povedal: Len čo vy­j­dem z mesta, vy­striem ruky k Hospodinovi. Pre­stane hromobitie i ľadovec, aby si po­znal, že zem je Hos­podinova. 30 Viem však, že ani ty, ani tvoji služob­níci sa ešte stále nebudete báť Hos­podina, Boha. 31 Ľan a jačmeň boli zbité, lebo jačmeň bol už v klasoch a ľan práve kvitol. 32 Pšenica a špal­da zbité neboli, lebo sú ne­skoršie. 33 Mojžiš od­išiel z mesta od faraóna a zdvihol ruky k Hospodinovi. Hromobitie i ľadovec pre­stali a dážď sa už nelial na zem. 34 Keď faraón videl, že dážď, ľadovec a hromobitie pre­stali, hrešil ďalej. Faraón i jeho služob­níci si za­tvr­dili srd­ce. 35 Faraónovo srd­ce zo­stávalo naďalej za­tvrd­nuté a Iz­raelitov ne­prepus­til, ako to pred­povedal Hos­podin pro­stred­níc­tvom Mojžiša.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček