Ekumenický2. Mojžišova39

2. Mojžišova

Exodus

Kňazské rúcho1 Z fialového a z červeného pur­puru, z karmazínu zhotovili utkané rúcha na službu vo svätyni, ako aj po­svät­né rúcha pre Árona, podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. Efód2 Efód zhotovili zo zlata, fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemne utkaného plát­na. 3 Zo zlata tepali pliešky a po­strihali ich na prúžky, aby nimi moh­li umelec­ky pop­ret­kávať fialový a čer­vený pur­pur, kar­mazín a jem­né plát­no. 4 Zhotovili mu spájajúce náp­lec­níky; tie boli na vr­ch­ných kon­coch spojené. 5 Utkaný pás, ktorým sa efód upevňuje, bol takis­to zhotovený zo zlata, z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemne tkaného plát­na podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 6 Po­tom opracovali ónyxové kamene, ktoré osadili do zlatých ob­jímok a vy­ryli do nich mená Iz­raelových synov tak, ako sa zhotovuje pečatid­lo. 7 Pri­pev­nili ich na vr­ch­né čas­ti efódu ako pamät­né kamene na Iz­raelových synov podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 8 Podob­ne ako efód zhotovili aj ná­pr­s­ník umelec­ky tkaný zo zlata, z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemne tkaného plát­na. 9 Bol št­vor­cový a dvoj­itý; urobili ho na piaď dl­hý a na piaď široký. 10 Po­vsádzali doň štyri rady drahých kameňov. V prvom rade: rubín, topás, smaragd; 11 v druhom rade: malachit, zafír, diamant; 12 v treťom rade: opál, achát, ametyst; 13 vo štvr­tom rade chryzolit, ónyx, jas­pis. Kamene boli vsadené do zlatých ob­rúb. 14 Na dvanás­tich drahých kameňoch boli vy­ryté mená Iz­raelových synov. Na každom kameni bolo vy­ryté jed­no meno z dvanástich kmeňov tak, ako sa zhotovujú pečatid­lá. 15 K náprsníku pri­pev­nili re­tiaz­ky z rýdzeho zlata ako spletenú šnúru. 16 Zhotovili aj dve zlaté ob­jím­ky a dva zlaté krúžky a oba krúžky upev­nili na oboch stranách ná­pr­s­níka. 17 Obe zlaté šnúry pri­pev­nili na oba krúžky na kon­coch ná­pr­s­níka. 18 Druhé dva kon­ce oboch šnúr upev­nili k obom ob­jím­kam a spojili ich spredu na vr­ch­nej čas­ti efódu. 19 Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pri­pev­nili ich na oba spod­né kon­ce ná­pr­s­níka na jeho vnútor­ný okraj, ob­rátený k efódu. 20 Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pri­pev­nili ich k obom pred­ným okrajom efódu zo­spodu na jeho pred­nej strane, tes­ne tam, kde sú spojené nad utkaným pásom efódu. 21 Krúžky ná­pr­s­níka podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi spojili s krúžkami efódu šnúrou z fialového pur­puru tak, aby bola nad utkaným pásom efódu a ná­pr­s­ník ne­od­stával od efódu. Plášť22 Po­tom k efódu zhotovili plášť, tkáčs­ky výrobok, celý z fialového pur­puru. 23 Upro­stred plášťa bol ot­vor ako na br­není s obrubou okolo ot­voru, aby sa ne­tr­hal. 24 Na spod­nom okraji plášťa pri­pev­nili granátové ja­bl­ká z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemne tkaného plát­na. 25 Z rýdzeho zlata zhotovili aj zvončeky a pri­pev­nili ich medzi granátové ja­bl­ká okolo spod­ného lemu plášťa. 26 Tak sa striedali zvončeky a granátové ja­bl­ká okolo celého lemu plášťa, v ktorom konali službu podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 27 Z jemného plát­na zhotovili spod­né rúcho ako tkáčs­ky výrobok pre Árona a jeho synov, 28 ako aj tur­ban a oz­dob­né čiap­ky z jemného plát­na i ľanové spod­ky z jemne utkaného plát­na. 29 Rov­nako podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi urobili aj pás z jemne utkaného plát­na z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu ako výšiv­kár­sky výrobok. 30 Na­koniec urobili kvet, po­svät­nú čelen­ku z rýdzeho zlata, a na ňu vy­ryli nápis, ako sa vy­rýva pečatid­lo: Svätý Hos­podinov. 31 Na ňu podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi pri­pev­nili šnúru z fialového pur­puru, aby sa dala pri­viazať na tur­ban. Dokončenie prác32 Tak bola do­končená všet­ka práca na príbyt­ku v stane stretávania. Iz­raeliti vy­konali všet­ko pres­ne podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 33 Mojžišovi prinies­li príbytok, stan a všet­ko jeho prís­lušen­stvo: spon­ky, do­sky, žr­de, stĺpy a pod­stav­ce, 34 pri­krýv­ku z načerveno zafar­bených baraních koží, pri­krýv­ku z tachašových koží a vnútor­nú oponu, 35 ar­chu svedec­tva, jej žr­de a jej vr­ch­nák, 36 stôl so všet­kým jeho prís­lušen­stvom a pred­kladané chleby, 37 sviet­nik z rýdzeho zlata s jeho lam­pami, s celým radom lámp, všet­ko jeho prís­lušen­stvo a olej na svietenie, 38 zlatý ol­tár, olej na po­mazanie, voňavé kadid­lo a oponu k vchodu do stanu, 39 bron­zový ol­tár a k nemu bron­zový rošt, žr­de a všet­ko jeho prís­lušen­stvo, umývad­lo s podstavcom, 40 plach­ty na ná­dvorie, stĺpy a pod­stav­ce, záves na vchod do ná­dvoria, po­v­razy, kolíky a všet­ko náradie po­treb­né na službu v príbytku, na stan stretávania, 41 jem­ne utkané rúcha na službu vo svätyni, po­svät­né rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňaz­skú službu. 42 Iz­raeliti vy­konali všet­ku prácu pres­ne podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 43 Keď Mojžiš pre­zrel celé to dielo, zis­til, že ho vy­konali pres­ne tak, ako pri­kázal Hos­podin. Po­tom ich Mojžiš požeh­nal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček