Ekumenický2. Mojžišova37

2. Mojžišova

Exodus

Archa zmluvy1 Becaleel urobil ar­chu z akáciového dreva dva a pol lakťa dl­hú, jeden a pol lakťa širokú a jeden a pol lakťa vy­sokú. 2 Zvnút­ra i zvon­ka ju po­kryl rýdzim zlatom a na jej vrch dal zlatú ob­rubu. 3 Ulial pre ňu štyri zlaté krúžky na štyri rohy, po dva krúžky na obe strany. 4 Z akáciového dreva zhotovil žr­de a po­zlátil ich. 5 Žr­de pre­strčil cez krúžky po bokoch ar­chy, aby sa dala nosiť. 6 Zhotovil aj vr­ch­nák z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dl­hý a jeden a pol lakťa široký. 7 Na oboch kon­coch vr­ch­náka urobil dvoch zlatých cherubov: 8 jed­ného cheruba na jed­nom kon­ci a druhého na druhom. Cherubov urobil na oboch kon­coch vr­ch­náka. 9 Cherubi mali hore vy­streté kríd­la tak, že nimi za­krývali vr­ch­nák. Tvárami boli ob­rátení k sebe a hľadeli na vr­ch­nák. Stôl posvätných chlebov10 Z akáciového dreva zhotovil stôl dva lak­te dl­hý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vy­soký. 11 Po­kryl ho rýdzim zlatom a ob­ložil zlatou ob­rubou. 12 Okolo neho urobil na dlaň širokú lištu a na ňu zlatú ob­rubu. 13 Urobil naň štyri zlaté krúžky, ktoré pri­pev­nil k rohom pri jeho štyroch nohách. 14 Krúžky na žr­de boli tes­ne pod lištou, aby sa stôl dal nosiť. 15 Žr­de na nosenie stola zhotovil z akáciového dreva a ob­tiahol ich zlatom. 16 Z rýdzeho zlata zhotovil aj riad, ktorý pat­rí k stolu: pan­vice, čaše, kan­vy a mis­ky na prinášanie nápojových obiet. Sedemramenný svietnik17 Zhotovil aj sviet­nik z rýdzeho zlata. Sviet­nik, jeho pod­stavec i ramená, kalichy, púčiky a kvety boli vy­tepané z jedného kusa rýdzeho kovaného zlata. 18 Z bokov sviet­nika vy­chádzalo šesť ramien, tri z jednej strany a tri z druhej. 19 Na jed­nom ramene boli tri kalichy, púčik a kvet ako kvet man­dľov­níka; aj na druhom ramene boli tri kalichy, púčik a kvet ako kvet man­dľov­níka. Tak to bolo na všet­kých šies­tich ramenách, ktoré vy­chádzali zo sviet­nika. 20 Na samom sviet­niku boli štyri kalichy s púčikmi a kvet­mi ako kvety man­dľov­níka. 21 Pr­vý puk bol pod pr­vým párom ramien, ktoré z neho vy­chádzali; druhý puk bol pod druhým párom ramien a tretí puk bol pod tretím párom ramien. Tak to bolo pod všet­kými šies­timi ramenami, ktoré z neho vy­chádzali. 22 Puky a ramená boli z jedného kusa. Všet­ko bolo vy­tepané z rýdzeho zlata. 23 K svietniku urobil sedem lámp a k nim nožnice a pan­vičky z rýdzeho zlata. 24 Sviet­nik a všet­ky pred­mety zhotovil z jedného talen­tu rýdzeho zlata. Kadidlový oltár25 Zhotovil kadid­lový ol­tár, lakeť dl­hý, lakeť široký a dva lak­te vy­soký z akáciového dreva, z ktorého boli aj jeho rohy. 26 Po­kryl ho rýdzim zlatom: jeho po­vrch, steny i rohy. Okolo neho urobil zlatú ob­rubu. 27 Pri­pev­nil naň dva zlaté krúžky pod ob­rubu na oboch stranách tak, aby sa cez ne dali pre­vliecť žr­de a po­mocou nich sa dal nosiť ol­tár. 28 Žr­de urobil z akáciového dreva a po­zlátil ich. 29 Po­tom pri­pravil po­svät­ný olej na po­mazanie a čis­té kadid­lo z voňavých látok, ako to robieva voňav­kár.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček