Ekumenický2. Mojžišova36

2. Mojžišova

Exodus

1 Becaleel, Oholíab a všet­ci zruční muži, ktorým dal Hos­podin múd­rosť a dô­vtip, aby vedeli zhotoviť všet­ko po­treb­né na službu vo svätyni, nech konajú cel­kom tak, ako pri­kázal Hos­podin. 2 Po­tom Mojžiš za­volal Becaleela, Oholíaba a všet­kých zručných mužov, ktorým dal Hos­podin múd­rosť a boli ochot­ní dať sa do práce na tom diele. 3 Od Mojžiša pre­vzali všet­ky obety po­z­dvihovania, ktoré donies­li Iz­raeliti na vy­konanie prác po­treb­ných na službu vo svätyni, a pred­sa mu prinášali každé ráno ďalšie dary. 4 Všet­ci maj­stri, ktorí pracovali pri svätyni, prerušili prácu, pri­chádzali jeden po druhom k Mojžišovi 5 a hovorili mu: Ľud prináša oveľa viac, než treba na do­končenie diela, ktoré Hos­podin pri­kázal vy­konať. 6 Pre­to Mojžiš dal príkaz, ktorý oznámili v tábore: Nech ni­kto, ani muž, ani žena, už nič nedonáša na obetu po­z­dvihovania pre svätyňu. Vtedy ľud pre­stal prinášať, 7 lebo toho, čo donies­li, bolo do­sť na vy­konanie všet­kých prác, ba aj zvýšilo. Zhotovenie svätostánku a jeho príslušenstva8 Všet­ci zruční muži, ktorí pracovali na diele, urobili príbytok z desiatich kober­cov utkaných z plátna, z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu s umelecky spodobenými cherub­mi. 9 Každý koberec bol dvad­saťosem lakťov dl­hý a štyri lak­te široký. Všet­ky kober­ce mali rov­nakú mieru. 10 Päť kober­cov spojil do­ved­na a takis­to spojil aj druhých päť. 11 Z fialového pur­puru urobil očká na okraji kober­ca, ktorý bol na kon­ci pri­pojeného kusa. Podob­ne to urobil aj na druhom okraji pri­pojeného kusa. 12 Päťdesiat očiek urobil na okraji jed­ného kober­ca a päťdesiat očiek na okraji druhého kober­ca, ktorý bol k druhému kusu pri­pojený tak, aby očká boli oproti sebe. 13 Zhotovil aj päťdesiat zlatých spôn a kober­ce spojil nimi tak, že príbytok tvoril jeden celok. 14 Zhotovil aj kober­ce z kozej srs­ti pre stan nad príbyt­kom; kober­cov zhotovil jedenásť. 15 Každý koberec bol dl­hý trid­sať lakťov a široký štyri lak­te. Tých jedenásť kober­cov malo rov­nakú mieru. 16 Zvlášť spojil päť kober­cov a zvlášť šesť kober­cov. 17 Urobil aj päťdesiat očiek na okraji kober­ca, ktorý sa pri­pájal k druhému kusu a päťdesiat očiek na okraji kober­ca, ktorý sa pri­pájal k druhému kusu. 18 Urobil aj päťdesiat bron­zových spôn, aby mohol spojiť stan do jed­ného cel­ku. 19 Po­tom zhotovil pre stan pri­krýv­ku z červeno sfar­bených baraních koží a na­vrch pri­krýv­ku z tachašových koží. 20 Pre príbytok zhotovil aj do­sky z akáciového dreva, aby sa dali po­staviť. 21 Každá do­ska bola dl­há desať lakťov a široká jeden a pol lakťa. 22 Každá do­ska mala dva čapy; do­sky boli na­vzájom po­spájané. Tak to urobil na všet­kých do­skách príbyt­ku. 23 Na južnú, pravú stranu príbyt­ku bolo zhotovených dvad­sať do­sák. 24 K tým dvad­siatim do­skám pri­pravil štyrid­sať striebor­ných pod­stav­cov, dva pod­stav­ce pod každú do­sku k obom jej čapom. 25 Aj na druhú, sever­nú stranu príbyt­ku urobil dvad­sať do­sák 26 a štyrid­sať striebor­ných pod­stav­cov; dva pod­stav­ce pod každú do­sku. 27 Na za­dnú, západ­nú stranu príbyt­ku urobil šesť do­sák. 28 Zhotovil aj dve do­sky na oba rohy príbyt­ku pri za­dnej strane. 29 Zdola boli priložené k sebe, na­vrchu boli spojené jed­ným krúžkom. Tak urobil s oboma do­skami na oboch rohoch. 30 Bolo tam osem do­sák a šest­násť striebor­ných pod­stav­cov, po dvoch pod­stav­coch na každú do­sku. 31 Zhotovil aj žr­de z akáciového dreva, a to päť pre do­sky na jed­nej strane príbyt­ku 32 päť pre do­sky na jeho druhej strane a päť na za­dnú, západ­nú stranu príbyt­ku. 33 Pro­stred­nú žrď urobil tak, aby pre­chádzala stredom do­sák z jedného kon­ca na druhý. 34 Do­sky po­zlátil, aj krúžky, cez ktoré pre­chádzali žr­de, urobil zo zlata, ba po­zlátil aj žr­de. 35 Zhotovil aj oponu z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemne utkaného plát­na. Vy­zdobil ju umelec­ky spodobenými cherub­mi. 36 Zhotovil aj štyri stĺpy z akáciového dreva a po­zlátil ich. Háčiky na nich boli zo zlata. Od­lial pre ne štyri striebor­né pod­stav­ce. 37 K vchodu do stanu utkal pes­trú zác­lonu z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemne utkaného plát­na, 38 a k nej päť stĺpov s háčikmi. Ich hlavice a priečne tyče boli zo zlata a päť pod­stav­cov bolo z bronzu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček