Ekumenický2. Mojžišova23

2. Mojžišova

Exodus

Požiadavka spravodlivosti1 Nerozširuj ne­prav­divú správu. Ne­spolčuj sa so svoj­voľníkom, aby si ne­musel krivo svedčiť. 2 Ak ide o zlú vec, ne­pridávaj sa k väčšine, a ak by si mal v spore pre­krútiť prav­du, nezas­távaj názor väčšiny. 3 V súdnom spore nenadŕžaj ni­komu za to, že je chudob­ný. 4 Ak na­trafíš na za­túlaného býka alebo na osla svoj­ho ne­priateľa, musíš mu ho pri­viesť späť. 5 Ak uvidíš, že osol tvoj­ho protiv­níka leží pod bremenom, ne­od­vráť sa od svoj­ho ne­priateľa, ale po­môž mu ho zo­dvih­núť. 6 Ne­prek­rúcaj právo chudob­ného v jeho spore. 7 Nedovoľ, aby bol ne­vin­ný a spravod­livý človek za­bitý, lebo vin­níka ne­o­spravedl­ním. 8 Ne­prij­mi ú­platok, lebo ú­platok za­slepuje aj tých, čo majú ot­vorené oči, a pre­krúca slová spravod­livých. 9 Ne­ut­láčaj cudzin­ca. Dob­re viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzin­cami v Egypte. 10 Šesť rokov budeš ob­sievať pôdu a zbierať z nej úrodu, 11 ale v siedmom roku ju necháš ležať úhorom a ne­ob­robíš ju. Nech sa z nej živia chudob­ní tvoj­ho ľudu a zvyšok nech spasie poľná zver. To is­té urob so svojou vinicou i so svojím olivovým sadom. 12 Šesť dní konaj svoju prácu, sied­my deň od­počívaj, aby si mohol od­počinúť tvoj býk i osol a od­dýchol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec. 13 Za­chovávaj­te všet­ko, čo som vám pri­kázal! Meno cudzieho boha ani ne­spomínaj­te! Nech ho ne­počuť z vašich úst. Tri výročné slávnosti14 Trik­rát v roku budeš sláviť moje sláv­nos­ti. 15 Budeš za­chovávať sláv­nosť nek­vasených chlebov. Sedem dní budeš jesť nek­vasené chleby, ako som ti pri­kázal, a to v určenom čase, v mesiaci abíb, lebo vtedy si vy­šiel z Egypta. Ne­prídeš však predo mňa s prázdnymi rukami. 16 Budeš sláviť sláv­nosť žat­vy, pr­votín svojej práce, toho, čo si za­sial na poli. Na kon­ci roka budeš sláviť sláv­nosť zberu, keď zo­berieš z poľa plody svojej práce. 17 Trik­rát v roku sa ukáže každý muž pred svojím Pánom, Hos­podinom. 18 Ne­prinesieš mi kr­vavú obetu spolu s niečím kys­nutým. Tuk z mojej sláv­nost­nej obety nenecháš ležať do rána. 19 Do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, prinesieš tie najk­rajšie plody z prvotín svojej úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho mat­ky. Prísľub pomoci a požehnania20 Po­sielam pred tebou an­jela, aby ťa chránil na ces­te a do­viedol na mies­to, ktoré som pri­pravil. 21 Maj sa pred ním na po­zore a po­slúchaj ho, ne­od­poruj mu, lebo vám ne­od­pus­tí prie­stup­ky, pre­tože je nositeľom môj­ho mena. 22 Ak ho však budeš ochot­ne po­slúchať a urobíš všet­ko, čo hovorím, po­tom budem ne­priateľom tvojich ne­priateľov a od­por­com tvojich od­por­cov. 23 Veď môj an­jel pôj­de pred tebou a do­vedie ťa k Amorejčanom, Chetitom, Periz­zejom, Kanaánčanom, Chiv­vijom a Jebúsejom, ktorých vy­hubím. 24 Nebudeš sa klaňať ich bohom a nebudeš im slúžiť. Nekonaj ako oni. Bez­ohľad­ne však zbúraj ich výt­vory a znič ich po­svät­né stĺpy. 25 Budete slúžiť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. On ti požeh­ná chlieb i vodu. Vzdialim od teba chorobu. 26 V tvojej krajine ani jed­na žena ne­pot­ratí, ani nebude ne­plod­ná, a ja ťa ob­darím pl­ným počtom dní. 27 Vy­ľakám ich pred tebou a uvrh­nem do zmät­ku všet­ky národy, ku ktorým prídeš, a všet­kých tvojich ne­priateľov zaženiem pred tebou na útek. 28 Pošlem pred tebou sršne, aby vy­hnali Chiv­vijov, Kanaánčanov a Chetitov. 29 Ne­vyženiem ich pred tebou za jediný rok, aby sa zem ne­zmenila na púšť a na tvoju škodu sa nerozm­nožila divá zver. 30 Vy­ženiem ich pred tebou po­stup­ne, kým sa nerozm­nožíš a ne­prevez­meš krajinu do dedičného vlast­níc­tva. 31 Vy­medzím tvoje územie od Čer­veného mora až k moru Filištín­cov a od púšte až k rieke, lebo vám vy­dám do rúk obyvateľov tej krajiny a vy­ženieš ich spred seba. 32 Ne­uzat­váraj zmluvu s nimi ani s ich boh­mi. 33 Ne­smú bývať v tvojej krajine, aby ťa ne­zvied­li na hriech proti mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osíd­lom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček