Ekumenický2. Mojžišova31

2. Mojžišova

Exodus

Remeselníci pre svätyňu1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Po­zri, po­volal som po mene Becaleela, Úriho syna, Chúrov­ho vnuka z Júdovho kmeňa. 3 Na­pl­nil som ho Božím duchom, múd­rosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, 4 aby mohol vy­pracovať ná­vr­hy na spracovanie zlata, strieb­ra a bron­zu, 5 opracúvať drahokamy na osadzovanie, vy­rezávať drevo a konať akúkoľvek prácu. 6 Pri­dal som k nemu Oholíaba, Achísamakov­ho syna, z Dánovho kmeňa. Každému schop­nému remesel­níkovi som vložil do srd­ca múd­rosť, aby vy­hotovil všet­ko, čo som ti pri­kázal: 7 stan stretávania, ar­chu svedec­tva, vr­ch­nák na ňu a os­tat­né prís­lušen­stvo stanu, 8 stôl s príslušenstvom, sviet­nik z rýdzeho zlata so všet­kým prís­lušen­stvom, kadid­lový ol­tár, 9 ol­tár na spaľované obety so všet­kým prís­lušen­stvom, umývad­lo s podstavcom, 10 jem­ne utkané rúcha, totiž po­svät­né rúcha na vy­konávanie kňaz­skej služby pre kňaza Árona a jeho synov, 11 olej na po­mazanie a kadid­lo z voňavých látok pre svätyňu. Všet­ko nech urobia tak, ako som ti pri­kázal. Sobotný deň odpočinku12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 13 Toto oznám Iz­raelitom: Za­chovávaj­te moje dni sobot­ného od­počin­ku. Je to znamenie medzi mnou a vami pre všet­ky po­kolenia, aby ste po­znali, že ja, Hos­podin, vás po­sväcujem. 14 Za­chovávaj­te deň sobot­ného od­počin­ku! Nech vám je svätý! Kto ho znes­vätí, musí zo­mrieť. Každý, kto by v ten deň pracoval, nech je od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu. 15 Šesť dní budete pracovať, ale sied­my deň je sláv­nost­ný deň sobot­ného od­počin­ku, svätý deň Hos­podina. Každý, kto by v deň sobot­ného od­počin­ku pracoval, musí zo­mrieť! 16 Nech Iz­raeliti za­chovávajú deň sobot­ného od­počin­ku a do­držiavajú ho vo všet­kých po­koleniach ako večnú zmluvu. 17 To je trvalé znamenie medzi mnou a Iz­raelit­mi, lebo za šesť dní utvoril Hos­podin nebo a zem, ale v siedmy deň od­počíval a od­dychoval. Hospodin dáva Mojžišovi tabule svedectva18 Keď Hos­podin na vr­chu Sinaj do­končil svoj roz­hovor s Mojžišom, dal mu dve tabule svedec­tva, kamen­né tabule písané Božím prs­tom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček