Ekumenický2. Mojžišova38

2. Mojžišova

Exodus

Oltár pre spaľované obety1 Z akáciového dreva urobil päť lakťov dl­hý, päť lakťov široký a tri lak­te vy­soký št­vor­hran­ný ol­tár na spaľované obety. 2 Na jeho štyroch rohoch zhotovil výčnel­ky, ktoré s ním tvorili jeden celok a po­kryl ho bron­zom. 3 Urobil aj všet­ko ol­tár­ne náradie: nádoby na popol, lopat­ky, kropenice, vid­lice a pan­vice na uhlie. Všet­ko náradie vy­robil z bronzu. 4 Pre ol­tár zhotovil bron­zový mrežový rošt a vložil ho pod okružnú ob­rubu do polo­vice výšky ol­tára. 5 Po­tom ulial štyri krúžky pre štyri uhly bron­zového roštu na za­strčenie žr­dí. 6 Žr­de urobil z akáciového dreva a ob­tiahol ich bron­zom. 7 Pre­strčil ich cez krúžky na oboch stranách ol­tára, aby sa mohol prenášať. Urobil ho z dosák, zvnút­ra prázd­ny. 8 Z bronzu urobil aj umývad­lo s podstavcom zo zrkadiel žien, ktoré po­sluhovali pri vchode do stanu stretávania. Nádvorie9 Urobil aj ná­dvorie. Na južnej strane ná­dvoria boli plach­ty z jemne utkaného plát­na, sto lakťov dl­hé. 10 Bolo tam dvad­sať stĺpov na dvad­siatich bron­zových pod­stav­coch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče boli zo strieb­ra. 11 Takis­to aj na sever­nej strane v dĺžke sto lakťov bolo dvad­sať stĺpov na dvad­siatich bron­zových pod­stav­coch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče boli zo strieb­ra. 12 Smerom na západ boli plach­ty dl­hé päťdesiat lakťov a desať stĺpov bolo na desiatich pod­stav­coch. Háčiky k stĺpom a ich priečne tyče boli zo strieb­ra. 13 Pred­ná strana smerom na východ bola široká päťdesiat lakťov. 14 Na jed­nej strane bolo pät­násť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch pod­stav­coch. 15 Takis­to z jednej i z druhej strany vchodu bolo pät­násť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch pod­stav­coch. 16 Všet­ky plach­ty okolo ná­dvoria boli z jemne utkaného plát­na. 17 Pod­stav­ce pod stĺpy boli z bronzu, háčiky k stĺpom a priečne tyče boli zo strieb­ra. Všet­ky stĺpy na ná­dvorí boli po­spájané striebor­nými priečnymi tyčami. 18 Záves na bráne ná­dvoria bol pes­tro po­vyšívaný z fialového a čer­veného pur­puru, z karmazínu a z jemne utkaného plát­na. Bol dvad­sať lakťov dl­hý, päť lakťov vy­soký, päť lakťov široký, tak ako plach­ty na ná­dvorí. 19 Štyri stĺpy na záves so štyr­mi pod­stav­cami boli z bronzu; ich háčiky boli zo strieb­ra, ob­loženie ich hlavíc a priečnych tyčí bolo striebor­né. 20 Všet­ky kolíky na príbytok a na ná­dvorie do­okola boli z bronzu. Množstvo použitých kovov21 Toto je zo­znam vecí príbyt­ku, príbyt­ku svedec­tva, ktorý na Mojžišov roz­kaz zhotovili Lévi­ov­ci pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 22 Becaleel, Úriho syn a vnuk Chúra z Júdovho kmeňa urobil všet­ko, čo Hos­podin roz­kázal Mojžišovi. 23 Bol s ním Oholíab, syn Achísamaka z Dánovho kmeňa ako remesel­ník, umelec, tkáč z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemného plát­na. 24 Všet­kého zlata, ktoré po­užili pri práci, pri celej práci na svätyni — zlata z obiet — bolo dvad­saťdeväť talen­tov a sedem­stot­rid­sať šekelov podľa váhy svätyne. 25 Strieb­ra od účast­níkov sčítania obce bolo sto talen­tov a tisíc­sedem­stosedem­desiat­päť šekelov podľa váhy svätyne. 26 Pol šekela pri­pad­lo na hlavu — pol šekela podľa váhy svätyne — od každého účast­níka sčítania od dvad­siatich rokov vy­ššie. Bolo ich šesťs­tot­ritisíc­päťs­topäťdesiat. 27 Sto talen­tov sa po­užilo na uliatie pod­stav­cov svätyne a pod­stav­cov opony. Sto pod­stav­cov zo sto talen­tov, teda talent na pod­stavec. 28 Z tisícsedemstosedemdesiatpäť šekelov zhotovili háčiky na stĺpy, ob­tiah­li ich hlavice a po­spájali ich. 29 Zo všet­kých obetovaných darov bolo sedem­desiat talen­tov a dvetisícštyris­to šekelov bron­zu. 30 Z toho urobili pod­stav­ce do vchodu stanu stretávania, bron­zový ol­tár, k nemu bron­zový rošt a všet­ko prís­lušen­stvo k oltáru: 31 pod­stav­ce okolo ná­dvoria, pod­stav­ce k bráne do ná­dvoria, všet­ky kolíky na príbytok a všet­ky kolíky okolo ná­dvoria.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček