Ekumenický2. Mojžišova14

2. Mojžišova

Exodus

Prechod cez Červené more1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Roz­káž Iz­raelitom, aby zmenili smer ces­ty a utáborili sa pred Pí-Hachírotom, medzi Mig­dólom a morom priamo pred Baál-Cáfonom. Utábor­te sa na­proti nemu pri mori. 3 Faraón si bude o Izraelitoch mys­lieť: Za­blúdili v kraji, zo­vrela ich púšť. 4 Znova za­tvr­dím faraónovo srd­ce a bude vás prena­sledovať. Na faraónovi a na celom jeho voj­sku sa os­lávim a Egypťania po­znajú, že ja som Hos­podin. Iz­raeliti tak urobili. 5 Egypt­skému kráľovi oznámili, že ľud utiekol. Srd­ce faraóna a jeho služob­níkov sa ob­rátilo proti ľudu a hovorili: Čo sme to len urobili, že sme Iz­raelitov pre­pus­tili z otroctva? 6 Faraón dal za­priah­nuť do svoj­ho bojového voza a svoj ľud vzal so sebou. 7 Vzal so sebou šesťs­to vy­braných bojových vozov a všet­ky egypt­ské bojové vozy. Na každom z nich boli traja bojov­níci. 8 Hos­podin za­tvr­dil srd­ce faraóna, egypt­ského kráľa, a on prena­sledoval Iz­raelitov. Iz­raeliti však smelo od­chádzali. 9 Egypťania ich prena­sledovali so všet­kými faraónovými koňmi, bojovými voz­mi, jeho jaz­dou a voj­skom a do­stih­li ich, keď Iz­raeliti táborili pri mori pri Pí-Hachírote pred Baál-Cáfonom. 10 Keď sa faraón pri­bližoval, Iz­raeliti sa roz­hliad­li a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Iz­raeliti veľmi zľak­li a volali k Hospodinovi o pomoc. 11 Po­vedali Mojžišovi: Nebolo v Egypte do­sť hrobov? Do­viedol si nás sem, aby sme po­mreli na púšti! Čo si nám to urobil? Prečo si nás vy­viedol z Egypta? 12 Či sme ti nehovorili už v Egypte: Nechaj nás na po­koji, budeme slúžiť Egypťanom? Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom ako zo­mrieť na púšti. 13 Mojžiš po­vedal ľudu: Neboj­te sa! Vy­držte a uvidíte, že dnes vás Hos­podin za­chráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už ni­kdy ne­uvidíte. 14 Hos­podin bude bojovať za vás, vy sa len upokoj­te. 15 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Prečo voláš ku mne o pomoc? Roz­káž Iz­raelitom, aby sa po­hli! 16 Ty zdvih­ni svoju palicu, vy­stri ruku nad more a roz­deľ ho, aby Iz­raeliti moh­li prej­sť jeho stredom po suchu. 17 Ja však za­tvr­dím srd­ce Egypťanov, oni sa budú hnať za nimi. Na faraónovi, na celom jeho voj­sku, na jeho bojových vozoch a na jeho jazd­coch sa os­lávim. 18 Egypťania po­znajú, že ja som Hos­podin, keď sa os­lávim na faraónovi, na jeho bojových vozoch a na jeho jazd­coch. 19 Nato sa Boží an­jel, ktorý pred­chádzal Iz­raelitov, zdvihol a šiel za nimi. Ob­lačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a po­stavil sa za nich. 20 Tak­to sa do­stal medzi tábor egypt­ský a iz­rael­ský. Ob­lak bol na jed­nej strane tem­ný a na druhej os­vecoval noc, takže sa po celú noc ne­moh­li pri­blížiť jed­ni k druhým. 21 Mojžiš vy­strel ruku nad more a Hos­podin po celú noc za­háňal more prud­kým východ­ným vet­rom a vy­sušil ho. Voda sa ro­z­dvojila. 22 Iz­raeliti šli stredom mora po suchu. Voda stála ako múr po ich ľavej i pravej strane. 23 Egypťania ich prena­sledovali. Všet­ky faraónove kone, bojové vozy a jazd­ci sa vr­h­li za nimi do­pro­stred mora. 24 V čase ran­nej stráže sa však Hos­podin po­zrel na tábor Egypťanov z ohnivého a ob­lačného stĺpa a uviedol ich do zmät­ku. 25 Spôsobil, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesá, takže len s veľkou námahou moh­li na­predovať. Egypťania hovorili: Utekaj­me pred Iz­raelit­mi, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egyp­tu. 26 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazd­cov. 27 Mojžiš vy­strel ruku nad more a to sa nad­ránom vrátilo na svoje mies­to. Vody sa valili proti utekajúcim Egypťanom a Hos­podin ich zalial vl­nami upro­stred mora. 28 Vody sa vrátili, zaliali bojové vozy, jazd­cov i všet­ko faraónovo voj­sko, ktoré sa hnalo za Iz­raelit­mi do mora. Ani jeden z nich ne­os­tal. 29 Iz­raeliti však prešli stredom mora po suchu; vody boli ako múr po ich pravej a ľavej strane. 30 V ten deň Hos­podin vy­slobodil Iz­raelitov z rúk Egypťanov. Iz­raeliti videli mŕt­vych Egypťanov na mor­skom brehu. 31 Keď Iz­raeliti videli moc­nú ruku, ktorú Hos­podin vy­strel proti Egypťanom, ľud sa bál Hos­podina, uverili Hos­podinovi a jeho služob­níkovi Mojžišovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček