Ekumenický2. Mojžišova21

2. Mojžišova

Exodus

Predpisy o otrokoch1 Toto sú práv­ne pred­pisy, ktoré im pred­ložíš: 2 Ak kúpiš heb­rej­ského ot­roka, bude ti slúžiť šesť rokov, ale v siedmom roku ho pre­pus­tíš na slobodu bez výkup­ného. 3 Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol ženatý, jeho žena odíde s ním. 4 Ak mu však ženu dal pán a tá porodila synov a dcéry, žena a deti pat­ria pánovi a on odíde sám. 5 Keď však ot­rok vý­slov­ne vy­hlási: Obľúbil som si svoj­ho pána, svoju manžel­ku a svoje deti, nech­cem odísť na slobodu, 6 vtedy ho jeho pán pred­vedie pred Boha, totiž pri­vedie ho k dverám alebo k verajam, jeho pán mu pre­pich­ne ucho šid­lom a on mu zo­stane navždy ot­rokom. 7 Ak nie­kto predá svoju dcéru za ot­rokyňu, nech ne­odíde, ako od­chádzajú ot­rokyne. 8 Ak sa znepáči svoj­mu pánovi, ktorý si ju vy­bral, nech jej do­volí vy­kúpiť sa. Ne­má však právo predať ju cudzin­com, lebo s ňou za­ob­chádzal nečest­ne. 9 Ak ju vy­berie pre svoj­ho syna, musí s ňou za­ob­chádzať ako so svojou dcérou. 10 Ak by si vzal ešte ďalšiu, ne­smie ju ukracovať na strave ani na ob­lečení, ani na práve manžel­ského spolu­žitia. 11 Ak jej toto troje odo­prie, môže odísť bez toho, aby za­platila výkup­né. Ochrana ľudského života12 Kto nie­koho ud­rie tak, že ho za­bije, musí tiež zo­mrieť. 13 Ak to však ne­urobil zámer­ne, ale Boh to do­pus­til, určím ti mies­to, kam môže utiecť. 14 Toho, kto sa na svoj­ho blížneho tak roz­zúri, že ho ú­klad­ne za­vraždí, od­trh­ni do­kon­ca aj od môj­ho ol­tára, musí zo­mrieť. 15 Kto ud­rie svoj­ho otca alebo svoju mat­ku, musí zo­mrieť. 16 Kto nie­koho ukrad­ne a po­tom ho predá, alebo ho uňho náj­du, musí zo­mrieť. 17 Kto zlorečí svoj­mu ot­covi alebo svojej mat­ke, musí zo­mrieť. 18 Keď sa muži po­hádajú a jeden druhého ud­rie kameňom alebo päsťou tak, že nezom­rie, no ostane pri­pútaný na lôžko, ale 19 ne­skôr vstane a môže chodiť po­von­ku s palicou, páchateľ bude bez viny, no musí poškodenému na­hradiť straty a za­platiť mu liečenie. 20 Toho, kto svoj­ho ot­roka alebo svoju ot­rokyňu ud­rie palicou tak, že mu pod rukami zo­mrie, musí pos­tih­núť po­msta. 21 Ak však ot­rok zo­stane jeden alebo dva dni nažive, nebude po­mstený, lebo bol jeho majet­kom. 22 Ak sa muži medzi sebou po­bijú a úder pri­tom za­siah­ne tehot­nú ženu tak, že po­tratí, no sama ne­príde o život, vin­ník za­platí také odškod­né, aké bude žiadať jej muž, a odo­vzdá ho podľa roz­hod­nutia sud­cov. 23 Ak príde o život, dáš život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, 25 popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, mod­rinu za mod­rinu. 26 Ak nie­kto za­siah­ne oko svoj­ho ot­roka alebo svojej ot­rokyne tak, že ho pri­praví o zrak, náh­radou za oko musí ot­roka pre­pus­tiť na slobodu. 27 Ak svoj­mu ot­rokovi alebo ot­rokyni vy­razí zub, náh­radou zaň ho pre­pus­tí na slobodu. 28 Ak býk po­kole muža alebo ženu tak, že zo­mrú, býka treba ukameňovať a jeho mäso sa ne­smie jesť; majiteľ býka bude však bez viny. 29 No ak býk, ktorý už pred­tým klal a jeho majiteľ naň nedoz­rel, hoci ho na to upozor­nili, a usmr­tí muža alebo ženu, býka treba ukameňovať a jeho majiteľ musí zo­mrieť. 30 Ak sa mu uloží výkup­né, za svoj život za­platí toľko, koľko sa mu určí. 31 Ak po­kole syna alebo dcéru, naloží sa s ním podľa toho is­tého práv­neho ustanovenia. 32 Ak býk po­kole ot­roka alebo ot­rokyňu, vy­platí jeho majiteľovi trid­sať striebor­ných šekelov a býka treba ukameňovať. 33 Ak nie­kto od­kryje alebo vy­kope studňu a ne­prik­ryje ju a ak do nej spad­ne býk alebo osol, 34 majiteľ stud­ne dá vlast­níkovi zvieraťa náh­radu v striebre a uhynuté zviera bude pat­riť jemu. 35 Keď niečí býk po­kole susedov­ho býka tak, že uhynie, živého býka predajú a peniaze i uhynuté zviera si roz­delia. 36 Ak sa však vedelo, že býk pred­tým klal a jeho majiteľ naňho nedozeral, dá zaňho pl­nú náh­radu, býka za býka, a uhynutý kus bude jeho. 37 Ak nie­kto ukrad­ne býka alebo ovcu a zviera za­bije alebo predá, za býka dá náh­radu päť kusov hovädzieho dobyt­ka a za každú ovcu štyri ov­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček