Ekumenický2. Mojžišova20

2. Mojžišova

Exodus

Desať Božích prikázaní1 Boh hovoril všet­ky tieto slová: 2 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ktorý som ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­rokov. 3 Nebudeš mať iných bohov ok­rem mňa! 4 Ne­urobíš si mod­lu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hos­podin, tvoj Boh, Boh žiar­livý, ktorý tres­tá viny ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého po­kolenia tých, čo ma nenávidia, 6 ale milosť pre­ukazujem tisícom tých, čo ma milujú a za­chovávajú moje pri­kázania. 7 Ne­vys­lovíš meno Hos­podina, svoj­ho Boha, nadar­mo, lebo Hos­podin nenechá bez tres­tu toho, kto nadar­mo vy­sloví meno Hos­podina, svoj­ho Boha! 8 Pamätaj na deň sobot­ného od­počin­ku, že ho máš svätiť! 9 Šesť dní budeš pracovať a konať všet­ku svoju prácu. 10 Sied­my deň je sobot­ný od­počinok pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. 11 Veď Hos­podin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a sied­my deň od­počíval. Pre­to Hos­podin požeh­nal deň sobot­ného od­počin­ku a po­svätil ho. 12 Cti svoj­ho otca a svoju mat­ku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh! 13 Nezabiješ! 14 Ne­scudzoložíš! 15 Ne­pok­rad­neš! 16 Ne­vys­lovíš krivé svedec­tvo proti svoj­mu blížnemu. 17 Nebudeš túžiť po dome svoj­ho blížneho a nebudeš túžiť ani po manžel­ke svoj­ho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo pat­rí tvoj­mu blížnemu! 18 Všetok ľud po­zoroval hr­menie, bles­ky, zvuk rohu a dymiaci vrch. Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Stáli obďaleč 19 a Mojžišovi po­vedali: Ty s nami hovor a my budeme počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nezom­reli. 20 Mojžiš od­povedal ľudu: Neboj­te sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a neh­rešili. 21 Ľud zo­stal stáť obďaleč a Mojžiš sa pri­blížil k oblaku, v ktorom bol Boh. Predpisy o oltári22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Toto po­vedz Iz­raelitom: Videli ste, že som sa s vami rozp­rával z neba. 23 Toto mi nerob­te: nerob­te si pre seba striebor­ných ani zlatých bohov. 24 Urobíš mi ol­tár z hliny a budeš mi na ňom obetovať spaľované obety a obety spoločen­stva, svoje ovce a dobytok. Na každé mies­to, na ktorom ti budem pri­pomínať svoje meno, prídem k tebe a požeh­nám ťa. 25 Ak mi budeš robiť ol­tár z kameňa, ne­stavaj ho z okresaných kameňov. Keby si ich ok­resával dlátom, znes­vätil by si ich. 26 Na môj ol­tár nebudeš vy­stupovať po stupňoch, aby sa pri­tom ne­odk­ryla tvoja na­hota.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček