Ekumenický2. Mojžišova27

2. Mojžišova

Exodus

Oltár1 Z akáciového dreva urobíš päť lakťov dl­hý a päť lakťov široký ol­tár. Ol­tár bude št­vor­hran­ný a vy­soký tri lak­te. 2 Na jeho štyroch rohoch urobíš výčnel­ky, ktoré budú z neho vy­stupovať, a ob­ložíš ho bron­zom. 3 Zhotovíš aj nádoby na popol, lopaty, kropeničky, vid­lice a pan­vice na uhlie. Všet­ko náradie zhotovíš z bronzu. 4 Urobíš k nemu bron­zový rošt a na jeho štyroch rohoch upev­níš štyri bron­zové uchá. 5 Rošt vložíš pod ob­loženie ol­tára tak, aby siahal do polo­vice ol­tára. 6 Aj pre ol­tár urobíš tyče z akáciového dreva a ob­ložíš ich bron­zom. 7 Tyče sa budú za­str­kávať do krúžkov na oboch stranách ol­tára, aby sa mohol prenášať. 8 Ol­tár bude vnút­ri prázd­ny a bude z dosák. Urobíš ho tak, ako som ti ukázal na vr­chu. Nádvorie9 Urobíš aj ná­dvorie príbyt­ku. Na južnej strane ná­dvoria smerom na juh budú plach­ty z jemne utkaného plát­na; jed­na strana bude dl­há sto lakťov. 10 Bude tam dvad­sať stĺpov na dvad­siatich bron­zových pod­stav­coch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo strieb­ra. 11 Takis­to aj na sever­nej strane budú plach­ty dl­hé sto lakťov a dvad­sať stĺpov bude na dvad­siatich bron­zových pod­stav­coch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo strieb­ra. 12 Šír­ka ná­dvoria smerom na západ bude mať plach­ty dl­hé päťdesiat lakťov a desať stĺpov bude na desiatich pod­stav­coch. 13 Šír­ka ná­dvoria na pred­nej strane smerom na východ bude päťdesiat lakťov. 14 Na jed­nej strane vchodu bude pät­násť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch pod­stav­coch. 15 Takis­to na druhej strane vchodu bude pät­násť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch pod­stav­coch. 16 Na vchode do ná­dvoria bude pes­trý záves široký dvad­sať lakťov z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a jem­ne tkaného plát­na so štyr­mi stĺp­mi na štyroch pod­stav­coch. 17 Všet­ky stĺpy ná­dvoria budú po­spájané striebor­nými priečnymi tyčami. Ich háčiky budú zo strieb­ra a pod­stav­ce z bronzu. 18 Dĺžka ná­dvoria bude sto lakťov, šír­ka päťdesiat lakťov a výška plachiet päť lakťov. Plach­ty budú z utkaného plát­na a pod­stav­ce z bronzu. 19 Všet­ko náradie príbyt­ku pre celú boho­službu v ňom vrátane všet­kých jeho kolíkov aj všet­kých kolíkov na ná­dvorie budú z bronzu. Olej do svietnika20 Ty však pri­káž Iz­raelitom, aby ti prinies­li čis­tý vy­tlačený olivový olej na svietenie, aby sa vo sviet­niku ustavične ud­ržiavalo svet­lo. 21 Pred oponou stanu stretávania, ktorá je pred ar­chou svedec­tva, bude sa o svietnik starať Áron a jeho synovia pred Hos­podinom od večera do rána. To bude navždy plat­né ustanovenie pre po­kolenia Iz­raelitov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček