Ekumenický2. Mojžišova12

2. Mojžišova

Exodus

Veľkonočný baránok1 V Egypte Hos­podin Mojžišovi a Áronovi po­vedal: 2 Ten­to mesiac vám bude začiat­kom mesiacov; bude vám pr­vým mesiacom v roku. 3 Celej iz­rael­skej po­spolitos­ti oznám­te: Desiateho dňa toh­to mesiaca nech si každý rod za­ob­stará barán­ka; jed­ného barán­ka pre domác­nosť. 4 Ak je rodina malá a ne­moh­la by zjesť jed­ného barán­ka, nech sa spojí s najbližším susedom, aby ich bolo do­sť na zjedenie barán­ka. 5 Baránok musí byť bez chyby, ročný samček. Môžete ho vy­brať z jahniat alebo z kozliat. 6 Budete ho opat­rovať do š­tr­nás­teho dňa toh­to mesiaca a pred večerom ho celé zhromaždenie iz­rael­ského spoločen­stva za­reže. 7 Vez­mú z jeho krvi a po­trú ňou obe veraje a ich hor­nú časť na dverách svojich domov, v ktorých budú jesť. 8 V tú is­tú noc budú jesť mäso upečené na oh­ni; budú ho jesť spolu s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. 9 Ne­smiete z neho jesť nič surové ani uvarené vo vode, len upečené na ohni s hlavou, nohami a vnútor­nosťami. 10 Nič z neho ne­smie zo­stať do rána. Keby z neho niečo zo­stalo, spálite to na oh­ni. 11 Budete to jesť tak­to: budete mať opásané bed­rá, san­dále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narých­lo, lebo je to Hos­podinov pesach. 12 V tú noc prej­dem cez Egypt a usmr­tím v ňom všet­ko pr­vorodené od človeka až po dobytok. Nad všet­kými egypt­skými boh­mi vy­konám súd. Ja som Hos­podin. 13 Vaším znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhub­ná rana nezas­tih­ne, keď budem biť Egypt. 14 Ten­to deň vám bude pamät­ným dňom. Budete si ho pri­pomínať ako sláv­nosť na počesť Hos­podina. Budete ho sláviť z pokolenia na po­kolenie ako večné ustanovenie. 15 Sedem dní budete jesť nek­vasené chleby. Hneď v prvý deň od­stránite kvas zo svojich domov. Každý, kto by od pr­vého do sied­meho dňa jedol niečo kys­nuté, bude od­stránený z Izraela. 16 V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie; aj v siedmy deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nijakú prácu. Smiete robiť len to, čo je po­treb­né na príp­ravu jed­la. 17 Tak­to budete za­chovávať ustanovenie o nekvasených chleboch, lebo práve v ten deň som vy­viedol vaše zá­stupy z Egypta. Ten­to deň budete za­chovávať z pokolenia na po­kolenie ako večné ustanovenie. 18 Nek­vasené chleby budete jesť od večera š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca až do večera dvad­siateho pr­vého dňa toho is­tého mesiaca. 19 Sedem dní sa ne­smie vo vašich domoch náj­sť nič kvasené. Každý, kto by jedol niečo kys­nuté, bude od­stránený z izraelskej po­spolitos­ti, Iz­raelita práve tak ako cudzinec. 20 Nebudete jesť nič kys­nuté. Vo všet­kých svojich príbyt­koch budete jesť len nek­vasené chleby. 21 Mojžiš za­volal všet­kých starších Iz­raela a po­vedal im: Choďte, ob­staraj­te si zviera zo stáda podľa svojich rodov a za­režte ho ako veľkonočného barán­ka. 22 Po­tom vez­mite zväzok yzopu, na­močte ho v krvi, ktorá bude v miske, po­trite ňou obe veraje aj ich hor­nú časť. Nech ni­kto z vás až do rána ne­vychádza z dverí svoj­ho domu. 23 Hos­podin bude totiž pre­chádzať a biť Egypťanov. Keď uvidí krv na oboch verajach a ich hor­nej čas­ti, Hos­podin prej­de pop­ri dverách a Zhub­covi nedovolí voj­sť do vašich domov a za­bíjať. 24 Toto za­chovávaj­te ako večné ustanovenie pre vás a pre vaše deti. 25 Keď prídete do krajiny, ktorú vám podľa svoj­ho sľubu dá Hos­podin, za­chovávaj­te ten­to ob­rad. 26 Keď sa vás budú pýtať vaši synovia, čo znamená ten­to ob­rad, 27 po­viete im: Je to obeta Pesachu na počesť Hos­podina, ktorý prešiel pop­ri domoch Iz­raelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a naše domy za­chránil. Ľud padol na kolená a klaňal sa. 28 Iz­raeliti šli a robili tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. 29 Keď na­stala pol­noc, Hos­podin usmr­til všet­kých pr­vorodených v Egypte, od faraónov­ho pr­vorodeného syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po pr­vorodeného zajat­ca, ktorý bol v žalári, ako aj všet­ko pr­vorodené z dobytka. 30 V tú noc vstal faraón, všet­ci jeho služob­níci a všet­ci Egypťania, lebo v Egypte na­stal veľký nárek; nebol totiž dom, v ktorom by nebol mŕt­vy. 31 Faraón ešte v noci za­volal Mojžiša a Árona a po­vedal im: Vstaňte! Odíďte spomedzi môj­ho ľudu, vy aj Iz­raeliti! Choďte slúžiť Hos­podinovi podľa svojej žiados­ti! 32 Vez­mite si svoje ovce a dobytok, ako ste žiadali, a choďte! Vy­pros­te požeh­nanie aj pre mňa! 33 Aj Egypťania naliehali na ľud, aby čím skôr od­išiel z krajiny, lebo hovorili: Všet­ci po­mrieme. 34 Ľud si vzal ešte ne­vykys­nuté ces­to, korytá za­balil do plášťov a niesol ich na pleciach. 35 Na Mojžišov po­kyn si Iz­raeliti vy­žiadali od Egypťanov striebor­né i zlaté pred­mety a plášte. 36 Hos­podin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu, takže mu spl­nili žiadosť. Tak olúpili Egypťanov. 37 Po­tom sa Iz­raeliti po­hli z Raamsésa do Suk­kótu. Bolo ich asi šesťs­totisíc peších mužov, ok­rem detí. 38 Išlo s nimi mnoho iného ľudu a ob­rov­ské stáda oviec a dobyt­ka. 39 Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, upiek­li nek­vasené chleby, lebo ces­to ne­moh­lo vy­kys­núť. Z Egypta ich totiž vy­hnali a ne­moh­li sa dlho zdržiavať ani si pri­praviť jed­lo na ces­tu. 40 Iz­raeliti bývali v Egypte štyris­tot­rid­sať rokov. 41 Po štyris­tot­rid­siatich rokoch pres­ne na deň vy­šli všet­ky Hos­podinove zá­stupy z Egypta. 42 Bola to noc bdenia na počesť Hos­podina, keď ich vy­viedol z Egypta. Táto noc bude nocou bdenia na počesť Hos­podina pre všet­kých Iz­raelitov z pokolenia na po­kolenie. 43 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: Toto je ustanovenie o pesachu. Nijaký cudzinec ne­smie z neho jesť. 44 Jesť však z neho môže každý ot­rok, kúpený za peniaze, ak bude ob­rezaný. 45 Pri­sťahovalec ani nájom­ník ne­smú z neho jesť. 46 Musí sa zjesť v tom is­tom dome. Z mäsa sa nič ne­smie vy­niesť z domu. Nijakú kosť z neho ne­polámete. 47 Tak to bude robiť celá iz­rael­ská po­spolitosť. 48 Keď však bude u teba nejaký cudzinec a chcel by sláviť pesach na počesť Hos­podina, najprv nech sa dá so všet­kými prís­lušník­mi mužs­kého rodu ob­rezať a po­tom ho môže sláviť a bude ako domorodec. Nijaký ne­ob­rezaný ne­smie z neho jesť. 49 Ten is­tý zákon bude platiť pre domorod­ca i pre cudzin­ca, ktorí sa budú zdržiavať medzi vami. 50 Všet­ci Iz­raeliti urobili tak, ako to Hos­podin pri­kázal Mojžišovi a Áronovi. Tak to urobili. 51 V ten is­tý deň vy­viedol Hos­podin zá­stupy Iz­raelitov z Egypta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček