Ekumenický2. Mojžišova30

2. Mojžišova

Exodus

Kadidlový oltár1 Zhotov aj kadid­lový ol­tár z akáciového dreva. 2 Bude št­vor­hran­ný: lakeť dl­hý, lakeť široký a dva lak­te vy­soký. Jeho rohy budú s ním tvoriť jediný celok. 3 Po­zláť ho rýdzim zlatom: jeho po­vrch, steny i rohy. Urob okolo neho zlatú ob­rubu. 4 Pri­pev­ni naň dva zlaté krúžky pod ob­rubu na oboch stranách — na oboch stranách tak, aby sa cez ne dali pre­vliecť žr­de a po­mocou nich sa dal ol­tár nosiť. 5 Žr­de urob z akáciového dreva a po­zláť ich. 6 Ol­tár po­stav pred oponu, ktorá je pred ar­chou svedec­tva, pred vr­ch­nákom pri­krývajúcim svedec­tvo, kde sa budem s tebou stretávať. 7 Na ňom bude Áron spaľovať kadid­lo z voňavých látok; bude ho páliť každé ráno pri úp­rave lámp. 8 Áron ho bude páliť aj pod­večer, keď bude rozs­vecovať lam­py, to bude vaša pravidel­ná kadid­lová obeta pred Hos­podinom po všet­ky vaše po­kolenia. 9 Nebudete na ňom obetovať iné kadid­lo, nijakú spaľovanú obetu ani obetu po­kr­movú a nebudete naň vy­lievať ani nápojovú obetu. 10 Raz do roka vy­koná Áron ob­rad zmierenia na rohoch ol­tára. Z krvi zmierujúcej obety za hriech na ňom raz do roka vy­koná ob­rady zmierenia, a to po všet­ky vaše po­kolenia. Ol­tár bude svätos­vätý Hos­podinovi. Daň pre svätyňu11 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 12 Keď budeš robiť súpis Iz­raelitov pod­liehajúcich sčítaniu, nech pri tej príležitos­ti každý dá za seba Hos­podinovi výkup­né, aby ich pre sčítanie ne­pos­tih­lo nešťas­tie. 13 Kto prej­de sčítaním, dá Hos­podinovi pol šekela, podľa váhy šekela svätyne; jeden šekel je dvad­sať gérov. Pol šekela je na obetu po­z­dvihovania pre Hos­podina. 14 Kto prej­de sčítaním od dvad­siatich rokov vy­ššie, musí dať na obetu po­z­dvihovania Hos­podinovi. 15 Bohatý nedá viac a ne­majet­ný nedá menej ako pol šekela, keď bude prinášať Hos­podinovi obetu po­z­dvihovania určenú vám na zmierenie. 16 Od Iz­raelitov po­vyberáš čias­t­ku na zmierenie a po­užiješ ho na službu pri stane stretávania. To bude pre Iz­raelitov pamiat­ka pred Hos­podinom, keď sa bude za vás konať ob­rad zmierenia. Umývadlo17 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 18 Urob bron­zové umývad­lo s bronzovými pod­stav­cami na umývanie; po­stav ho medzi stan stretávania a ol­tár a nalej doň vodu. 19 Áron a jeho synovia si v ňom budú umývať ruky a nohy. 20 Keď budú vchádzať do stanu stretávania, umyjú sa vodou, aby nezom­reli. Takis­to sa umyjú, keď budú pri­stupovať k oltáru, aby konali službu a obetovali ohňovú obetu Hos­podinovi. 21 Budú si teda umývať ruky a nohy, aby nezom­reli. To bude preňho a pre jeho po­tom­kov trvalým ustanovením vo všet­kých po­koleniach. Olej a kadidlo22 Hos­podin ďalej pri­kázal Mojžišovi: 23 Vez­mi si najv­zác­nejšie voňavé lát­ky: päťs­to šekelov naj­jem­nejšej myr­hy a dve­stopäťdesiat šekelov bal­zamovej škorice, dve­stopäťdesiat šekelov voňavého pušk­vor­ca, 24 päťs­to šekelov kas­sie podľa váhy šekela svätyne a jeden hín olivového oleja. 25 Z toho pri­pravíš olej na po­svät­né po­mazanie, miešanú voňavú masť, ako to robieva olej­kár. To je olej po­svät­ného po­mazania. 26 Po­mažeš ním stan stretávania a ar­chu svedec­tva, 27 stôl so všet­kým jeho prís­lušen­stvom, sviet­nik s jeho prís­lušen­stvom, kadid­lový ol­tár, 28 ol­tár spaľovaných obiet so všet­kým jeho prís­lušen­stvom a umývad­lo s podstavcom. 29 Tak­to ich po­svätíš a budú svätos­väté. Čo sa ich dot­kne, bude po­svät­né. 30 Árona a jeho synov po­mažeš a po­svätíš, aby mi slúžili ako kňazi. 31 Iz­raelitom pri­káž: To bude olej na po­svät­né po­mazanie pre mňa i pre všet­ky vaše po­kolenia. 32 Ne­smie sa vy­liať na hocikoho. V takomto zložení nebudete pri­pravovať nijaký olej. Je svätý a zo­stane vám svätý. 33 Kto by pri­pravil takúto zmes alebo by z nej dal nie­komu ne­povolanému, bude od­stránený zo spoločen­stva svoj­ho ľudu. 34 Hos­podin pri­kázal Mojžišovi: Vez­mi si rov­naké diely voňavých látok: čer­stvú živicu, voňavé las­túry, voňavý gal­ban a čis­té kadid­lo. 35 Z toho so soľou na­miešaj čis­tú po­svät­nú kadid­lovú zmes, ako to robieva voňav­kár. 36 Jem­ne to rozot­ri a časť z toho polož pred svedec­tvo v stane stretávania, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätos­väté. 37 Kadid­lo, ktoré v tomto zložení pri­pravíš, ne­smieš pri­praviť pre seba. To bude sväté, len pre Hos­podina. 38 Kto by si také kadid­lo pri­pravil, aby mohol vdychovať jeho vôňu, bude od­stránený zo spoločen­stva svoj­ho ľudu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček