Ekumenický2. Mojžišova22

2. Mojžišova

Exodus

Ochrana majetku1 Ak zlodeja pri­chytia pri vlámaní a porania ho tak, že zo­mrie, ten, kto ho poranil, ne­previní sa preliatím jeho kr­vi. 2 Ak sa to stane po východe sln­ka, po­tom bude niesť vinu za jeho krv a musí dať náh­radu. Ak ne­má nič, treba ho predať za cenu ukrad­nutej veci. 3 Ak sa uňho na­ozaj náj­de ukrad­nutý živý býk alebo osol či ov­ca, musí to dvoj­násob­ne na­hradiť. 4 Ak nie­kto nechá spásť pole alebo vinicu tak, že dobytok pus­tí na cudzie pole, dá náh­radu z toho naj­lepšieho, čo má na svojom poli, a z najlepšieho, čo má vo svojej vinici. 5 Keď vy­puk­ne oheň a za­chváti tŕnie a spáli obilie v stohoch alebo ešte na koreni, pôvod­ca požiaru škodu plne na­hradí. 6 Ak nie­kto zverí svoj­mu blížnemu do ús­chovy strieb­ro alebo iné pred­mety a tie mu z domu ukrad­nú, po­tom pri­sti­hnutý zlodej dá dvoj­násob­nú náh­radu. 7 Ak zlodeja ne­pris­tih­nú, majiteľ domu bude pred­volaný a pred Bohom nech do­svedčí, že sám ne­siahol po majet­ku svoj­ho blížneho. 8 V prípade akej­koľvek sprenevery, či už ide o býka, os­la, ov­cu, plášť alebo o čokoľvek, čo sa stratilo a o čom nie­kto po­vie: To je ono, záležitosť oboch príde pred Boha. Ten koho Boh označí za vin­níka, dá svoj­mu blížnemu dvoj­násob­nú náh­radu. 9 Ak nie­kto zverí nie­komu do opatery os­la, býka, ovcu alebo akékoľvek dobytča a to uhynie alebo utr­pí úraz, alebo ho od­vlečú tak, že to ni­kto ne­videl, 10 medzi oboma roz­hod­ne prísaha pred Hos­podinom, že ne­siahol na majetok svoj­ho blížneho. Majiteľ sa tým upokojí a ob­vinený ne­musí dávať náh­radu. 11 Ak mu ho na­ozaj ukrad­li, majiteľovi dá náh­radu. 12 Ak bolo na­ozaj roz­tr­hané, nech ho prinesie ako dôkaz. Roz­tr­hané ne­musí na­hradiť. 13 Ak si nie­kto od svoj­ho blížneho vy­požičia zviera a to v neprítomnosti majiteľa utr­pí úraz alebo uhynie, musí dať pl­nú náh­radu. 14 Ak sa to stalo v prítomnosti majiteľa, ne­musí dať náh­radu. Ak ide o nádenníka, škoda sa na­hradí z jeho mzdy. 15 Ak nie­kto zvedie pan­nu, ktorá ešte nebola za­snúbená, a vy­spí sa s ňou, vez­me si ju za ženu a dá za ňu pl­né veno. 16 Keby mu ju jej otec nijako nech­cel dať, zvod­ca za­platí toľko, koľko do­stáva pan­na do vena. 17 Čarodej­nicu nenecháš nažive. 18 Kto by ob­coval so zvieraťom, musí zo­mrieť. 19 Kto by obetoval bohom a nie len Hos­podinovi, pod­lieha kliat­be. 20 Cudzin­ca nebudeš utláčať ani sužovať, veď aj vy ste boli cudzin­cami v Egypte. 21 Vdovu ani sirotu nebudete utláčať. 22 Ak ich však budeš utláčať a ony budú volať ku mne, ich nárek určite vy­počujem. 23 Roz­páli sa môj hnev a po­zabíjam vás mečom, takže vaše ženy ovdovejú a vaše deti osirejú. 24 Ak z môjho ľudu nie­ktorému úbožiakovi, ktorý je s tebou, požičiaš peniaze, ne­správaj sa k nemu ako úžer­ník, nežiadaj od neho úroky. 25 Ak od svoj­ho blížneho vez­meš do zálohy plášť, do západu sln­ka mu ho vráť. 26 Veď tým plášťom si ako jedinou pri­krýv­kou chráni telo. V čom by spal? Ak bude volať ku mne, vy­počujem ho, lebo som milo­sr­d­ný. 27 Bohu ne­zloreč a knieža svoj­ho ľudu ne­prek­línaj. 28 Bez otáľania odo­vzdaj dáv­ku z hojnosti svoj­ho obilia a vy­lisovanej šťavy. Daj mi svoj­ho pr­vorodeného syna. 29 Takis­to urobíš so svojím dobyt­kom a ov­cami. Sedem dní bude pri svojej mat­ke, na ôs­my deň ho odo­vzdáš mne. 30 Budete mi svätými ľuďmi. Mäso zvieraťa roz­tr­haného v poli nejedz­te, hoďte ho psom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček