Ekumenický2. Mojžišova24

2. Mojžišova

Exodus

Uzavretie zmluvy1 Po­tom Mojžišovi po­vedal: Vy­stúp k Hospodinovi ty i Áron, Nádab i Abíhu, ako aj sedem­desiati spomedzi starších Iz­raela a zďaleka sa budete klaňať. 2 K Hospodinovi sa pri­blíži len Mojžiš; os­tat­ní sa ne­prib­lížia, ani ľud ne­vys­túpi s ním. 3 Keď sa Mojžiš vrátil, vy­rozp­rával ľudu všet­ky Hos­podinove slová a všet­ky práv­ne ustanovenia. Všetok ľud jed­no­hlas­ne od­povedal: Budeme pl­niť všet­ko, čo Hos­podin po­vedal. 4 Mojžiš na­písal všet­ky Hos­podinove slová. Včas­ráno vstal a na úpätí vr­chu po­stavil ol­tár i dvanásť po­svät­ných stĺpov pre dvanásť kmeňov Iz­raela. 5 Po­tom po­slal iz­rael­ských mláden­cov, aby prinies­li spaľované obety a za­bili býčky na obety spoločen­stva na počesť Hos­podina. 6 Mojžiš vzal polo­vicu krvi a nalial ju do mís; druhou polo­vicou krvi po­kropil ol­tár. 7 Po­tom vzal knihu zmluvy a na­hlas z nej čítal ľudu, ktorý vy­hlásil: Po­slušne spl­níme všet­ko, čo po­vedal Hos­podin. 8 Nato Mojžiš vzal krv, po­kropil ňou ľud a po­vedal: Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzav­rel Hos­podin podľa všet­kých tých­to slov. 9 Po­tom vy­stúpili Mojžiš, Áron, Nádab i Abíhu a sedem­desiati starší spomedzi Iz­raela. 10 Uvideli Boha Iz­raela. Pod jeho nohami bolo čosi ako zafírová dlažba, ako čis­té nebo. 11 Boh ne­z­dvihol ruku na pop­red­ných Iz­raelitov, hoci ho uzreli. Po­tom jed­li a pili. 12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stúp ku mne na vrch a zo­staň tam. Dám ti kamen­né tabule, zákon a pri­kázania, ktoré som na­písal, aby si podľa nich učil. 13 Mojžiš a jeho služob­ník Jozua vstali. Mojžiš vy­stúpil na Boží vrch. 14 Starším po­vedal: Zo­staňte tu, kým sa k vám ne­vrátime. Bude tu s vami Áron a Chúr. Keby nie­kto niečo mal, nech sa ob­ráti na nich. 15 Keď Mojžiš vy­stúpil na vrch, ob­lak za­halil vrch. 16 Hos­podinova sláva zo­stúpila na vrch Sinaj a šesť dní ho za­krývala ob­lakom. Na sied­my deň Hos­podin za­volal Mojžiša zo stredu ob­laku. 17 Hos­podinova sláva sa Iz­raelitom javila ako spaľujúci oheň na končiari vr­chu. 18 Mojžiš vkročil do ob­laku, vy­stúpil na vrch a bol tam štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček