Ekumenický2. Mojžišova28

2. Mojžišova

Exodus

Kňazské rúcho1 Pri­káž, aby z Izraelitov pred­stúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar. 2 Svoj­mu bratovi Áronovi urobíš po­svät­né rúcho na znamenie slávy a vznešenos­ti. 3 Poroz­právaj sa so všet­kými nadanými remesel­ník­mi, ktorých som ob­daril duchom múd­ros­ti. Zhotovia Áronovi rúcho, aby mohol byť vy­svätený a mohol mi slúžiť ako kňaz. 4 Urobia takéto rúcha: ná­pr­s­ník, efód, plášť, utkané spod­né rúcho, tur­ban a pás. Tieto po­svät­né rúcha urobia tvoj­mu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi slúžili ako kňazi. 5 Nech na to po­užijú zlato, fialový a čer­vený pur­pur, kar­mazín a jem­né plát­no. Efód6 Efód zhotovia zo zlata, z fialového a čer­veného pur­puru, z karmazínu a z jemného tkaného plát­na. 7 Jeho obi­dve čas­ti budú na vr­ch­ných kon­coch spojené. 8 Tkaný pás, ktorým sa bude efód upevňovať, bude takis­to zhotovený zo zlata, z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a jem­ne utkaného plát­na. 9 Vez­meš dva ónyxové kamene a vy­ryješ do nich mená Iz­raelových synov: 10 šesť mien do jed­ného kameňa a os­tat­ných šesť mien do druhého kameňa v poradí, ako sa narodili. 11 Ako kameňorytec vy­rýva pečatid­lo, tak vy­ryješ mená Iz­raelových synov do oboch kameňov. Vsadíš ich do zlatých ob­rúb 12 a po­tom oba kamene pri­pev­níš na vr­ch­né čas­ti efódu ako kamene pri­pomínajúce Iz­raelových synov. Áron bude nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred Hos­podinom, aby ich pri­pomínal. 13 Zhotovíš aj zlaté ob­ruby 14 a dve re­tiaz­ky z rýdzeho zlata. Urobíš ich ako spletené šnúry a upev­níš ich na ob­ruby. Náprsník15 Urobíš aj ná­pr­s­ník Božieho roz­hod­nutia, ako robieva umelec. Zhotovíš ho ako efód: zo zlata, fialového a čer­veného pur­puru, z karmazínu a z jemne utkaného plát­na. 16 Bude št­vor­cový a dvoj­itý, na piaď dl­hý a na piaď široký. 17 Vsadíš doň drahé kamene v štyroch radoch. V prvom bude rubín, topás, smaragd; 18 v druhom bude malachit, zafír, diamant; 19 v treťom bude opál, achát, ametyst; 20 vo štvr­tom bude chryzolit, ónyx, jas­pis. Zoradíš ich do zlatej ob­ruby. 21 Na dvanás­tich kameňoch budú mená dvanás­tich Iz­raelových synov. Na každom bude vy­ryté jeho meno ako na pečat­nom prs­teni podľa dvanás­tich kmeňov. 22 Na ná­pr­s­ník urobíš re­tiaz­ky z rýdzeho zlata ako stočenú šnúru. 23 Na ná­pr­s­ník urob dva zlaté krúžky a pri­pev­ni ich na oboch jeho vr­ch­ných kon­coch. 24 Obe zlaté šnúry pri­pev­ni na oba krúžky na vr­ch­nom kon­ci ná­pr­s­níka. 25 Kon­ce oboch šnúr pri­pev­ni k obrúčkam a vpredu ich pri­pni na vr­ch­né čas­ti efódu. 26 Urob aj dva zlaté krúžky a pri­pev­ni ich na lem vnútor­nej strany bližšie k efódu. 27 Urob aj dva zlaté krúžky a pri­pev­ni ich na pred­né okraje efódu pri jeho spojení nad opas­kom. 28 Krúžkami opat­rený ná­pr­s­ník pri­viaž ku krúžkom efódu šnúrou z fialového pur­puru tak, aby bol nad pásom efódu. Ná­pr­s­ník po­tom nebude od­stávať od efódu. 29 Áron bude teda nosievať na svojom srd­ci, na ná­pr­s­níku Božieho roz­hod­nutia, mená Iz­raelových synov, aby si ich pred Hos­podinom ustavične pri­pomínal, keď bude vchádzať do svätyne. 30 Do ná­pr­s­níka Božieho roz­hod­nutia vložíš po­svät­né lósy urím a tum­mím, aby boli na Áronovom srd­ci, keď pred­stúpi pred Hos­podina. Áron bude stále nosiť Božie roz­hod­nutia o Izraelitoch na svojom srd­ci pred Hos­podinom. Plášť31 K efódu urob plášť celý z fialového pur­puru. 32 Upro­stred bude mať ot­vor pre hlavu olemovaný tkanou pev­nou ob­rubou, aby sa ne­tr­hala. 33 Na spod­nú ob­rubu pri­pev­ni granátové ja­bl­ká z fialového a čer­veného pur­puru a z karmazínu; medzi nimi budú zlaté zvončeky. 34 Zlaté zvončeky a granátové ja­bl­ká sa budú striedať po celom leme plášťa. 35 Áron ho bude nosiť počas služby. Keď bude vchádzať do svätyne pred Hos­podina alebo z nej vy­chádzať, bude sa ozývať ich zvuk na znamenie, aby nezom­rel. Čelná ozdoba36 Z rýdzeho zlata urob ružicu a vry do nej ako na pečatid­lo: Svätý Hos­podinov. 37 Šnúr­kou z fialového pur­puru ju pri­pev­ni na tur­ban; bude na pred­nej strane tur­banu. 38 Bude na Áronovom čele a on bude zod­poved­ný za ne­právosť Iz­raelitov pri obetovaní toho, čo prinesú ako po­svät­ný dar. Ružica bude stále na jeho čele, aby našli priazeň u Hospodina. 39 Utkaj spod­né rúcho z jemného plát­na, zhotov z neho aj tur­ban a utkaj pes­trofareb­ný pás. Rúcha kňazov40 Spod­né rúcha zhotov aj Áronovým synom a na znamenie slávy a vznešenos­ti im urob pásy a čiap­ky. 41 Ob­leč do nich svoj­ho brata Árona i jeho synov; po­maž ich, uveď do úradu a po­sväť ich, aby mi slúžili ako kňazi. 42 Na za­krytie na­hoty im urob pláten­né spod­ky; tie budú siahať od bedier po steh­ná. 43 Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do stanu stretávania alebo pri­stupovať k oltáru a slúžiť vo svätyni, aby sa ne­previnili a nezom­reli. To bude trvalé ustanovenie preňho i pre jeho po­tom­kov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček