Ekumenický2. Mojžišova17

2. Mojžišova

Exodus

Voda zo skaly1 Celá po­spolitosť Iz­raelitov sa podľa príkazu Hos­podina uberala z púšte Sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refídime, ale ľud ne­mal pit­nú vodu. 2 Ľud sa do­stal do sporu s Mojžišom. Naliehal naňho: Daj nám vodu, chceme piť! Mojžiš im po­vedal: Prečo ma ob­viňujete; prečo po­kúšate Hos­podina? 3 Ľud, ktorý tr­pel smädom, re­ptal proti Mojžišovi a hovoril: Prečo si nás vy­viedol z Egypta? Pre­to, aby si nás, našich synov i stáda umoril smädom? 4 Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc: Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú! 5 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­j­di pred ľud, vez­mi so sebou nie­ktorých starších z Izraela, do ruky si vez­mi palicu, ktorou si ud­rel Níl, a choď! 6 Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď ud­rieš skalu, vy­j­de z nej voda a ľud sa na­pije. Mojžiš to urobil pred očami starších Iz­raela. 7 To mies­to na­zval Mas­sa a Meríba, lebo Iz­raeliti sa tam vadili a po­kúšali Hos­podina, keď po­chybovačne hovorili: Je medzi nami Hos­podin alebo nie? Víťazstvo nad Amálekom8 Po­tom prišiel Amálek a v Refídime zaútočil na Iz­raelitov. 9 Mojžiš roz­kázal Jozu­ovi: Vy­ber mužov a bojuj proti Amálekovi. Ja sa zaj­tra po­stavím na vr­chol pahor­ku s Božou palicou v ruke. 10 Jozua urobil, ako mu pri­kázal Mojžiš a bojoval s Amálekom. Mojžiš, Áron a Chúr vy­stúpili na vr­chol pahor­ku. 11 Kým mal Mojžiš zdvi­hnuté ruky, víťazil Iz­rael; len čo ruky spus­til, víťazil Amálek. 12 Keď Mojžišovi ruky ochab­li, vzali kameň, pod­ložili mu ho a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. Tak­to zo­stali jeho ruky zdvi­hnuté až do západu sln­ka. 13 Jozua porazil Amáleka a jeho ľud mečom. 14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Za­píš to na pamiat­ku do knihy a oznám Jozu­ovi, že určite vy­hladím aj pamiat­ku na Amáleka spod nebies. 15 Mojžiš po­stavil ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je moja zá­stava. 16 Po­vedal totiž: Ruka sa zo­dvih­la proti Hos­podinov­mu trónu, Hos­podin bude bojovať proti Amálekovi z pokolenia na po­kolenie.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček