Ekumenický2. Mojžišova4

2. Mojžišova

Exodus

1 Mojžiš na to od­povedal: Čo ak mi ne­uveria a ne­vypočujú ma, ale po­vedia: Hos­podin sa ti nez­javil? 2 Hos­podin sa spýtal: Čo to máš v ruke? On od­povedal: Palicu. 3 Hos­podin mu po­vedal: Hoď ju na zem! Keď ju hodil na zem, bol z nej had, takže Mojžiš pred ním utekal. 4 Hos­podin roz­kázal Mojžišovi: Vy­stri ruku a chyť ho za chvost! — on vy­strel ruku, chytil ho a v ruke sa mu zmenil na palicu — 5 to pre­to, aby uverili, že sa ti zjavil Hos­podin, Boh ich ot­cov — Boh Ab­raháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. 6 Hos­podin mu po­tom po­vedal: Vlož ruku pod plášť na hruď! Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vy­tiahol, bola malomoc­ná, biela ako sneh. 7 Hos­podin po­vedal: Znova si ju za­suň pod plášť na hruď! On si ju ta za­sunul, a keď ju vy­tiahol, bola ako jeho telo. 8 Ak ti ne­uveria a ne­pos­lúch­nu výs­trahu pr­vého znamenia, uveria výs­trahe druhého znamenia. 9 Ak však ne­uveria ani tým­to dvom znameniam a ne­pos­lúch­nu tvoj hlas, na­ber trochu vody z Nílu a vy­lej ju na suchú zem. Voda, ktorú na­berieš z Nílu, sa na suchej zemi zmení na krv. 10 Nato Mojžiš po­vedal Hos­podinovi: Prosím, Pane, ja nie som výrečný muž; nebol som ním pred­tým a nie som ani teraz, keď sa rozp­rávaš so svojím služob­níkom, lebo mám ťažkopád­ne ús­ta i jazyk. 11 Hos­podin mu však od­povedal: Kto dal človekovi ús­ta a kto ho robí ne­mým či hluchým, vidiacim alebo slepým? Nie som to azda ja, Hos­podin? 12 Teraz choď, ja ti po­môžem hovoriť a po­učím ťa, čo máš po­vedať. 13 Mojžiš však opakoval: Prosím, Pane, pošli nie­koho iného. 14 Nato sa Hos­podin roz­hneval na Mojžiša a po­vedal: Nie je azda tvoj brat Áron, ten Lévi­ovec? Viem, že on je veľmi výrečný; veď ti už ide v ústrety a úp­rim­ne sa po­teší, keď ťa uvidí. 15 Budeš sa s ním rozp­rávať a do úst mu vložíš slová. Ja budem s tvojimi i s jeho ús­tami a po­učím vás, čo máte robiť. 16 On na­mies­to teba osloví ľud, on ti bude ús­tami a ty mu budeš za­stupovať Boha. 17 Do ruky si vez­mi túto palicu, ktorou budeš robiť znamenia. Mojžišov návrat do Egypta18 Mojžiš od­išiel k svojmu tesťovi Jit­rovi a po­vedal mu: Rád by som sa vrátil k svojim bratom, ktorí sú v Egypte, a zis­til, či ešte žijú. Jit­ro mu od­povedal: Choď v pokoji! 19 Hos­podin ešte v Midjánsku po­vedal Mojžišovi: Choď, vráť sa do Egyp­ta, lebo už po­mreli všet­ci, ktorí strieh­li na tvoj život. 20 Mojžiš teda vzal svoju ženu a synov, po­sadil ich na osla a vracal sa do Egyp­ta. Do ruky si vzal Božiu palicu. 21 Hos­podin mu ešte pri­kázal: Keď sa vrátiš do Egyp­ta, dbaj o to, aby si pred faraónom vy­konal všet­ky zá­zraky, na ktoré som ťa spl­nomoc­nil. Ja však za­tvr­dím jeho srd­ce, takže ľud ne­prepus­tí. 22 Po­tom faraónovi po­vieš: Toto hovorí Hos­podin: Iz­rael je môj pr­vorodený syn. 23 Od­kázal som ti: pre­pusť môj­ho syna, aby mi slúžil. Ty si však od­mietol pre­pus­tiť ho; pre­to za­bijem tvoj­ho pr­vorodeného syna. 24 Keď ho ces­tou na mies­te nočného od­počin­ku stretol Hos­podin a chcel ho usmr­tiť, 25 Cip­póra vzala kamen­ný nôž, ob­rezala pred­kožku svoj­ho syna, dot­kla sa ňou Mojžišov­ho ohan­bia a po­vedala: Si mi ženíchom kr­vi. 26 Hos­podin ho po­tom nechal. Na zá­klade toho sa pri ob­riez­ke hovorilo: Ženích kr­vi. 27 Hos­podin po­vedal Áronovi: Choď na púšť v ústrety Mojžišovi. Áron šiel, stretol sa s ním pri Božom vr­chu a po­boz­kal ho. 28 Po­tom Mojžiš oznámil Áronovi všet­ky Hos­podinove slová, s ktorými ho po­slal, a všet­ky znamenia, ktoré mu kázal urobiť. 29 Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všet­kých starších Iz­raela. 30 Áron ich obo­známil so všet­kým, čo Hos­podin po­vedal Mojžišovi, ktorý pred očami ľudu robil znamenia, 31 a ľud uveril. Keď počuli, že Hos­podin navštívil Iz­raelitov a videl ich utr­penie, pad­li na kolená a klaňali sa.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček